INGA (SynerGa Project)

INGA (SynerGa Project)

”The synergy of biogeochemical, geological and geophysical investigations in hydrocarbon prospecting within deeply-set folds of the Flysch Carpathians”

The SynerGa project is focused on presentation of a model of deeply-set Carpathian folds as significant element of the petroleum system by geologists from the Faculty of Geology UW and the IGS PAS (ING PAN). The model will be prepared based on a wide spectrum of investigations within given study areas (geology, biogeochemistry, biophysics), which will be selected in course of mutual discussion with the PGNiG SA.

Source: https://www.geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/447-projekt-synergia-badan

 

Instytut Nauk Geologicznych PAN – partner projektu

wraz z Liderem Uniwersytetem Warszawskim

informują, iż umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych”

została podpisana dnia 28.08.2019 r. (nr umowy: POIR.04.01.01-00-0038/18-00).

 

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

 

SynerGa to projekt którego celem jest przedstawienie modelu głębokich fałdów karpackich jako elementu systemu naftowego, we wschodniej części Karpat zewnętrznych. Model przygotowany zostanie w oparciu o szerokie spektrum badań, w obrębie poligonów badawczych, których wybór zostanie dokonany po dyskusji z PGNiG SA. 

Projekt obejmuje: analizę stratygraficzno-sedymentologiczną basenu wschodniej części Karpat fliszowych, analizę biogeochemiczną skał macierzystych, określenie podatności biodegradacyjnej i możliwości mikrobiologicznego generowania gazu, konstrukcję modelu geomechaniczno-strukturalnego wybranych karpackich struktur fałdowo-nasunięciowych, modelową analizę symulacyjną przepływu ropy i wód nadzłożowych i podścielających, interpretację strukturalną danych sejsmiki refleksyjnej i bilansowanie przekrojów, badania architektury podłoża Karpat w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne oraz integrację wyników.

Unikatowym elementem projektu jest eksperyment biogeochemiczny weryfikujący możliwości mikrobiologicznego generowania gazu oraz pozwalający na określenie podstawowych elementów modelu generowania gazu w oparciu charakterystykę chemiczną matrycy skalnej, skład zespołów mikrobiologicznych i skład generowanego gazu. W ramach analizy statystycznej odwzorowane zostaną możliwości mikrobiologicznego generowania gazu w warunkach laboratoryjnych.

W rozpoznaniu systemu naftowego zastosowana zostanie ścieżka obejmująca badania terenowe, laboratoryjne, analizę rdzeni oraz danych sejsmicznych i grawimetrycznych. Synergia badań umożliwi określenie ewolucji basenu i systemu naftowego przy zastosowaniu zaawansowanych technik numerycznych oraz eksperymentów technologicznych.

Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2022

Całkowita wartość projektu: 13 194 125,00 PLN

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 597 062,50 zł