• Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS).
  TD 1308
  Kierownik projektu: Muriel Gargaud, prof. dr hab. Ewa Słaby
  Data rozpoczęcia: 22.11.2013, data zakończenia: 14.05.2018

 • Mechanizm adsorpcji metanu na minerałach ilastych w warunkach geologicznych.
  2017/25/N/ST10/02034
  Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Ziemiański
  Opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Derkowski
  Data rozpoczęcia: 24.01.2018, data zakończenia: 23.01.2020

 • Using CHARcoals as a proxy to estimate energy released from small Impact cratering processes.
  749157
  Kierownik projektu: dr Anna Łosiak
  Data rozpoczęcia: 08.06.2017, data zakończenia: 30.09.2019

 • Izotopowa charakterystyka najwcześniejszej skorupy Ziemi na przykładzie Enderby Lad I Kemp Land, Antarktyda.
  2016/21/B/ST10/02067
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Kusiak
  Pracownicy: mgr Piotr Król, prof. Simon A. Wilde
  Data rozpoczęcia: 01.02.2017, data zakończenia: 31.01.2020

 • Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych.
  2013/08/A/STl0/00717
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Racki
  Pracownicy: dr Katarzyna Kołtonik, dr Agnieszka Pisarzowska, dr Mariusz Paszkowski
  Data rozpoczęcia: 17.09.2013, data zakończenia: 16.09.2018

 • Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health.
  1/KIC CRMH/2017
  Kierownik projektu: dr hab. Edyta Zawisza
  Data rozpoczęcia: 01.04.2016, data zakończenia: 31.12.2020

 • Konstrukcja ilościowych, zbilansowanych modeli ewolucji mioceńskiej frontu orogenu karpackiego oraz opracowanie modeli powstawania pulapek złożowych w obrębie allochtonicznych i autochtonicznych utworów mioceńskich i podłoża paleo-mezozoicznego.
  AS-322-30/2016
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Pracownicy: mgr inż. Łukasz Słonka, mgr Agata Stypa, mgr Aleksandra Stachowska, mgr inż. Mateusz Kufrasa
  Data rozpoczęcia: 22.06.2016, data zakończenia: 30.12.2018

 • Opracowanie ilościowego modelu dewońsko-karbońskiej i permo-mezozoicznej ewolucji geologicznej Pomorza Zachodniego - rejon zdjęcia sejsmicznego 3D Drzewiany i jego otoczenie.
  AS-322/19/2017
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Pracownicy: mgr inż. Łukasz Słonka, mgr Agata Stypa, mgr Aleksandra Stachowska, mgr inż. Mateusz Kufrasa
  Data rozpoczęcia: 10.05.2017, data zakończenia: 30.10.2018

 • Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu wody/substancji lotnych na Ziemi.
  2013/11/B/ST10/04753
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Pracownicy: Michael Wiedenbeck, mgr inż. Alicja Giera, mgr Łukasz Birski, Richard Wirth, Herve Martin, Aivo Lepland, mgr Izabela Moszumańska, Jens Goetze, mgr Anna Zagórska, dr Katarzyna Gros, Ewa Deput
  Data rozpoczęcia: 15.07.2014, data zakończenia: 15.07.2018

 • Izotopowa rekonstrukcja ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w Europie centralnej.
  2015/17/B/ST10/02657
  Kierownik projektu: dr hab. Robert Anczkiewicz
  Pracownicy: mgr Nina Kowalik, Luca Bondioli, mgr inż. Marta Koziarska, Piotr Wojtal, Christoph Spotl, dr inż. Dariusz Sala, Wolfgang Muller, Jarosław Wilczyński
  Data rozpoczęcia: 17.02.2016, data zakończenia: 16.02.2019

 • Recykling przedwaryscyjskiej skorupy kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw Czeski).
  2015/17/B/ST10/02212
  Kierownik projektu: dr hab. Jacek Szczepański
  Pracownicy: dr hab. Robert Anczkiewicz
  Data rozpoczęcia: 12.02.2016, data zakończenia: 11.02.2019

 • Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie.
  2016/21/B/ST10/02451
  Kierownik projektu: Joanna Petera-Zganiacz
  Pracownicy: dr Milena Obremska
  Data rozpoczęcia: 24.02.2017, data zakończenia: 24.02.2020

 • Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego , w świetle badań osadów jeziornych.
  2016/21/B/ST10/03059
  Kierownik projektu: Jerzy Nitychoruk
  Pracownicy: dr Milena Obremska
  Data rozpoczęcia: 20.04.2017, data zakończenia: 20.04.2020

 • Struktura skorupy ziemskiej strefy brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych.
  2015/19/B/ST10/01612
  Kierownik projektu: Michał Malinowski
  Pracownicy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Data rozpoczęcia: 05.10.2016, data zakończenia: 04.09.2019

