• Rzecznik dyscyplinarny dr hab. Michał Gąsiorowski wybrany przez Radę Naukową ING PAN na posiedzeniu dnia 29 kwietnia 2022 r.
 • Komisja Dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji:

1. Dr hab. Mirosław Jastrzębski

2. Dr hab. Elwira Sienkiewicz

3. Prof. dr hab. Jan Środoń - Przewodniczący

 • Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:

  1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu;

  2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

  3) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;

  4) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;

  5) przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w jednostce naukowej, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

  6) powoływaniu się na wpływy w jednostce naukowej, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

  7) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w jednostce naukowej, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w jednostce naukowej, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.