Zakres badań

 • Interpretacja danych sejsmicznych

   

 • Analizy tektoniczne

   

 • Modelowanie basenów osadowych

   

  Integracja danych geofizycznych i danych geologicznych (literaturowych, odsłonięć, rdzeni, map etc.) pozwala na kompleksowe analizy basenów oraz konstruować modele ewolucji basenów osadowych. Analizy te znajdują zastosowanie zarówno w nauce, jak i w przemyśle np. do analiz systemów naftowych. Modelowania basenów osadowych wykonywane przez zespół badawczy SeisSed obejmują:

   

  1) Modelowanie 1D historii pogrzebania i historii termicznej obszarów ze złożoną budową geologiczną oraz zmienności parametrów w ośrodku skalnym, takich jak: dojrzałość materii organicznej, porowatość, przepuszczalność, diageneza, ciśnienie i temperatura.  Modelowania wykorzystywane są do określenia m.in. mechanizmów powodujących subsydencję i wpływu tektoniki solnej na rozwój basenu sedymentacyjnego. Do kalibracji modelowań stosowane są dane otworowe, geochemiczne oraz petrofizyczne.

   

  2) Modelowanie 2D dynamicznych procesów geologicznych zachodzących w basenie osadowym z uwzględnieniem czynników takich jak np. złożony rozkład facjalny, zróżnicowanie temperatury powierzchniowej oraz przepływ ciepła w czasie. Modele te pozwalają na wyznaczenie m.in. tempa i mechanizmu subsydencji, tempa depozycji czy wielkości erozji, co wykorzystywane jest do ilościowej analizy wypełnienia osadowego basenu. Modelowania wykonywane są za pomocą metody backstrippingu oraz forward. Do ich kalibracji wykorzystywane są dane otworowe, geochemiczne oraz petrofizyczne.

   

  3) Modelowanie stratygraficzne 4D obrazujące zmiany w ewolucji strukturalnej i przestrzeni akomodacyjnej (kontrolowanej przez subsydencję i eustatykę) oraz umożliwiające wykonanie symulacji procesów sedymentacyjnych w środowiskach silikoklastycznych, węglanowych i mieszanych (produkcji węglanowej, rozwoju facji, dostawy materiału ziarnowego oraz rozmieszczenia obszarów alimentacyjnych) zachodzących w czasie geologicznym w badanym basenie osadowym. Do kalibracji modeli wykorzystuje się interpretacje danych otworowych i profili sejsmiki refleksyjnej.

   

  Oprogramowanie:

   

  BasinMod 2014 (Platte River Associates)

  BasinMod 2-D (Platte River Associates)

  DionisosFlow (Beicip-Franlab)

  Surfer 13 (Golden Software)