Granica kambr-prekambr (ediakar) w badaniach ING PAN


Fotodokumentacja najnowszych badań: Zdjęcie obrazuje odnogę jaru Dniestru w Kitajgorodzie k. Kamieńca Podolskiego.

W dolnej, zarośniętej części profilu,  poniżej jasnych dolomitów syluru zidentyfikowano w latach pięćdziesiątych XX wieku granicę kambr-prekambr (wend) na terenie kratonu wschodnioeuropejskiego. Położenie tej granicy jest obecnie przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez zespół badaczy w Ośrodku Badawczym w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Środonia, w ramach grantu NCN pt. „Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych”