Research areas

 • Seismic data interpretation

   

  Interpretacja danych sejsmiki refleksyjnej jest jednym z zasadniczych obszarów działalności zespołu badawczego SeisSed. Zajmujemy się danymi obrazujących baseny osadowe oraz strefy orogeniczne, tak w Polsce jaki i poza jej granicami. Tematyka geologiczna naszych prac jest bardzo zróżnicowana i obejmuje takie zagadnienia jak strefy ekstensyjne, inwersja basenów osadowych, tektonika przesuwcza, tektonika solna oraz rozwój pasów fałdowo-nasuwczych i związanych z nimi basenów przedgórskich. W każdym z tych przypadków interesuje nas nie tylko współczesna struktura geologiczna badanych stref ale również ich ewolucja, zapisana w osadach pre-, syn- i post-tektonicznych.

   

  Wyniki interpretacji strukturalnej danych sejsmicznych weryfikowane są poprzez strukturalne modelowania sejsmiczne czyli proces komputerowej symulacji propagacji fal sejsmicznych. Pozwalają one określić wpływ kształtu i wzajemnego położenia wyinterpretowanych granic sejsmogeologicznych na formowanie się obrazu sejsmicznego. Modelowanie sejsmiczne polegają na opracowaniu modelu sejsmogeologicznego ośrodka (charakteryzującego się rozkładem różnorodnych parametrów petrofizycznych – prędkości fal, gęstości objętościowej etc., a także określoną geometrią granic), a następnie na psymulacji rzebiegu fal sejsmicznych dla założonego modelu. W wyniku modelowania powstają dane syntetyczne, które można porównywać z danymi rzeczywistymi, oceniając poprawność wykonanej interpretacji strukturalnej.

   

  Zaawansowana analiza danych sejsmiki refleksyjnej wiąże się przede wszystkim z interpretacją stratygraficzną i litologiczną danych sejsmicznych oraz identyfikacją facji sejsmicznych. Wykorzystuje szereg dostępnych geofizycznych narzędzi takich jak inwersja sejsmiczna czy analiza atrybutów sejsmicznych. Interpretacja stratygraficzna danych sejsmicznych polega na identyfikacji często bardzo subtelnych szczegółów obrazu falowego i wymaga danych o możliwie wysokiej rozdzielczości, a także precyzyjnego dowiązania zapisu sejsmicznego do danych otworowych. Korelacja profilowań geofizyki otworowej z danymi sejsmicznymi za pomocą sejsmogramów syntetycznych jest kluczowym etapem umożliwiającym prawidłową identyfikację oraz interpretację poszczególnych granic geologicznych w zapisie sejsmicznym. Stratygraficzna interpretacja danych sejsmicznych skoncentrowana jest na opisie basenu sedymentacyjnego w dużej skali, na identyfikacji niezgodności, wyklinowań, zmian facjalnych i litologicznych. Głównym jej celem jest wyróżnienie sekwencji i systemów osadowych oraz interpretacja zasadniczych facji sejsmicznych oraz środowisk depozycyjnych.

   

  Zaawansowane analizy sejsmostratygraficzne i sejsmofacjalne mają na celu wyróżnienie facji sejsmicznymi czyli pakietów refleksów sejsmicznych, których cechy takie jak konfiguracja, ciągłość, amplituda i częstotliwość refleksów w obrębie pakietu, typy kontaktów refleksów, ich zewnętrzny kształt itp. w sposób znaczący odróżniają je od innych. Facje sejsmiczne można następnie korelować z litofacjami powstałymi w różnych środowiskach depozycyjnych. Do tego typu analiz wykorzystywane są m.in. atrybuty sejsmiczne, które pozwalają na wydobycie różnorodnych cech rejestrowanego sygnału sejsmicznego (amplituda, częstotliwość, faza, polaryzacja) i dokładne powiązanie ich z pionowymi i lateralnymi zmianami litologicznymi czy zmianami miąższości. Zastosowanie inwersji sejsmicznej pozwala na odtworzenie struktury i właściwości petrofizycznych ośrodka geologicznego na podstawie zarejestrowanych danych sejsmicznych pod warunkiem ich precyzyjnego dowiązania z danymi geofizyki otworowej. Narzędzie inwersji sejsmicznej pozwala tym samym na interpretację głównych zmian litologicznych i litofacjalnych w obrębie basenu.

   

  Oprogramowanie:

   

  IHS Kingdom: Seismic and Geological Interpretation Software (IHS Markit)

  CGG HampsonRussell (CGG)

  InterWell (Beicip-Franlab)

  OpendTect (dGB Earth Sciences)

  GX II (GX Technology Corporation)
   

 • Tectonic studies
   
 • Sedimentary basin modelling