Plan Równości Płci

Wprowadzenie:

Równość osób i poszanowanie różnorodności to wartości pozwalające na rozwój nauki i edukacji. Zasada równości i zakaz dyskryminacji są normami prawnymi o charakterze ogólnym, zapewniając każdemu, bez względu na płeć lub inne indywidualne cechy, udział w różnych obszarach życia na równi z innymi. Oznacza to, że w polityce Instytutu są uwzględniane zainteresowania oraz potrzeby każdej osoby. Chcielibyśmy, aby nasz Instytut był miejscem równych szans, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, zapewniającym pracownikom i doktorantom równe traktowanie i poszanowanie różnorodności oraz swobodny rozwój naukowy i zawodowy. Wprowadzany Plan jest opracowany również w celu doskonalenia polityki kadrowej i rekrutacyjnej ING PAN pod względem równościowym.

Główne cele Planu Równości Płci:

 • Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz zapobieganie dyskryminacji.
 • Monitorowanie, zmniejszanie dysproporcji lub utrzymywanie zrównoważonego poziomu płci podczas rekrutacji, rozwoju kariery oraz w organach decyzyjnych.
 • Ułatwienie łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.
 • Wdrożenie problematyki równości płci do treści badań naukowych i innowacyjnych.

Plan uwzględnia pięć obszarów kluczowych wyznaczonych przez Komisję Europejską dla osiągnięcia równości płci:

 • Równość płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery naukowej;
 • Równowaga płci w kadrze kierowniczej i organach decyzyjnych w instytucie;
 • Włączenie kwestii płci do badań naukowych i treści dydaktycznych;
 • Równowaga między życiem prywatnym/rodzinnym a pracą zawodową oraz kultura organizacyjna instytucji;
 • Środki przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym przeciwko molestowaniu seksualnemu.

Podstawowe definicje i terminologia:

 • AKCEPTACJA - to postawa aprobująca wobec różnic rasowych, etnicznych, poglądów religijnych, wierzeń i wyznawanych wartości wyrażająca więcej niż tylko tolerowanie tych różnic.
 • DYSKRYMINACJA - oznacza odmienne traktowanie różnych osób (instytucji, podmiotów), które znajdują się w podobnej sytuacji. Dyskryminacja to zarówno gorsze traktowanie jak i uprzywilejowanie.
 • PŁEĆ to szerokie pojęcie, opisujące ogół cech sklasyfikowanych pod względem biologicznym, psychologicznym i kulturowym jako męskie lub żeńskie.
 • PŁEĆ BIOLOGICZNA (z ang. SEX) - odnosi się do różnic anatomicznych wynikających z dymorfizmu płciowego.
 • PŁEĆ KULTUROWA/ SPOŁECZNO-KULTUROWA/ PSYCHOLOGICZNA (z ang. GENDER) - to zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci.
 • RÓWNOŚĆ - zasada zgodnie z którą każdy jest traktowany tak samo niezależnie od cech indywidualnych i potrzeb.
 • RÓŻNORODNOŚĆ - odmienność, niejednorodność; cechy, które wpływają na wyjątkowość jednostki (rasa, płeć, wiek, pochodzenie, orientacja, religia, status niepełnosprawności czy przekonania, status ekonomiczny, doświadczenia życiowe). Różnorodność oznacza unikalność, pozwalającą nie tylko poznać, ale przede wszystkim zrozumieć odmienne światopoglądy i punkty widzenia.
 • TOLERANCJA - to wyrozumiałość dla odmienności. Postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń, z którymi się nie zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby społeczność do której przynależymy, była różnorodna w aspektach dla nas istotnych.
 • TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA (z ang. GENDER IDENTITY)- wewnętrzna koncepcja siebie jako mężczyzny, kobiety, połączenia obu lub żadnego z nich. Wskazuje na to, jak jednostki postrzegają siebie i jak siebie nazywają. Może ona być taka sama lub inna niż płeć przypisana przy urodzeniu (wtedy mamy do czynienia z osobą transpłciową).

 

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia

Porady prawne, psychterapeutyczne, antymobbingowe

 

HARMONOGRAM działań równościowych na lata 2023-2026

 

Rekomendacja - równowaga praca-życie prywatne

Zespół ds. Równości, po zapoznaniu się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród pracowników w 2022 roku oraz uwzględniając sugestie pracowników i doktorantów ING PAN rekomenduje przeprowadzanie spotkań służbowych, obejmujących większe grupy pracowników (np. zespół, laboratorium, ośrodek badawczy) w godzinach 11-15,  co umożliwi zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

 

Zasady zgłaszania przypadków dyskryminacji w ING PAN

1. Zgłoszenie przypadku dyskryminacji przyjmowane jest przez formularz zgłoszeniowy na stronie  https://www.ing.pan.pl/pracownicy/intranet

2. Sprawdzenie zgłoszenia przez Zespół ds. Równości w zakresie zapisów „Planu Równości Płci dla ING PAN”.

3. Przekazanie zgłoszenia do Dyrekcji ING PAN (Pracodawcy) celem oceny możliwości wystąpienia czynów zabronionych względem przepisów prawa.

 

ZGŁOSZENIE SYTUACJI DYSKRYMINACYJNEJ  (kwestionariusz jest dostępny przez intranet)

 

Kontakt:

Zespół ds. Równości Płci ING PAN

e-mail: rownosc-ingpan@twarda.pan.pl

 

Zespół:

Pełnomocniczka ds. równości -  dr hab.  Joanna Mirosław-Grabowska

Skład zespołu:

 • dr Anna Gumsley
 • mgr Karolina Kaucha
 • dr hab. Łukasz Kruszewski
 • dr Anna Kukuła
 • dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska - Przewodnicząca Zespołu

 

WYDARZENIA:

28.04.2023 - 9.00-10.30 - wykład online nt. włączania wymiaru płci w treści badań i innowacji

W celu uczestnictwa, wymagana jest rejestracja na stronie:

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zaproszenie-na-wyklad-otwarty-wlaczanie-wymiaru-plci-w-tresci-badan-i-innowacji

 

MATERIAŁY, INFORMACJE:

https://genderedinnovations.stanford.edu/

Gender Impact Assessment| Gendered Innovations (stanford.edu)

http://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html

 

 

Dokumenty:

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Plan działań równościowych na lata 2023-2026

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia

Zarządzenie w sprawie powołania