dr Aleksandra Stachowska

Zainteresowania naukowe: 
interpretacja danych sejsmicznych, sedymentologia, stratygrafia, analiza basenów osadowych, anizotropia podatności magnetycznej, paleomagnetyzm

Adres:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN)
Ośrodek Badawczy w Warszawie 
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Stanowisko: Asystent

Tel.:  48-22 69-78-713 
E-mail:  aleksandra.stachowska@twarda.pan.pl

profil ResearchGate >>

 


Wykształcenie

2023 – doktor w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Późnokredowa tektoniczno-sedymentacyjna ewolucja północnej Polski – opracowanie na podstawie regionalnych danych sejsmicznych

Promotor: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN

 

2016-2020 – Studium doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

2013-2014 – Studia podyplomowe na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Katedrze Geofizyki (specjalność: Geofizyka stosowana)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2013 – magister, Geologia (specjalność: stratygraficzno-poszukiwawcza)
Uniwersytet Warszawski
Tytuł pracy magisterskiej:
Analiza kierunków paleotransportu z zastosowaniem anizotropii podatności magnetycznej oraz klasycznych badań sedymentologicznych w warstwach krośnieńskich (Bieszczady Zachodnie)
Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Anna Wysocka, dr Piotr Ziółkowski, dr hab. Leszek Jankowski

2010 – licencjat, Geologia

Uniwersytet Warszawski
Tytuł pracy licencjackiej: Zmienność typu rzeki w jej profilu podłużnym na przykładzie Wisły. 
Opiekun pracy: dr Marcin Górka

Kariera zawodowa

2018 – asystent, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
2016 – technik-stażysta, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

Publikacje

 • STACHOWSKA, A. & KRZYWIEC, P. 2024. Upper Cretaceous contourites from northwestern Poland in the vicinity of the Szamotuły salt diapir. Acta Geologica Polonica, 74(1), e6, https://doi.org/10.24425/agp.2023.148030
 • STACHOWSKA, A. & KRZYWIEC, P. 2023. The Late Cretaceous tectono-sedimentary evolution of northern Poland – A seismic perspective on the role of transverse and axial depositional systems during basin inversion. Marine and Petroleum Geology, 152, 106224, https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2023.106224 
 • REMIN, Z., KRZYWIEC, P. & STACHOWSKA, A. 2022. The Late Cretaceous inversion of the southeastern part of the Polish Basin – syn-depositional tectonics, facies distribution and bathymetric changes. In: Walaszczyk, I., Todes I.P. (Eds.), Cretaceous of Poland and of some adjacent areas. Field trip Guides. Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, pp. 87-114. ISBN 978-83-944813-5-3
 • KRZYWIEC, P., STACHOWSKA, A., GRZYBOWSKI, Ł., NGUYEN, Q., SŁONKA, Ł., MALINOWSKI, M., KRAMARSKA, R., AHLRICHS, N. & HÜBSCHER, C. 2022. The Late Cretaceous inversion of the Polish Basin and surrounding area – a current perspective based on seismic data. In:  Walaszczyk, I., Todes I.P. (Eds.), Cretaceous of Poland and of some adjacent areas. Field trip Guides. Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, pp. 9-23. ISBN 978-83-944813-5-3
 • STACHOWSKA, A. & KRZYWIEC, P. 2021. Depositional architecture of the Upper Cretaceous succession in central Poland (Grudziądz-Polik area) based on regional seismic data. Geological Quarterly, 65 (2): 21, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1589
 • STACHOWSKA A., ŁOZIŃSKI M., ŚMIGIELSKI M., WYSOCKA A., JANKOWSKI L. & ZIÓŁKOWSKI P. 2020. Anisotropy of magnetic susceptibility as an indicator for palaeocurrent analysis in folded turbidites (Outer Western Carpathians, Poland). Sedimentology, 67 (7): 3783-3808, https://doi.org/10.1111/sed.12770
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A. & STYPA A. 2018. The only way is up - on Mesozoic uplifts and basin inversion events in SE Poland. In: Kilhams, B., Kukla, P. A., Mazur, S., Mckie, T., Mijnlieff, H. F. & Van Ojik, K. (eds) Mesozoic Resource Potential in the Southern Permian Basin. Geological Society, London, Special Publications, 469, https://doi.org/10.1144/SP469.14
 • KRZYWIEC P. & STACHOWSKA A. 2016. Late Cretaceous inversion of the NW segment of the Mid-Polish Trough — how marginal troughs were formed, and does it matter at all? Z. Dt. Ges. Geowiss., 167: 107­–119, https://doi.org/10.1127/zdgg/2016/0068

