INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

– partner projektu

wraz z Liderem GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

oraz pozostałymi partnerami:

INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGH

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN

informują, iż Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”

została podpisana dnia 30.12.2019 . (nr umowy: POIR.04.02.00-00-C005/19-01).

 

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego poprzez zbudowanie/powiększenie sieci ogólnodostępnej infrastruktury  badawczej.

 W ramach projektu zostanie zwiększona funkcjonalność IB EPOS-PL. Powstanie nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS), nowy poligon pomiarowy (Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych), powstanie Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI), w znacznym stopniu zostanie zwiększony potencjał Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów po przez udział Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz dodatkowo wsparte zostaną pozostałe Centra Infrastruktury Badawczej.

Okres realizacji projektu: lata 2019 - 2023

Całkowita wartość projektu: 52 844 599,09 PLN

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 37 853 456,48 PLN

 

 

European Plate Observing System

EPOS project is a multidisciplinary venture facilitating the understanding of Earth dynamics and tectonic processes using the analysis of seismological data, ground deformations inferred from terrestrial and satellite observations, geological and petro-chemical studies and laboratory experiments to investigate the chemical and physical processes occurring at depth. The project aims at representing a scientific vision and approach in which innovative research is made possible for a better understanding of the physical processes controlling earthquakes, volcanic eruptions, unrest episodes and tsunamis as well as those driving tectonics and Earth surface dynamics”.
Source: https://www.epos-ip.org/about/what-epos