mgr Aleksandra Stachowska

Zainteresowania naukowe: 
interpretacja danych sejsmicznych, sedymentologia, stratygrafia, analiza basenów osadowych, anizotropia podatności magnetycznej, paleomagnetyzm

Adres:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN)
Ośrodek Badawczy w Warszawie 
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Stanowisko: Asystent

Tel.:  48-22 69-78-713 
E-mail:  aleksandra.stachowska@twarda.pan.pl

profil ResearchGate >>

 


Wykształcenie

2016-2020 – Studium doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Opiekun pracy: dr inż. Piotr Krzywiec

 

2013-2014 – Studia podyplomowe na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Katedrze Geofizyki (specjalność: Geofizyka stosowana)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2013 – magister, Geologia (specjalność: stratygraficzno-poszukiwawcza)
Uniwersytet Warszawski
Tytuł pracy magisterskiej:
Analiza kierunków paleotransportu z zastosowaniem anizotropii podatności magnetycznej oraz klasycznych badań sedymentologicznych w warstwach krośnieńskich (Bieszczady Zachodnie)
Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Anna Wysocka, dr Piotr Ziółkowski, dr hab. Leszek Jankowski

2010 – licencjat, Geologia

Uniwersytet Warszawski
Tytuł pracy licencjackiej: Zmienność typu rzeki w jej profilu podłużnym na przykładzie Wisły. 
Opiekun pracy: dr Marcin Górka

Kariera zawodowa

2018 – asystent, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
2016 – technik-stażysta, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

Publikacje

 • STACHOWSKA, A. & KRZYWIEC, P. 2021. Depositional architecture of the Upper Cretaceous succession in central Poland (Grudziądz-Polik area) based on regional seismic data. Geological Quarterly, 65 (2): 21, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1589
 • STACHOWSKA A., ŁOZIŃSKI M., ŚMIGIELSKI M., WYSOCKA A., JANKOWSKI L. & ZIÓŁKOWSKI P. 2020. Anisotropy of magnetic susceptibility as an indicator for palaeocurrent analysis in folded turbidites (Outer Western Carpathians, Poland). Sedimentology, 67 (7): 3783-3808, https://doi.org/10.1111/sed.12770
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A. & STYPA A. 2018. The only way is up - on Mesozoic uplifts and basin inversion events in SE Poland. In: Kilhams, B., Kukla, P. A., Mazur, S., Mckie, T., Mijnlieff, H. F. & Van Ojik, K. (eds) Mesozoic Resource Potential in the Southern Permian Basin. Geological Society, London, Special Publications, 469, https://doi.org/10.1144/SP469.14
 • KRZYWIEC P. & STACHOWSKA A. 2016. Late Cretaceous inversion of the NW segment of the Mid-Polish Trough — how marginal troughs were formed, and does it matter at all? Z. Dt. Ges. Geowiss., 167: 107­–119, https://doi.org/10.1127/zdgg/2016/0068

 • ZENKNER L., CYBULA M., DRELA T., JAROSZEWICZ E., MADEJ M., PIÓRKOWSKA D., ROMANEK J., STACHOWSKA A., WITKOWSKI M. & ZACHEWICZ A. 2016. Dewońskie kopce węglanowe Kess-Kess (Antyatlas, Maroko) – ich struktura i geneza na podstawie nowych obserwacji.Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 123–134

 • STACHOWSKA A., BIERNACKI K, KONIŃSKI K. & STANISZEWSKI R. 2016. Analiza facjalna i stratygraficzna utworów jurajskich w okolicach Berakety (Sakaraha, basen Morondava, SW Madagaskar). Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 135–148

 • NAWROCKI J., JEWUŁA K., STACHOWSKA A. & SZULC J. 2015. Magnetic polarity of Upper Triassic sediments of the Germanic Basin in Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 663–674, https://doi.org/10.14241/asgp.2015.026

 • JUREWICZ E., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M., CYBULSKA D., STACHOWSKA A. & STĘPCZAK P. 2012. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

