MSc. Aleksandra Stachowska

Principal research interests: 
interpretation of seismic data, sedimentology, stratigraphy, sedimentary basin analysis, anisotropy of magnetic susceptibility, paleomagnetism

Address:
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Research Centre in Warsaw 
Twarda 51/55, 00-818 Warsaw, Poland

Position: Research Assistant

Phone(Office):   48-22 69-78-713 
E-mail:  aleksandra.stachowska@twarda.pan.pl

profil ResearchGate >>

 


Education:

2016-2020 – Doctoral (PhD) Studies, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Supervisors: dr inż. Piotr Krzywiec

 

2013-2014 – Postgraduate studies, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection (Applied geophysics)

AGH University of Science and Technology in Cracow

2013 – MSc in Geology (stratigraphic-exploration)
University of Warsaw
MSc Thesis title:
Palaeocurrent analysis of the Krosno Beds using anisotropy of magnetic susceptibility and classical sedimentological studies (Western Bieszczady Mountains).
Supervisors: prof. dr hab. Anna Wysocka, dr Piotr Ziółkowski, dr hab. Leszek Jankowski

2010 – BSc in Geology

University of Warsaw
BSc Thesis title: Changeability of river type within its longitudinal profile, exemplified by the Vistula river. 
Supervisor: dr Marcin Górka

Professional career

2018 – Assistant, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (PAS)
2016 – Technician, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (PAS)

Publications

 • STACHOWSKA, A. & KRZYWIEC, P. 2021. Depositional architecture of the Upper Cretaceous succession in central Poland (Grudziądz-Polik area) based on regional seismic data. Geological Quarterly, 65 (2): 21, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1589
 • STACHOWSKA A., ŁOZIŃSKI M., ŚMIGIELSKI M., WYSOCKA A., JANKOWSKI L. & ZIÓŁKOWSKI P. 2020. Anisotropy of magnetic susceptibility as an indicator for palaeocurrent analysis in folded turbidites (Outer Western Carpathians, Poland). Sedimentology, 67 (7): 3783-3808, https://doi.org/10.1111/sed.12770
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A. & STYPA A. 2018. The only way is up - on Mesozoic uplifts and basin inversion events in SE Poland. In: Kilhams, B., Kukla, P. A., Mazur, S., Mckie, T., Mijnlieff, H. F. & Van Ojik, K. (eds) Mesozoic Resource Potential in the Southern Permian Basin. Geological Society, London, Special Publications, 469. https://doi.org/10.1144/SP469.14
 • KRZYWIEC P. & STACHOWSKA A. 2016. Late Cretaceous inversion of the NW segment of the Mid-Polish   Trough — how marginal troughs were formed, and does it matter at all? Z. Dt. Ges. Geowiss., 167: 107­–119. https://doi.org/10.1127/zdgg/2016/0068

 • ZENKNER L., CYBULA M., DRELA T., JAROSZEWICZ E., MADEJ M., PIÓRKOWSKA D., ROMANEK J., STACHOWSKA A., WITKOWSKI M. & ZACHEWICZ A. 2016. Dewońskie kopce węglanowe Kess-Kess (Antyatlas, Maroko) – ich struktura i geneza na podstawie nowych obserwacji.Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 123–134. (in Polish)

 • STACHOWSKA A., BIERNACKI K, KONIŃSKI K. & STANISZEWSKI R. 2016. Analiza facjalna i stratygraficzna utworów jurajskich w okolicach Berakety (Sakaraha, basen Morondava, SW Madagaskar). Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 135–148. (in Polish)

 • NAWROCKI J., JEWUŁA K., STACHOWSKA A. & SZULC J. 2015. Magnetic polarity of Upper Triassic sediments of the Germanic Basin in Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 663–674. https://doi.org/10.14241/asgp.2015.026

 • JUREWICZ E., OZIMKOWSKI W., RUBINKIEWICZ J., ŚMIGIELSKI M., TOMASZCZYK M., CYBULSKA D., STACHOWSKA A. & STĘPCZAK P. 2012. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

