CONTINUING & NEW, GRANTS REALISED IN OUR INSTITUTE

 1. Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS).
  TD 1308
  Project leader: Muriel Gargaud, prof. dr hab. Ewa Słaby
  22.11.2013 - 14.05.2018

 2. Mechanizm adsorpcji metanu na minerałach ilastych w warunkach geologicznych.
  2017/25/N/ST10/02034
  Project leader: mgr inż. Paweł Ziemiański
  Scientific supervisor: dr hab. Arkadiusz Derkowski
  24.01.2018 - 23.01.2020

 3. Using CHARcoals as a proxy to estimate energy released from small Impact cratering processes.
  749157
  Project leader: dr Anna Łosiak
  08.06.2017 - 30.09.2019

 4. Izotopowa charakterystyka najwcześniejszej skorupy Ziemi na przykładzie Enderby Lad I Kemp Land, Antarktyda.
  2016/21/B/ST10/02067
  Project leader: dr hab. Monika Kusiak
  Staff: mgr Piotr Król, prof. Simon A. Wilde
  01.02.2017 - 31.01.2020

 5. Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych.
  2013/08/A/STl0/00717
  Project leader: prof. dr hab. Grzegorz Racki
  Staff: dr Katarzyna Kołtonik, dr Agnieszka Pisarzowska, dr Mariusz Paszkowski
  17.09.2013 - 16.09.2018

 6. Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health.
  1/KIC CRMH/2017
  Project leader: dr hab. Edyta Zawisza
  01.04.2016 - 31.12.2020

 7. Konstrukcja ilościowych, zbilansowanych modeli ewolucji mioceńskiej frontu orogenu karpackiego oraz opracowanie modeli powstawania pulapek złożowych w obrębie allochtonicznych i autochtonicznych utworów mioceńskich i podłoża paleo-mezozoicznego.
  AS-322-30/2016
  Project leader: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Staff: mgr inż. Łukasz Słonka, mgr Agata Stypa, mgr Aleksandra Stachowska, mgr inż. Mateusz Kufrasa
  22.06.2016 - 30.12.2018

 8. Opracowanie ilościowego modelu dewońsko-karbońskiej i permo-mezozoicznej ewolucji geologicznej Pomorza Zachodniego - rejon zdjęcia sejsmicznego 3D Drzewiany i jego otoczenie.
  AS-322/19/2017
  Project leader: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Staff: mgr inż. Łukasz Słonka, mgr Agata Stypa, mgr Aleksandra Stachowska, mgr inż. Mateusz Kufrasa
  10.05.2017 - 30.10.2018

 9. Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu wody/substancji lotnych na Ziemi.
  2013/11/B/ST10/04753
  Project leader: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Staff: Michael Wiedenbeck, mgr inż. Alicja Giera, mgr Łukasz Birski, Richard Wirth, Herve Martin, Aivo Lepland, mgr Izabela Moszumańska, Jens Goetze, mgr Anna Zagórska, dr Katarzyna Gros, Ewa Deput
  15.07.2014 - 15.07.2018

 10. Izotopowa rekonstrukcja ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w Europie centralnej.
  2015/17/B/ST10/02657
  Project leader: dr hab. Robert Anczkiewicz
  Staff: mgr Nina Kowalik, Luca Bondioli, mgr inż. Marta Koziarska, Piotr Wojtal, Christoph Spotl, dr inż. Dariusz Sala, Wolfgang Muller, Jarosław Wilczyński
  17.02.2016 - 16.02.2019

 11. Recykling przedwaryscyjskiej skorupy kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw Czeski).
  2015/17/B/ST10/02212
  Project leader: dr hab. Jacek Szczepański
  Staff: dr hab. Robert Anczkiewicz
  12.02.2016 - 11.02.2019

 12. Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie.
  2016/21/B/ST10/02451
  Project leader: Joanna Petera-Zganiacz
  Staff: dr Milena Obremska
  24.02.2017 - 24.02.2020

 13. Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego , w świetle badań osadów jeziornych.
  2016/21/B/ST10/03059
  Project leader: Jerzy Nitychoruk
  Staff: dr Milena Obremska
  20.04.2017 - 20.04.2020

 14. Struktura skorupy ziemskiej strefy brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych.
  2015/19/B/ST10/01612
  Project leader: Michał Malinowski
  Staff: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  05.10.2016 - 04.09.2019

