Plan równości płci opracowywany w ING PAN


W instytutach Polskiej Akademii Nauk, w tym w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, powstają właśnie plany równości płci. W informacji PAN dostępnej pod tym linkiem o postępach ING PAN informuje mgr Marta Godzwon z Biura Informacji Naukowej ING PAN.

Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomóc ma poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC. Podręcznik dostępny jest tutaj.

Głównym założeniem planu równości płci (GEP) w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (ING PAN) jest zaangażowanie w działanie na rzecz równości w rozwoju zawodowym, naukowym. Stosowanie zasad równości, różnorodności i dostępności to m. in. docenianie pracowników i doktorantów wyłącznie na podstawie kwalifikacji oraz zapewnienie im informacji (np. o konkursach, konferencjach, seminariach, polityce wewnętrznej Instytutu). Są to kluczowe elementy wspomagania kariery naukowej.

Nasze działania w tym zakresie są częściowo prowadzone z wykorzystaniem dobrych praktyk zdobytych podczas opracowywania dokumentów niezbędnych do aplikowania o logo HR Excellence in Research, które otrzymaliśmy w 2017 r. Do przygotowania GEP w Instytucie zostały wyznaczone osoby, którym przydzielono odpowiednie zakresy obowiązków i zadań do wykonania - przygotowano m. in. dane statystyczne obrazujące zatrudnienie. Kolejnym krokiem jest ich właściwe wykorzystanie w przygotowaniu działań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian. Nasza kadra naukowa pochodzi z różnych krajów. Dlatego też najważniejsze dokumenty i regulaminy w ING PAN zostały udostępnione w języku angielskim. Część z nich jest w przygotowaniu. Osobą czuwającą nad właściwym przebiegiem prac i wdrażaniem Planu Równości Płci jest Dyrektor Instytutu.

Przygotowywany w ING PAN GEP ma na celu wzmacnianie pozytywnych postaw wobec różnorodności w polityce zatrudnienia, wspomaganie karier naukowych kobiet, umożliwienie każdemu pracownikowi łączenia życia rodzinnego i zawodowego (np. przez umożliwienie elastycznych godzin pracy i/lub pracy zdalnej), zapewnienie równowagi płci w rekrutacji pracowników i w szkole doktorskiej.
W naszym przekonaniu polityka gender equality (równość płci) jest kluczem do równych szans. Społeczność, w której nikt nie czuje się dyskryminowany lepiej ze sobą współpracuje. Niezbędna w świecie nauki współpraca na równych zasadach - zarówno na gruncie lokalnym (wspólne badania w projektach wewnętrznych) jak i międzynarodowym (wieloautorskie publikacje, konferencje naukowe) - pokazuje, jak ważne jest zapewnienie dostępności i otwartość zróżnicowanego rynku pracy dla naukowców, aby każdy potencjał był wykorzystany w poprawie jakości B+R.