Aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. „Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych – SYNERGA” (POIR.04.01.01-00-0036/18)
   
 2. „Powiązanie płytkich i głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską a platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych” (grant badawczy NCN UMO-2017/27/B/ST10/02316 realizowany w konsorcjum z Instytutem Geofizyki PAN)
   
 3. „Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnątrzpłytowych - badanie wgłębnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne” (grant badawczy NCN UMO-2017/25/B/ST10/01348 realizowany w konsorcjum z Instytutem Geofizyki PAN)
   
 4. „Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego” (projekt badawczo-rozwojowy realizowany na zlecenie LotosPetrobaltic)
   
 5. „Porównanie systemu naftowego i perspektyw norwesko-duńskiego basenu czerwonego spągowca z polskim basenem czerwonego spągowca” (projekt badawczo-rozwojowy realizowany na zlecenie PGNiG Upstream Norway AS)
   
 6. „Kenozoiczna ewolucja NE krawędzi wyżyny tybetańskiej i powiązanego z nią basenu osadowego Qaidam” (badania statutowe ING PAN)
   
 7. „Budowa geologiczna i kenozoiczna ewolucja SW części basenu osadowego Tarim” (projekt doktorancki realizowany we współpracy z Instytutem Geologii i Paleontologii Chińskiej Akademii Nauk oraz PetroChina)