 15. Czynniki kontrolujące morfogenezę i biomineralizację szkieletu otwornic.
  2015/19/B/ST10/01944
  Project leader: dr hab. Jarosław Tyszka
  Staff: mgr Jan Goleń
  10.08.2016 - 09.08.2019

 16. Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespołów Cladocera zdeponowanych w osadach jeziora Peten Itza (północna Gwatemala).
  2014/13/B/ST10/02534
  Project leader: dr hab. Edyta Zawisza
  Staff: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska
  10.02.2015 - 09.01.2019

 17. Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio‑europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych.
  2013/10/A/ST10/00050
  Project leader: prof. dr hab. Jan Środoń
  Staff: dr hab. Artur Kędzior, dr Marek Szczerba, dr Aneta Anczkiewicz, dr hab. Arkadiusz Derkowski, dr hab. Maciej Bojanowski, Leszek Marynowski, dr Artur Kuligiewicz, Barbara Kremer, dr Sirle Liivamagi, mgr Magdalena Goryl, dr Mariusz Paszkowski
  09.06.2014 - 08.06.2018

 18. Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnątrzpłytowych - badanie wgłębnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne.
  2017/25/B/ST10/01348
  Project leader: prof. dr hab. Stanisław Mazur
  Staff: dr Mateusz Mikołajczak, dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  01.01.2018 - 31.12.2020

 19. Warunki paleoklimatyczne w czasie MIS 7 i 6 w Tatrach i Niżnych Tatrach na podstawie badań izotopowych nacieków jaskiniowych.
  2016/23/N/ST10/00067
  Project leader: mgr Marcin Błaszczyk
  14.07.2017 - 13.07.2020

 20. Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neo-tektonicznej i wieku osadów jaskiniowych).
  2016/21/B/ST10/01483
  Project leader: dr hab. Helena Hercman
  Staff: dr hab. Michał Gąsiorowski, mgr Marcin Błaszczyk, Jacek Szczygieł
  20.01.2017 - 19.01.2020

 21. Wykorzystanie zmian diagenetycznych do określania homogeniczności zespołów kości kopalnych ze stanowisk archeologicznych.
  2014/13/D/HS3/03842
  Project leader: dr Maciej Krajcarz
  09.02.2015 - 08.02.2018

 22. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla interglacjału eemskiego i początku Vistulianu.
  2015/19/D/ST10/00571
  Project leader: dr Jacek Pawlak
  10.06.2016 - 09.06.2019

 23. Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej.
  2015/17/B/ST10/03411
  Project leader: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  14.04.2016 - 13.04.2019

 24. Rekonstrukcja historii wypiętrzenia i ekshumacji Himalajów na podstawie ewolucji basenu przedgórskiego w rejonie Himachal Pradesh w Indiach. Implikacje dla procesu kolizji Eurazji z Dekanem.
  2015/17/N/ST10/03137
  Project leader: mgr Akeek Maitra
  01.02.2016 - 31.01.2019

 25. Reconstructing climate change in the past 200 000 years in the neotropics: Identifying impast on aquatic ecosystems, trop hic changes and lake-level fluctuations based on subfossil Chironomidae of Lake Peten Itza (Guatemala).
  2015/19/P/ST10/04048
  Project leader: dr hab. Ladislav Hamerlik
  01.10.2016 - 30.09.2018

 26. Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i  ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t.
  2014/15/ST10/03938
  Project leader: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  Staff: dr hab. Bartosz Budzyń, prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
  23.07.2015 - 22.06.2018

 27. Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.
  2015/17/B/ST10/03295
  Project leader: dr Adam Porowski
  30.08.2016 - 29.08.2019

 28. Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi.
  2014/15/B/ST10/04245
  Project leader: dr hab. Monika Kusiak
  Staff: dr Daniel Dunkley, mgr Anna Sałacińska
  01.07.2015 - 30.06.2018

 29. Infrastruktura badawcza EUROPLANET 2020
  H2020: 654208
  Project leader: dr Artur Kuligiewicz
  Staff: dr Luigi Castaldo, dr hab. Arkadiusz Derkowski
  Typ projektu: H2020
  01.09.2015 - 31.08.2019
  Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654208
   
 30. The mechanism of dehydrogenation and dehydroxylation in chlorites

  2017/27/N/ST10/02544

  Project leadermgr inż. Małgorzata Lempart

  Scientific supervisor: dr hab. Arkadiusz Derkowski

  13.07.2018 - 12.12.2019