Szkoła doktorska

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów w ING PAN odbywa się w ramach szkoły doktorskiej GeoPlanet. Są to studia stacjonarne trzy- lub czteroletnie prowadzone we wszystkich ośrodkach badawczych ING PAN w zakresie:

  • geochemii izotopowej skał osadowych i wód podziemnych
  • oddziaływań woda-skała w procesach diagenetycznych
  • geochemii i geochronologii
  • geochemii skał klastycznych i analizy basenów
  • mineralogii skał ilastych
  • tektoniki sukcesji osadowych
  • tektoniki i petrologii skał krystalicznych
  • interpretacji geologicznych danych geofizycznych
  • paleoekologii i mikropaleontologii
  • badań paleośrodowiska

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w miarę wolnych miejsc w drodze konkursu. Ogłoszenia o otwartych konkursach pojawiają się na stronach szkoły doktorskiej i ING PAN. Zasady rekrutacji określone są regulaminem.

Zachęcamy do kontaktu z potencjalnymi promotorami oraz zapoznania się z ich zainteresowaniami badawczymi. Wszelkie informacje, aktualności i dokumenty dotyczące szkoły doktorskiej znajdują się na stronie geoplanetschool.pl.

Bliższych informacji o możliwościach rekrutacji i zasadach kształcenia doktorantów w ING PAN udziela koordynator szkoły doktorskiej przy ING PAN

dr hab. Edyta Zawisza

Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,

tel.: 22 6978-813, e-mail:  ezawisza@twarda.pan.pl

 

W ING PAN funkcjonuje także Studium Doktoranckie, w ramach którego kształceni są doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. Nabór do Studium Doktoranckiego nie będzie już prowadzony.