Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet


Poszukujemy kandydatki/kandydata na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet, w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, Polskiej Akademii Nauk


Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk jest placówka naukową reprezentującą główny nurt polskich badań podstawowych w zakresie geologii Ziemi. Obecnie Instytut specjalizuje się w badaniach geosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy litosferą, hydrosferą, atmosferą oraz biosferą, w domenie czasu geologicznego. Badaniami obejmowane są również obiekty materii kosmicznej, których pochodzenie i ewolucja w istotny sposób wpływała i wpływa na rozwój naszej planety.

Instytut zatrudnia około 120 osób (w tym ponad 50 pracowników naukowych) i jest członkiem najważniejszych międzynarodowych gremiów geologicznych. 

Jako członek Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, Instytut Nauk Geologicznych PAN prowadzi studia doktoranckie z geologii. Kurs trwa 4 lata, prowadzony jest w języku angielskim i kończy się rozprawą doktorską. W trakcie zajęć student uczęszcza na wykłady oraz uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w formie konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien wybrać temat badawczy z załączonej listy pod tytułem PROPOZYCJA TEMATÓW BADAWCZYCH i skontaktować się z promotorem;


 

Składanie ofert:

KONKURS Akronim: „DDB 2”- trwa od 12.01.2023  do  03.02.2023


Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej w jednym pliku pdf przesyłając go na adres e-mailowy: rekrutacja_ingpan@twarda.pan.pl oraz na adres mailowy kierownika projektu wskazanego w PROPOZYCJACH TEMATÓW BADAWCZYCHW tytule wiadomości proszę wpisać akronim wybranego tematu badawczego.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet - Załącznik nr 1
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.
  Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia ,listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia). Wzór życiorysu - Załącznik nr 2
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego - Załącznik nr 3
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-3 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych;
 • motywację i predyspozycje do podjęcia pracy naukowej (0-2pkt) w oparciu o list motywacyjny kandydata i opinię zawartą w liście rekomendacyjnym .

Kandydat musi zdobyć minimum 5 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • rozmowę dotyczącą dotychczasowych wyników i tematyki badań  (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 21 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Warunki finansowe oferowane w ogłoszeniach rekrutacyjnych są na poziomie regularnych stypendiów na wstępnym etapie kariery naukowej w Polsce.


Dodatkowych informacji udzielają:

Dr hab. Edyta Zawisza, Profesor Instytutu - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, ezawisza@twarda.pan.pl

Mgr Elżbieta Gogacz – Biuro Informacji Naukowej - Starszy Ekspert ds. Sekretariatu Naukowego i Administracji w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, e.gogacz@twarda.pan.pl