Ośrodek Badawczy ING PAN w Warszawie

Kierownik:  dr hab. Edyta Zawisza 


Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
             Ośrodek Badawczy w Warszawie 
             ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel.:(48) 22 697 88 13

e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl


W Ośrodku Badawczym w Warszawie (OBW) prowadzone są badania w zakresie bio- i chemostratygrafii oraz sedymentologii. Badania te mają na celu datowanie skał oraz rekonstrukcję warunków panujących w dawnych środowiskach morskich i lądowych obszaru Polski oraz wybranych rejonów Europy. Analizy sedymentologiczne i facjalne prowadzone są także w europejskim sektorze Arktyki oraz w AntarktyceW Antarktyce Zachodniej (archipelag Szetlandów Południowych) szczegółowo badane są glacjalno-morskie sekwencje trzeciorzędu w celu rekonstrukcji ewolucji kriosfery antarktycznej. Na Antarktydzie Wschodniej (Góry Księcia Karola) prowadzone są analogiczne badania w glacjalnych i glacjalno-morskich sekwencjach paleogenu.

Badania mineralogiczne, petrograficzne i geochemiczne skał magmowych, metamorficznych i osadowych oraz krystalochemia minerałów mają charakter poznawczy oraz utylitarny. OBW specjalizuje się w wykorzystywaniu stosunków izotopowych pierwiastków lekkich do rekonstrukcji procesów rządzących geosystemem. W zakresie geologii czwartorzędubadania ukierunkowane są głównie na geochronologię czwartorzędu z wykorzystaniem metody U-Th, rekonstrukcję środowisk i odtwarzanie zmian klimatycznych w oparciu o badania osadów jeziornych, eolicznych i jaskiniowych. Badania paleolimnologiczne skoncentrowane są na osadach plejstoceńskich i holoceńskich zbiorników wodnych z wykorzystaniem stosunków izotopów trwałych pierwiastków lekkich w węglanach. Analizy głównych składników zooplanktonu i fitoplanktonu  (wioślarek i okrzemek) umożliwiają poznanie zmian klimatycznych oraz rekonstrukcję rozwoju zbiorników, w tym wpływu gospodarczej działalności człowieka na środowisko jeziorne. Badania osadów jaskiniowych, lessów i gleb kopalnych mają na celu rekonstrukcję przebiegu zmian środowiska w plejstocenie, między innymi w nawiązaniu do historii osadnictwa pradziejowego.

Badania hydrogeologiczne skoncentrowane są nad zagadnieniami pochodzenia i zmian składu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych. Wykorzystując metody izotopowe (izotopy trwałe pierwiastków H, C, N, S), otrzymuje się zintegrowany obraz obiegu wód i ich składników służący między innymi do rozpoznania zagrożeń zanieczyszczeniami, bilansowania dwutlenku węgla etc.

W siedzibie ING PAN w Warszawie mieści się także DyrekcjaBiuro Informacji NaukowejBiuro Administracyjno-Ekonomiczne i Główny Księgowy Instytutu.

Lokalizacja ośrodka