Plan zadaniowy na 2022 rok

Lp.

Tytuł

AKRONIM

Koordynator

1

Tempo procesów geologicznych

PACE

dr hab. Robert Anczkiewicz

2

Skład izotopowy siarki w morskich utworach węglanowych związanych z utlenianiem metanu

SIARKA

dr hab. Maciej Bojanowski

3

Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

PETROCHRON

Dr hab. Bartosz Budzyń

4

Dyfuzja i wymiana izotopowa wodoru w strukturach krzemianów warstwowych

KRZEMIANY

Dr hab. Arkadiusz Derkowski

5

Krótkożyciowe izotopy promieniotwórcze jako markery czasu i zmian środowiska w systemach jeziornych i krasowych

RadioIzo

dr hab. Michał Gąsiorowski

6

Zastosowanie technik izotopowych do określania pochodzenia wód i związków rozpuszczonych w wodzie w wybranych systemach hydrogeologicznych (powierzchniowych i podziemnych)

HYDRO

dr Beata Gebus-Czupyt

7

Zapis zmian środowiskowych w sukcesjach morskich paleogenu Ukrainy na podstawie badań palinologicznych

Dino

dr hab. Przemysław Gedl

8

Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

OROGEN

dr hab. Mirosław Jastrzębski

9

Holoceńskie klastyczne osady jaskiniowe – stratygrafia,  różnorodność, paleogeografia oraz korelacje między stanowiskami i międzyregionalne

JASKINIE

dr hab. Maciej T. Krajcarz

10

Krystalochemia wtórnych siarczanów ze stref pożarowych - wypracowanie techniki badawczej

SULFIRE

dr hab. Łukasz Kruszewski

11

Przewieszki solne (salt wings) jako indykatory geodynamiki basenów
osadowych

SaltWings

dr hab. inż. Piotr Krzywiec

12

Badanie potencjału heteroagregacji mikro- i nanoplastików z minerałami
w zawiesinie

PLASTIK

dr inż.. Małgorzata Lempart-Drozd

13

Wietrzenie meteorytów kamiennych w glebie

ZniMet

dr Anna Łosiak

14

Mapa krystalicznego podłoża Polski w oparciu o inwersję
pseudograwimetrii

D2B

prof. dr hab. Stanisław Mazur

15

Rekonstrukcja interglacjalnych środowisk jeziornych na podstawie wyników badań paleo-biologicznych i geochemicznych

JEZIORA

dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska

16

Re-acydifikacja antropogenicznego jeziora w okolicach Tuplic na Łuku Mużakowa

TU-5

dr hab. Elwira Sienkiewicz

17

Minerały akcesoryczne, megakryształy i ksenolity z maficznych dajek wielkich prowincji magmowych – ich pochodzenie i procesy transformacji

LIPdike

prof. dr hab. Ewa Słaby

18

Zespoły egzotyków z fliszu karpackiego zapisem paleogeografii obszarów źródłowych w epoce przedalpejskiej

EgzoKarp

prof. dr hab.. Jan Środoń

19

Wpływ atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat półkuli północnej

PALEOKLIMAT

dr hab. Jarosław Tyszka

20

Próba określenia wieku względnego zębów kopalnych metodą fluorową

FLUOR

dr inż. Alicja Wudarska

21

Badania holoceńskich wód i osadów dennych jezior o zróżnicowanej
trofii

TROFIA

dr hab. Edyta Zawisza