INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK – partner projektu

wraz z Liderem

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

oraz pozostałymi partnerami:

  • INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGH
  • UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
  • CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN

informują, iż Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”

została podpisana dnia 30.12.2019 . (nr umowy: POIR.04.02.00-00-C005/19-01).

 

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”

W ramach projektu zostanie zwiększona funkcjonalność IB EPOS-PL. Powstanie nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS), nowy poligon pomiarowy (Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych), powstanie Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI), w znacznym stopniu zostanie zwiększony potencjał Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów po przez udział Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz dodatkowo wsparte zostaną pozostałe Centra Infrastruktury Badawczej.

Okres realizacji projektu: lata 2019 - 2023

Całkowita wartość projektu: 52 844 599,09 PLN

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 37 853 456,48 PLN