Dnia 14 lipca 2015 roku Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) podpisał Deklarację Zobowiązania do przyjęcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, w celu wdrożenia Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/251/EC w sprawie "Europejskiej Karty Naukowca" oraz "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych". W Deklaracji Dyrektor Instytutu uznał wartości Karty i Kodeksu, i ich wpływ na jednoczesny rozwój zarówno instytucji jak i jej naukowców.

W 2017 r. instytut otrzymał odznakę HR Excellence in Research. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dot. HR logo jest:

Marta Godzwon
Kierownik Biura Informacji Naukowej ING PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie
mail: m.godzwon@twarda.pan.pl
tel.: 48 22 697-87-01

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące strategii HRS4R dostępne są stale na stronie Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

W rezultacie otrzymania odznaki HR Excellence in Research, polityka otwartych, przejrzystych i opartych o kompetencje zasad rekrutacji pracowników naukowych (OTM-R Policy), opisana w Europejskiej Karcie Naukowca („Karta”) oraz w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych („Kodeks”) stały się filarami naszej strategii HR, zgodnie z którą jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w życie 40 zasad Karty i Kodeksu.

ING PAN dostrzega znaczenie procesu rekrutacji zgodnego zarówno z najlepszymi praktykami europejskimi, jak i z aktami prawnymi na poziomie krajowym. Utrzymywanie najwyższych standardów prowadzonych badań naukowych i nieustanny rozwój nie są możliwe bez zespołu najlepszych naukowców oraz wymiany wiedzy we współpracy z zagranicznymi naukowcami i instytucjami naukowymi.

Nasz Action Plan na lata 2019-2021 był ambitny i udało nam się zrealizować tylko część naszych założeń. Pozostałe są wciąż wprowadzane (on-going actions). W sferze rozwoju zawodowo-naukowego ING PAN oferuje pracownikom informacje o kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Młodzi stażem pracownicy nauki (R1, R2, studenci-doktoranci) uczestniczą w seminariach i wykładach organizowanych zarówno wewnątrz grup badawczych i laboratoriów (w ING PAN działa 9 grup badawczych i laboratoriów) oraz podczas corocznej konferencji programowej. Zachęca się ich również, aby sami prezentowali swoje referaty na seminariach. Samodzielni pracownicy naukowi (R3, R4) chętnie udzielają odpowiedzi na pytania, biorą udział w dyskusjach po zakończonych prelekcjach.

W roku 2018 wynagrodzenia młodych naukowców zostały dostosowane do krajowych wymogów ustawodawczych dotyczących stawek wynagrodzenia minimalnego, równości płac, dodatków specjalnych oraz funkcyjnych. Przepisy wewnętrzne również zostały odpowiednio zmodyfikowane, dostosowane do krajowych oraz opublikowane w intranecie. Są one zmienianie, gdy wymaga tego zmiana ustawodawstwa na poziomie krajowym.

W 2019 r. wprowadzono regulacje dotyczące telepracy (które również są dostępne w intranecie). Okazały się one przydatne i skuteczne podczas pandemii koronawirusa, gdy konieczna była praca zdalna, zapewniająca nieprzerwane funkcjonowanie Instytutu, jak również zapobiegająca rozprzestrzenianiu się choroby poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów.

Rada naukowa instytutu powołała Rzecznika Dyscyplinarnego. W drodze wyborów powołana została również Komisja Dyscyplinarna. Oba te organy mają za zadanie rozwiązywanie potencjalnych konfliktów pomiędzy pracownikami. Funkcja Rzecznika dyscyplinarnego jest usankcjonowana przepisami Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2020, poz. 1796).

Jedną z dobrych praktyk stosowanych w ING PAN jest włączanie pracowników technicznych w proces badawczy – są oni wymieniani jako współautorzy publikacji, w których przygotowaniu brali czynny udział.

W latach 2019-2020 w siedzibie Instytutu w Warszawie (Ośrodek Badawczy w Warszawie – OBW) przeprowadzono termomodernizację we współpracy z pozostałymi instytutami naukowymi mieszczącymi się w tym samym budynku. Wszelkie prace modernizacyjne w Ośrodku Badawczym w Krakowie (OBK) wydłuża i komplikuje fakt że budynek ten znajduje się w historycznej części miasta i jest to zabytkowa kamienica. Każda zmiana architektoniczna lub techniczna wymaga zgód konserwatorów lub pozwoleń Głównego Konserwatora Zabytków. Niemniej jednak nastąpiła poprawa warunków pracy w OBK – reorganizacja biblioteki i modernizacja laboratoriów. Zmiany wymagające czasu (i ww. pozwoleń) będą wprowadzane stopniowo.

Przejrzyste zasady rekrutacji zostały wprowadzone przepisami wewnętrznymi. Proces rekrutacji został podzielony na kilka części. Oferty pracy (ogłoszenia) są przygotowywane (po polsku i po angielsku) przez kierownika grupy badawczej/laboratorium, który poszukuje pracownika. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje. Oferty są publikowane na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach MEiN, w Euraxess oraz na płatnych portalach. Dostępne są przez co najmniej 30 dni. Proces rekrutacyjny prowadzony jest przez komisję (złożoną z 3-4 pracowników naukowych) powoływaną do każdego postępowania. Rekrutację kończy protokół komisji rekomendujący dyrektorowi Instytutu konkretnego kandydata na dane stanowisko. Staraliśmy się zredukować zbiurokratyzowanie rekrutacji i wymagamy od kandydatów jedynie dokumentów, które są w ich posiadaniu (dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, CV i wniosek/list motywacyjny). Przekazywanie dokumentów odbywa się w sposób elektroniczny. Oryginały wymagane są na etapie podpisywania umowy o pracę.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet odbywa się na podstawie osobnych przepisów (najnowsza aktualizacja: kwiecień 2022), które są dostępne na stronie: https://www.ing.pan.pl/en/education/geoplanet-doctoral-school.

W 2022 r. dyrektor Instytutu ogłosiła podwyżki dla wszystkich pracowników.

Jak już wspomnieliśmy, są również działania, których wprowadzanie odbywa się na bieżąco w sposób ciągły. Zapewniamy pracownikom lepszy dostęp do informacji (wyjazdy zagraniczne, szkolenia, konferencje, terminy aplikowania o granty, doradztwo w procesie przygotowywania wniosków). Przygotowujemy również angielskie wersje naszych przepisów (regulaminów), ponieważ wielu naszych pracowników i studentów-doktorantów pochodzi z zagranicy. Część przepisów i dokumentów już została przetłumaczona. Pozostałe zostały przygotowane w formie wyciągów z regulacji (w języku angielskim).

Obecnie (druga połowa 2022) przygotowujemy się do fazy odnowienia (renewal phase) odznaki HR Excellence in Research oraz opracowujemy Action Plan na lata 2022-2025.