Conference abstracts

 • KRZYWIEC P. & STACHOWSKA A. 2019. Late Cretaceous growth of salt diapirs during inversion of the Polish Basin and its influence on surrounding depositional systems. American Association of Petroleum Geologists Geoscience Technology Workshop “EuroAsian Mature Salt Basins” 16-18.04.2019, Kraków.
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2019. Mesozoic uplifts and basin inversion in N Poland. European Geosciences Union General Assembly 12.04.2019, Vienna.
 • KRZYWIEC P., KUFRASA M., STACHOWSKA A. & STYPA A. 2018. Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych. LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2–5.09.2018, Łuków. (in Polish)
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., SCHATTNER U. & POPIELA A. 2018. Inversion-related Upper Cretaceous contourites within the Polish Basin – their seismic expression and geodynamic significance. 18th International SEISMIX Symposium ‘Seismology between the Poles’ 17–22.06.2018, Cracow.
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., STYPA A., SŁONKA Ł. & KUFRASA M. 2018. On Mesozoic regional uplifts in SE and N Poland – insight from regional seismic data. 18th International SEISMIX Symposium 'Seismology between the Poles' 17–22.06.2018, Cracow.
 • KRZYWIEC P., GRZYBOWSKI Ł. & STACHOWSKA A. 2018. “Salty” versus “non-salty” inversion tectonics and its control on depositional systems – Late Cretaceous evolution of the Polish Basin. Penrose Conference on Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspectives – in honor of Martin P.A. Jackson 11–16.02.2018, Ein Boqeq.
 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., KUFRASA M. & SŁONKA Ł. 2018. Miocene evaporites of the Carpathian foredeep basin and their role in compressional tectonics - 250 years perspective. Penrose Conference on Advances in salt tectonics: observations, applications, and perspectives – in honor of Martin P.A. Jackson 11–16.02.2018, Ein Boqeq.
 • STYPA A., STACHOWSKA A., KOZŁOWSKI W., KRZYWIEC P. & KUFRASA M. 2018. Paleozoic evolution of the Baltic Basin - preliminary results based on integrated seismic data interpretation and subsidence analysis. 17th TSK Meeting 19–25.03.2018, Jena. 
 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Nowy model późnokredowej ewolucji NE Polski – wyniki interpretacji regionalnych danych sejsmicznych. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7 4–7.06.2018, G. Św. Anny. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2018. Late Cretaceous evolution of NE Poland – new insight based on regional seismic data. In: Tomaszczyk M., Głuszyński A. & Sikora R. CETEG 2018, 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups. 18–21.04.2018, Rytro.

 • STACHOWSKA A. & KRZYWIEC P. 2017. Upper Cretaceous depositional systems in the NE part of the Polish Basin (NE Poland) – new insight based on seismic data. In: Sames B. (ed.) 10th International Symposium on the Cretaceous 21–26.08.2017, Vienna.

 • KRZYWIEC P., STACHOWSKA A., STYPA A., SŁONKA Ł., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E. & WAWRZYNIAK-GUZ K. 2016. Model późnokredowej ewolucji niecki miechowskiej — wyniki interpretacji danych sejsmicznych i analizy subsydencji. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – „Granice Sedymentologii” 28.06–01.07.2016, Chęciny-Rzepka. (in Polish)

 • STACHOWSKA A. & SŁONKA Ł. 2015. Geological and geophysical analysis of Upper Cretaceous rocks – a case study of the Miechów Trough (SE Poland). 6th International Geosciences Student Conference 13–16.07.2015, Praga.

 • STACHOWSKA A., SŁONKA Ł., KRZYWIEC P., WYSOCKA A., JARZYNA J., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E., WAWRZYNIAK-GUZ K. & KUFRASA M. 2015. Late Cretaceous tectonics vs. sedimentation within the Miechów Trough (SE Poland), or how inversion of the Alpine foreland shaped local depositional systems. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22–25.06.2015, Kraków.

 • STACHOWSKA A., ZIÓŁKOWSKI P., JANKOWSKI L. & WYSOCKA A. 2014. Determination of tectonic stress using anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) – a case study from the Krosno Beds (Silesian Unit, Polish Outer Carpathians). 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups 23–26.04.2015, Lądek Zdrój.

 • STACHOWSKA A. & MADEJ M., 2013. Conditions of sedimentation and structure of carbonate Kess Kess mounds in Hamar Laghdad region in Anti-Atlas Mountains (North Africa). 4 th International Students Geological Conference. 19–22.04.2013, Brno.

 • STACHOWSKA A., JANKOWSKI L., WYSOCKA A. & ZIÓŁKOWSKI P. 2012. Zastosowanie anizotropii podatności magnetycznej do wyznaczenia kierunków transportu (warstwy krośnieńskie, jednostka śląska, Karpaty). Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny 17-19.09.2012, Warszawa. (in Polish)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=MgEJQhgAAAAJ