 • Czynniki kontrolujące morfogenezę i biomineralizację szkieletu otwornic.
  2015/19/B/ST10/01944
  Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Tyszka
  Pracownicy: mgr Jan Goleń
  Data rozpoczęcia: 10.08.2016, data zakończenia: 09.08.2019

 • Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespołów Cladocera zdeponowanych w osadach jeziora Peten Itza (północna Gwatemala).
  2014/13/B/ST10/02534
  Kierownik projektu: dr hab. Edyta Zawisza
  Pracownicy: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska
  Data rozpoczęcia: 10.02.2015, data zakończenia: 09.01.2019

 • Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio‑europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych.
  2013/10/A/ST10/00050
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Środoń
  Pracownicy: dr hab. Artur Kędzior, dr Marek Szczerba, dr Aneta Anczkiewicz, dr hab. Arkadiusz Derkowski, dr hab. Maciej Bojanowski, Leszek Marynowski, dr Artur Kuligiewicz, Barbara Kremer, dr Sirle Liivamagi, mgr Magdalena Goryl, dr Mariusz Paszkowski
  Data rozpoczęcia: 09.06.2014, data zakończenia: 08.06.2018

 • Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnątrzpłytowych - badanie wgłębnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne.
  2017/25/B/ST10/01348
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Mazur
  Pracownicy: dr Mateusz Mikołajczak, dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Data rozpoczęcia: 01.01.2018, data zakończenia: 31.12.2020

 • Warunki paleoklimatyczne w czasie MIS 7 i 6 w Tatrach i Niżnych Tatrach na podstawie badań izotopowych nacieków jaskiniowych.
  2016/23/N/ST10/00067
  Kierownik projektu: mgr Marcin Błaszczyk
  Data rozpoczęcia: 14.07.2017, data zakończenia: 13.07.2020

 • Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neo-tektonicznej i wieku osadów jaskiniowych).
  2016/21/B/ST10/01483
  Kierownik projektu: dr hab. Helena Hercman
  Pracownicy: dr hab. Michał Gąsiorowski, mgr Marcin Błaszczyk, Jacek Szczygieł
  Data rozpoczęcia: 20.01.2017, data zakończenia: 19.01.2020

 • Wykorzystanie zmian diagenetycznych do określania homogeniczności zespołów kości kopalnych ze stanowisk archeologicznych.
  2014/13/D/HS3/03842
  Kierownik projektu: dr Maciej Krajcarz
  Data rozpoczęcia: 09.02.2015, data zakończenia: 08.02.2018

 • Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla interglacjału eemskiego i początku Vistulianu.
  2015/19/D/ST10/00571
  Kierownik projektu: dr Jacek Pawlak
  Data rozpoczęcia: 10.06.2016, data zakończenia: 09.06.2019

 • Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej.
  2015/17/B/ST10/03411
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Data rozpoczęcia: 14.04.2016, data zakończenia: 13.04.2019

 • Rekonstrukcja historii wypiętrzenia i ekshumacji Himalajów na podstawie ewolucji basenu przedgórskiego w rejonie Himachal Pradesh w Indiach. Implikacje dla procesu kolizji Eurazji z Dekanem.
  2015/17/N/ST10/03137
  Kierownik projektu: mgr Akeek Maitra
  Data rozpoczęcia: 01.02.2016, data zakończenia: 31.01.2019

 • Reconstructing climate change in the past 200 000 years in the neotropics: Identifying impast on aquatic ecosystems, trop hic changes and lake-level fluctuations based on subfossil Chironomidae of Lake Peten Itza (Guatemala).
  2015/19/P/ST10/04048
  Kierownik projektu: dr hab. Ladislav Hamerlik
  Data rozpoczęcia: 01.10.2016, data zakończenia: 30.09.2018

 • Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i  ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t.
  2014/15/ST10/03938
  Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  Pracownicy: dr hab. Bartosz Budzyń, prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
  Data rozpoczęcia: 23.07.2015, data zakończenia: 22.06.2018

 • Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.
  2015/17/B/ST10/03295
  Kierownik projektu: dr Adam Porowski
  Data rozpoczęcia: 30.08.2016, data zakończenia: 29.08.2019

 • Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi.
  2014/15/B/ST10/04245
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Kusiak
  Pracownicy: dr Daniel Dunkley, mgr Anna Sałacińska
  Data rozpoczęcia: 01.07.2015, data zakończenia: 30.06.2018

 • Infrastruktura badawcza EUROPLANET 2020
  H2020: 654208
  Kierownik projektu: dr Artur Kuligiewicz
  Pracownicy: dr Luigi Castaldo, dr hab. Arkadiusz Derkowski
  Typ projektu: H2020
  Data rozpoczęcia: 01.09.2015, data zakończenia: 31.08.2019
  Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654208
   
 • The mechanism of dehydrogenation and dehydroxylation in chlorites

  2017/27/N/ST10/02544

  Kierownik projektu: mgr inż. Małgorzata Lempart

  Opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Derkowski

  Data rozpoczęcia: 13.07.2018, data zakończenia: 12.12.2019