Projekty badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Prof. Ewa Wiesława Słaby – NCN, realizacja 8.10.2019-7.10.2022
  UMO-2018/31/B/ST10/01060

  System hydrotermalny w późnym archaiku – jego wpływ na skład środowiska abiotycznego
   
 • Dr Jakub Ciążela – NCN, realizacja 27.02.2020-26.02.2023
  UMO-2019/33/B/ST10/03016

  Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i w strefie Moho: odwierty ICDP Oman DP
  - realizacja InterRidge 2019–2020
  Sulfide differentiation and enrichment in metals in the lower oceanic crust: IODP Holes 735B & U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge
   
 • Dr Artur Kuligiewicz – NCN, realizacja 26.06.2020-25.06.2023
  UMO-2019/35/D/ST10/02814

  Zmienność sygnatury izotopowej glinokrzemianów warstwowych w glebach obszarówo górskich umiarkowanej strefy klimatycznej
   
 • Dr hab. inż. Piotr Krzywiec; prof. dr hab. Stanisław MazurNCBiR, PGNiG (lider: Wydział Geologii UW, konsorcjant ING PAN) 2019-2022
  PO IR.04.01-01-0036/18-00

  projekt INGA UW – Synergia badań biochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych                                                                                                                                                                                                                                 
 • dr Beata Gebus-Czupyt (partner ING PAN), dr hab. Stanisław Chmiel (Lider UMCS)
  okres realizacji grantu NCN: 1.02.2021-31.01.2024 UMO-2020/37/B/ST10/01994
  Wpływ ługowania naturalnych minerałów fosforu ze skał osadowych na potencjał troficzny wód powierzchniowych wybranych obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu.
  Effect of leaching of natural phosphorus minerals from sedimentary rocks on the trophic potential of surface waters in selected areas of the Vistula and Bug interfluve.
 • dr Beata Gebus-Czupyt (partner ING PAN), dr hab. Justyna Ciesielczuk  (lider UŚ)
  okres realizacji grantu NCN: 14.09.2021-13.09.2024 UMO-2020/39/I/ST10/02357

  Wielopoziomowe (multi-proxy) badania procesów dedolomityzacji i związanej z nimi speleogenezy w środkowej Słowenii z implikacjami dla zrozumienia początkowych etapów mineralizacji siarczkowej w Południowej Polsce.
  The multi-proxy studies of dedolomityzation processes and related speleogenesis in central Slovenia with implications for understanding of imcipient stages of sulphide mineralization in southern Poland.