Szkoła Doktorska GeoPlanet

Aktualne ogłoszenia o naborze do Szkoły Doktorskiej Geoplanet:

 

 

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy.

Z przyjemnością informujemy, że do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet został przyjęty jeden kandydat.


1. Pani Karolina Godos do projektu "Struktura i skład organicznych wyściółek otwornic i ich znaczenie w kontekście funkcjonalnym, tafonomicznym i ewolucyjnym" pod kierunkiem dr hab. Jarosława Tyszki. Serdecznie gratulujemy! W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z przełożonym lub koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

Decyzja nr 14/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia doktorantów do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

 

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na rok akademicki 2020/2021.

Z przyjemnością informujemy, że do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet zostali przyjęci dwaj kandydaci.

1. Pani Wiktoria Gmochowska do projektu "System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego" pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Słaby

2.  Pan Dariusz Marciniak do projektu Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP”nadzorowanego przezprof. dr hab. Ewę Słaby, dr Jakuba Ciążelę.

Serdecznie gratulujemy! W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z przełożonym lub koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

Decyzja nr 8/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia doktorantów do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

3. Pan Stefano Giunti do projektu "Comparative study of petrography, mineralogy and stable isotope geochemistry ofancient and modern hydrate-associated authigenic carbonates" nadzorowanego przez dr hab.Macieja Bojanowskiego

Decyzja nr 5/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia doktorantów do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w drodze konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien:

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając je na adres mailowy: ingpan@twarda.pan.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet - Załącznik nr 1
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

 1. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 2. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu - Załącznik nr 2
 3. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego - Załącznik nr 3
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Dr hab. Edyta Zawisza - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Nauk Geologicznych PAN e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl

Mgr Elżbieta Gogacz  e.gogacz@twarda.pan.pl