Wybrane abstrakty konferencyjne

 • KRZYWIEC P. & STACHOWSKA A. 2019. Late Cretaceous growth of salt diapirs during inversion of the Polish Basin and its influence on surrounding depositional systems. American Association of Petroleum Geologists Geoscience Technology Workshop “EuroAsian Mature Salt Basins” 16-18.04.2019, Kraków.
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2019. Mesozoic uplifts and basin inversion in N Poland. European Geosciences Union General Assembly 12.04.2019, Vienna.
 • KRZYWIEC P., KUFRASA M., STACHOWSKA A. & STYPA A. 2018. Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych. LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2–5.09.2018, Łuków. (in Polish)
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., SCHATTNER U. & POPIELA A. 2018. Inversion-related Upper Cretaceous contourites within the Polish Basin – their seismic expression and geodynamic significance. 18th International SEISMIX Symposium ‘Seismology between the Poles’ 17–22.06.2018, Cracow.
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., STYPA A., SŁONKA Ł. & KUFRASA M. 2018. On Mesozoic regional uplifts in SE and N Poland – insight from regional seismic data. 18th International SEISMIX Symposium 'Seismology between the Poles' 17–22.06.2018, Cracow.
 • KRZYWIEC P., GRZYBOWSKI Ł. & STACHOWSKA A. 2018. “Salty” versus “non-salty” inversion tectonics and its control on depositional systems – Late Cretaceous evolution of the Polish Basin. Penrose Conference on Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspectives – in honor of Martin P.A. Jackson 11–16.02.2018, Ein Boqeq.
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., KUFRASA M. & SŁONKA Ł. 2018. Miocene evaporites of the Carpathian foredeep basin and their role in compressional tectonics - 250 years perspective. Penrose Conference on Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspectives – in honor of Martin P.A. Jackson 11–16.02.2018, Ein Boqeq.
 • STYPA A., STACHOWSKA A., KOZŁOWSKI W., KRZYWIEC P. & KUFRASA M. 2018. Paleozoic evolution of the Baltic Basin - preliminary results based on integrated seismic data interpretation and subsidence analysis. 17th TSK Meeting 19–25.03.2018, Jena. 
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Nowy model późnokredowej ewolucji NE Polski – wyniki interpretacji regionalnych danych sejsmicznych. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7 4–7.06.2018, G. Św. Anny. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Late Cretaceous evolution of NE Poland – new insight based on regional seismic data. In: Tomaszczyk M., Głuszyński A. & Sikora R. CETEG 2018, 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups. 18–21.04.2018, Rytro.

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2017. Upper Cretaceous depositional systems in the NE part of the Polish Basin (NE Poland) – new insight based on seismic data. In: Sames B. (ed.) 10th International Symposium on the Cretaceous 21–26.08.2017, Vienna.

 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., STYPA A., SŁONKA Ł., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E. & WAWRZYNIAK-GUZ K. 2016. Model późnokredowej ewolucji niecki miechowskiej — wyniki interpretacji danych sejsmicznych i analizy subsydencji. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii” 28.06–01.07.2016, Chęciny-Rzepka. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & SŁONKA Ł. 2015. Geological and geophysical analysis of Upper Cretaceous rocks – a case study of the Miechów Trough (SE Poland). 6th International Geosciences Student Conference 13–16.07.2015, Praga.

 • STACHOWSKA A., SŁONKA Ł., KRZYWIEC P., WYSOCKA A., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E., WAWRZYNIAK-GUZ K. & KUFRASA M. 2015. Late Cretaceous tectonics vs. sedimentation within the Miechów Trough (SE Poland), or how inversion of the Alpine foreland shaped local depositional systems. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22–25.06.2015, Kraków.

 • STACHOWSKA A., ZIÓŁKOWSKI P., JANKOWSKI L. & WYSOCKA A. 2014. Determination of tectonic stress using anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) – a case study from the Krosno Beds (Silesian Unit, Polish Outer Carpathians). 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups 23–26.04.2015, Lądek Zdrój.

 • STACHOWSKA A. & MADEJ M., 2013. Conditions of sedimentation and structure of carbonate Kess Kess mounds in Hamar Laghdad region in Anti-Atlas Mountains (North Africa). 4 th International Students Geological Conference. 19–22.04.2013, Brno.

 • STACHOWSKA A., JANKOWSKI L., WYSOCKA A. & ZIÓŁKOWSKI P. 2012. Zastosowanie anizotropii podatności magnetycznej do wyznaczenia kierunków transportu (warstwy krośnieńskie, jednostka śląska, Karpaty). Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny 17-19.09.2012, Warszawa. (in Polish)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=MgEJQhgAAAAJ