 • ZENKNER L., CYBULA M., DRELA T., JAROSZEWICZ E., MADEJ M., PIÓRKOWSKA D., ROMANEK J., STACHOWSKA A., WITKOWSKI M. & ZACHEWICZ A. 2016. Dewońskie kopce węglanowe Kess-Kess (Antyatlas, Maroko) – ich struktura i geneza na podstawie nowych obserwacji.Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 123–134

 • STACHOWSKA A., BIERNACKI K, KONIŃSKI K. & STANISZEWSKI R. 2016. Analiza facjalna i stratygraficzna utworów jurajskich w okolicach Berakety (Sakaraha, basen Morondava, SW Madagaskar). Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 135–148

 • NAWROCKI J., JEWUŁA K., STACHOWSKA A. & SZULC J. 2015. Magnetic polarity of Upper Triassic sediments of the Germanic Basin in Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 663–674, https://doi.org/10.14241/asgp.2015.026

 • JUREWICZ E., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M., CYBULSKA D., STACHOWSKA A. & STĘPCZAK P. 2012. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

Wybrane abstrakty konferencyjne

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2022. New insight into the depositional architecture of the Upper Cretaceous in northern and central Poland – seismic evidence for syntectonic sedimentation and bottom currents. In: Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E., Walaszczyk, I.& Żylińska, A. (eds). 11th International Cretaceous Symposium. Abstract Volume, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, 331–332.
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2021. New Upper Cretaceous depositional architecture above the cratonic edge in central Poland. New Upper Cretaceous depositional architecture above the cratonic edge in central Poland. In: Bábek, O. & Vodrážková, S. (eds), 35th IAS Meeting of Sedimentology: Virtual Meeting – Book of Abstracts, Palacký University Olomouc, Olomouc, 417.
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2019. Mesozoic uplifts and basin inversion in N Poland. European Geosciences Union General Assembly 12.04.2019, Vienna.
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Nowy model późnokredowej ewolucji NE Polski – wyniki interpretacji regionalnych danych sejsmicznych. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7 4–7.06.2018, G. Św. Anny. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Late Cretaceous evolution of NE Poland – new insight based on regional seismic data. In: Tomaszczyk M., Głuszyński A. & Sikora R. CETEG 2018, 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups. 18–21.04.2018, Rytro.

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2017. Upper Cretaceous depositional systems in the NE part of the Polish Basin (NE Poland) – new insight based on seismic data. In: Sames B. (ed.) 10th International Symposium on the Cretaceous 21–26.08.2017, Vienna.

 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., STYPA A., SŁONKA Ł., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E. & WAWRZYNIAK-GUZ K. 2016. Model późnokredowej ewolucji niecki miechowskiej — wyniki interpretacji danych sejsmicznych i analizy subsydencji. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii” 28.06–01.07.2016, Chęciny-Rzepka. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & SŁONKA Ł. 2015. Geological and geophysical analysis of Upper Cretaceous rocks – a case study of the Miechów Trough (SE Poland). 6th International Geosciences Student Conference 13–16.07.2015, Praga.

 • STACHOWSKA A., SŁONKA Ł., KRZYWIEC P., WYSOCKA A., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E., WAWRZYNIAK-GUZ K. & KUFRASA M. 2015. Late Cretaceous tectonics vs. sedimentation within the Miechów Trough (SE Poland), or how inversion of the Alpine foreland shaped local depositional systems. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22–25.06.2015, Kraków.

 • STACHOWSKA A., ZIÓŁKOWSKI P., JANKOWSKI L. & WYSOCKA A. 2014. Determination of tectonic stress using anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) – a case study from the Krosno Beds (Silesian Unit, Polish Outer Carpathians). 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups 23–26.04.2015, Lądek Zdrój.

 • STACHOWSKA A. & MADEJ M., 2013. Conditions of sedimentation and structure of carbonate Kess Kess mounds in Hamar Laghdad region in Anti-Atlas Mountains (North Africa). 4 th International Students Geological Conference. 19–22.04.2013, Brno.

 • STACHOWSKA A., JANKOWSKI L., WYSOCKA A. & ZIÓŁKOWSKI P. 2012. Zastosowanie anizotropii podatności magnetycznej do wyznaczenia kierunków transportu (warstwy krośnieńskie, jednostka śląska, Karpaty). Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny 17-19.09.2012, Warszawa. (in Polish)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=MgEJQhgAAAAJ