Plan zadaniowy na 2020 rok

Lp.

Tytuł

AKRONIM

Koordynator

Zespół badawczy w ING PAN

1

Tempo procesów geologicznych

PACE

dr hab. Robert Anczkiewicz

R. Anczkiewicz , A. Anczkiewicz, Akeek Maitra, N. Kowalik, D. Sala, M. Matyszczak, J. Ostendorf, BG. George, B. Budzyń

2

Skład izotopowy siarki w morskich utworach węglanowych związanych z utlenianiem metanu

SIARKA

dr hab. Maciej Bojanowski

M. Bojanowski, M. Radzikowska, B. Wach

3

Dyfuzja argonu w strukturach krzemianów warstwowych (cz. 3)

KRZEMIANY

dr hab. Arkadiusz Derkowski

A. Derkowski , M. Szczerba, A. Kuligiewicz , P. Ziemiański, M. Lempart, B. Barylska, M. Kowalik, Z. Ciesielska

4

Skład izotopowy azotu i procesy frakcjonowania na granicy woda-osad w jeziorach oligotroficznych

IzoAzot

dr hab. Michał Gąsiorowski

M. Gąsiorowski, E. Sienkiewicz , B. Gebus -Czupyt, K. Kaucha, I. Sekudewicz, M. Swęd

5

Postdepozycyjna migracja wybranych izotopów szeregu uranowego i jej implikacje dla datowania osadów metodą ołowiu 210Pb

OŁÓW 210

dr hab. Michał Gąsiorowski

M. Gąsiorowski, K. Kaucha, I. Sekudewicz, M. Swęd, J. Stienss, A. Mulczyk

6

Zapis zmian środowiskowych w sukcesjach morskich paleogenu Ukrainy na podstawie badań palinologicznych

Dino

dr hab. Przemysław Gedl

P. Gedl

7

Weryfikacja metodyki budowy krzywych częstości krystalizacji nacieków jako źródła informacji paleoklimatycznych

KRZYWE

dr hab. Helena Hercman

H. Hercman, J. Pawlak, M. Gąsiorowski

8

Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

OROGEN

dr hab. Mirosław Jastrzębski

M. Jastrzębski, Ł. Kruszewski, A. Jaźwa, A. Kukuła

9

Holoceńskie klastyczne osady jaskiniowe – stratygrafia,  różnorodność, paleogeografia oraz korelacje między stanowiskami i międzyregionalne

JASKINIE

dr hab. Maciej Krajcarz

M. Krajcarz, G. Brancaleoni , B. Wach, E. Deput

10

Potencjał sorpcyjny versus nominalna struktura reprezentantów grupy ałunitu i innych siarczanów

ALUSULF

dr Łukasz Kruszewski

Ł. Kruszewski

11

Kenozoiczna ewolucja NE krawędzi wyżyny tybetańskiej i powiązanego z nią basenu osadowego Qaidam

QAIDAM

dr hab. inż. Piotr Krzywiec

P. Krzywiec, S. Mazur, Ł. Słonka, M. Kufrasa

12

Późnopaleozoiczna tektonika przesuwcza na południowo-zachodnim przedpolu Baltiki a oroklina waryscyjska w Polsce

 

prof. dr hab. Stanisław Mazur

S. Mazur, M. Mikołajczak, M. Paszkowski, A. Kędzior, M. Ponikowska

13

Rekonstrukcja interglacjalnych środowisk jeziornych na podstawie wyników badań     paleobiologicznych i geochemicznych

JEZIORA

dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska

J. Mirosław- Grabowska, E. Zawisza, J. Stańczak, J. Obremska, M. Wojewódka, B. Gebus-Czupyt

14

Weryfikacja metod korekcji pojedynczej analizy U-Th w oparciu o materiał z jaskini Krasnohorskiej (Słowacja)

BRUD

dr Jacek Pawlak

J. Pawlak, H. Hercman, P. Sierpień, M. Błaszczyk

15

Zmiany środowiska wodnego współcześnie zakwaszonego zbiornika pokopalnianego na Łuku Mużakowa na podstawie badań paleobiologicznych, geochemicznych i izotopowych

ŁK-46

dr hab. Elwira Sienkiewicz

M. Gąsiorowski, J. Stańczak , J. Stienss, B. Wach, U. Ciołko

16

Archaiczny sanukitoid z kratonu Singhbhum                w Indiach – ewolucja magmowa i pomagmowa

SANUK

prof. dr hab. Ewa Słaby

E. Słaby, Ł. Birski, A. Wudarska, K. Gros, A. Sałacińska

17

Zespoły egzotyków z fliszu karpackiego zapisem paleogeografii obszarów źródłowych w epoce przedalpejskiej

PALEOKLIMAT

dr hab. Jarosław Tyszka

J. Tyszka, W. Radmacher, I. Niezgodzki, J. Goleń, K. Kobos

18

Wpływ atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat półkuli północnej

EgzoKarp

prof. dr hab. Jan Środoń

J. Środoń, M. Paszkowski, A. Kędzior, S. Mazur, M.Szczerba, M. Mikołajczak

19

Mioceńskie szczątki roślin i zwierząt w świetle badań paleolimnologicznych

MIOCEN

dr hab. Edyta Zawisza

E. Zawisza, J. Mirosław- Grabowska, K. Szeroczyńska