Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP

 

Streszczenie projektu na stronie NCN

Kierownik projektu: dr Jakub Ciążela

Opieka naukowa: prof. dr hab. Ewa Słaby, dr Jakub Ciążela

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, OPUS-17

Numer projektu: 2019/33/B/ST10/03016

 

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 15.04.2020

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: 22.04.2020

Data rozpoczęcia stypendium: 4.05.2020

Okres zatrudnienia w projekcie: 36 miesięcy

Wynagrodzenie: 3 000 zł miesięcznie (netto)

Miejsce pracy: Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska

 

Oferujemy:

  • Praca w wiodącym instytucie geologicznym w Polsce
  • Wynagrodzenie wypłacane jako stypendium przez okres trwania projektu w kwocie 3 000 zł netto przez 36 miesięcy
  • Uczestnictwo w przynajmniej 6 międzynarodowych konferecjach naukowych z dziedziny nauk o Ziemi (w tym European Mineralogical Conference, Goldschmidt Conference, EGU General Assembly, oraz AGU Fall Meeting)
  • Kilka pobytów naukowych w Münster, Hanowerze i Warszawie.
  • Wysokiej klasy służbowy laptop
  • Rozszerzony kurs języka polskiego dla obcokrajowców
  • Możliwość ubiegania się o dodatkowe finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne w celu przedłużenia czasu lub zwiększenia kwoty stypendium
  • Pomoc w poszukiwaniu stałej posady naukowej po uzyskaniu stopnia doktora

 

Wymagania wobec kandydatów:

  • Tytuł magistra w dziedzinie nauk o Ziemi (lub pokrewnych) uzyskany do 30.09.2020.
  • Determinacja i ponadprzeciętne poświęcenie pracy naukowej
  • Zdolność do pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej
  • Przydatne może być doświadczenie w prowadzeniu prac geologicznych w terenie z uwagi na możliwość włączenia się w prowadzone obecnie i planowane w przyszłości projekty badawcze w grupie.
  • Wskazane mocne podstawy teoretyczne w mineralogii i petrologii skał magmowych i metamorficznych, a także doświadczenie w interpretacji wyników analiz i chemicznych i izotopowych całych próbek skalnych i poszczególnych minerałów
  • Doświadczenie w pracy z petrologicznymi płytkami cieńkimi, zwłasza w zakresie polaryzacyjnego mikroskopu optycznego (w tym w świetle odbitym) oraz EPMA lub SEM. Doświadczenie w pracy z LA-ICPMS lub SHRIMP/SIMS jest również mile widziane.
  • Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim wykazane abstraktem jako pierwszy autor lub współautorstwem w artykule naukowym
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie (przynajmniej poziom B2)

 

Zakres obowiązków:

  • Realizacja zadań badawczych w projekcie NCN
  • Prezentacja wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych
  • Przygotowanie artykułów naukowych i okresowych sprawozdań
  • Uczestnictwo w bezpłatnych stacjonarnych studiach doktoranckich organizowanych przez szkołę doktorską Geoplanet (geoplanetschool.pl)

 

Forma składania dokumentów:

Wnioski należy wysyłać do 15.04.2020 do kierownika projektu dr Jakub Ciążela na adres e-mailowy: j.ciazela@twarda.pan.pl oraz ingpan@twarda.pan.pl .  

W tytule wiadomości prosimy podać „ sulfides oceanic lithosphere

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Jakubem Ciążelą.


System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 6 marca do 15 kwietnia 2020 roku.
Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 3 lutego 2020 roku.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55;

Oferujemy ciekawą pracę badawczą w projekcie: System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego”. (projekt NCN – czas realizacji trzy lata, jedno stanowisko pełnoetatowe dla doktorantki/ta).

Życie najprawdopodobniej pojawiło się na Ziemi na etapie jej wczesnej ewolucji. Sprzyjał temu obecny wtedy silny efekt cieplarniany i wyższa temperatura powierzchni Ziemi co mogło stymulować rozwój organizmów termofilnych. Być może warunki takie utrzymały się do czasu inicjacji intensywnej wymiany pomiędzy płaszczem ziemskim a skorupą, czego wynikiem mogła być sekwestracja dwutlenku węgla przez płaszcz. Intensywna wymiana powiązana była z powstawaniem stopów magmowych, w wyniku ewolucji której rozwijały się systemy hydrotermalne. Jeśli nawet powierzchnia Ziemi w końcu archaiku (2.5 mld lat temu) była znacznie ochłodzona, systemy hydrotermalne nadal mogły podtrzymywać warunki sprzyjające rozwojowi życia. Powstaje pytanie, jak działał system hydrotermalny pod koniec archaiku. Czy był podobny do późniejszych, młodszych, czy jego charakterystyka była całkowicie odrębna. Dla uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytania wybrano masyw głębinowy, granitowy z indyjskiego kratonu Dharwar o wieku 2.5 mld lat. Masyw ten wykazuje liczne zmiany powstałe na skutek oddziaływań gorących i bardzo gorących roztworów pochodzenia płaszczowego lub skorupowo-płaszczowego. Czas działania tych roztworów nie jest datowany. Projekt przewiduje rekonstrukcję składu tych roztworów na podstawie badań składu chemicznego minerałów, składu ich domen powstałych w wyniku krystalizacji magmowej jak i hydrotermalnej oraz datowania domen hydrotermalnych.

Badania zostaną wykonane w oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce jak i o współpracę międzynarodową. Zespół badawczy, powołany do realizacji projektu, ma wiele uznanych wyników badań z zakresu wczesnej ewolucji Ziemi, włączając w nie badania nad składem minerałów i roztworów (inkluzje fluidalne) z masywów granitoidowych, badania eksperymentalne reakcji minerał – roztwór, datowania minerałów.

Poszukujemy kandydatów, którzy spełniają następujące wymagania:

1) posiadają stopień magistra*;

2) wiedzę z zakresu powstawania i transformacji minerałów w roztworach hydrotermalnych, szczególnie w aspekcie geochemicznym;

3) wykazują się dobrą, lub co najmniej podstawową znajomością metod z zakresu EPMA, LA ICP MS, HR TEM, CL;

4) władają biegle językiem angielskim;

 

 (*) Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w momencie aplikacji muszą przedstawić pismo macierzystej jednostki stwierdzający, iż studia zostaną ukończone w 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać „Archaiczny_System_Hydrotermalny”.

Ewentualne zapytania (nie aplikacje) prosimy kierować do prof. Ewy Słaby na adres e.slaby@twarda.pan.pl .