Biuro Informacji Naukowej

 

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
            ul. Twarda 51/55
            00-818 Warszawa

 

Kierownik Biura
mgr Marta Godzwon
tel.:  (48) 22 6978-701
e-mail: m.godzwon@twarda.pan.pl

 

Dział Informacji Naukowej - DIN

mgr Elżbieta Gogacz
tel.:  (48) 22 6978-700
fax:  (48) 22 620-62-23
e-mail: e.gogacz@twarda.pan.pl
 
 
mgr Magdalena Błachowska
tel.:  (48) 12 370-52-03
fax:  (48) 12 422-16-09
e-mail: m.blachowska@ingpan.krakow.pl
 

 

Sekcja biblioteczna w Krakowie - SBK
Stanisława Suchanik
tel.:  (48) 12 3705-245
e-mail:ndsuchan@cyfronet.pl 
 
Sekcja biblioteczna w Warszawie - SBW
mgr Elżbieta Gacyk
tel.:  (48) 22 6978-743
e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl
 

Zadania Biura Informacji Naukowej


Mgr Marta Godzwon
 1. Sporządzanie planów, sprawozdań, raportów z działalności naukowej statutowej, pozastatutowej oraz sporządzanie wniosków.
 2. Obsługa pracy Rady Naukowej.
 3. Prowadzenie postępowań związanych z tytułami i stopniami naukowymi.
 4. Obsługa administracyjna i przygotowanie materiałów związanych z okresową oceną pracowników i Instytutu.
 5. Prowadzenie spraw związanych z konkursami wewnętrznymi: na stanowiska naukowe, rekrutacją na Studia Doktoranckie, na finasowanie projektów z dotacji celowej dla młodych naukowców.
 6. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działania komórki; odpowiednie osoby w komórkach w porozumieniu z prawnikiem.
 7. Sukcesywne przekazywanie dokumentacji do Archiwum.

Mgr Elżbieta Gogacz

 1. Obsługa Sekretariatu Dyrektora.
 2. Prowadzenie i obsługa administracyjna projektów badawczych krajowych.
 3. Obsługa administracyjna współpracy z jednostkami krajowymi.
 4. Obsługa administracyjna Studium Doktoranckiego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem: stażami, stypendiami, lektoratami.
 6. Sukcesywne przekazywanie dokumentacji do Archiwum.

Mgr Magdalena Błachowska

 1. Prowadzenie i obsługa administracyjna projektów badawczych .
 2. Obsługa administracyjna współpracy naukowej.
 3. Koordynacja działań związanych z popularyzacją nauki: konferencje, pikniki naukowe.
 4. Prowadzenie spraw wydawniczych.
 5. Zbieranie informacji o nowych programach naukowych i konkursach - krajowych i zagranicznych.
 6. Koordynacja mobilności pracowników i przyjazdów gości.
 7. Sukcesywne przekazywanie dokumentacji do Archiwum.

Stanisława Suchanik - prowadzenie biblioteki w Ośrodku Badawczym w Krakowie

Mgr Elżbieta Gacyk - prowadzenie biblioteki w Ośrodku Badawczym w Warszawie