INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK – partner projektu

wraz z Liderem

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

oraz pozostałymi partnerami:

  • INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGH
  • UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
  • CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN

informują, iż Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”

została podpisana dnia 30.12.2019 . (nr umowy: POIR.04.02.00-00-C005/19-01).

 

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”

W ramach projektu zostanie zwiększona funkcjonalność IB EPOS-PL. Powstanie nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS), nowy poligon pomiarowy (Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych), powstanie Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI), w znacznym stopniu zostanie zwiększony potencjał Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów po przez udział Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz dodatkowo wsparte zostaną pozostałe Centra Infrastruktury Badawczej.

„System Obserwacji Płyty Europejskiej” jest elementem największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS i stanowi jego integralną część.

Okres realizacji projektu: lata 2019 - 2023

Całkowita wartość projektu: 52 844 599,09 PLN

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 37 853 456,48 PLN

 

 

European Plate Observing System

EPOS project is a multidisciplinary venture facilitating the understanding of Earth dynamics and tectonic processes using the analysis of seismological data, ground deformations inferred from terrestrial and satellite observations, geological and petro-chemical studies and laboratory experiments to investigate the chemical and physical processes occurring at depth. The project aims at representing a scientific vision and approach in which innovative research is made possible for a better understanding of the physical processes controlling earthquakes, volcanic eruptions, unrest episodes and tsunamis as well as those driving tectonics and Earth surface dynamics”.
Source: https://www.epos-ip.org/about/what-epos