Lista pracowników Instytutu (w nawiasie specjalności) - potencjalnych opiekunów (promotorów) uczestników Studium Doktoranckiego

styczeń, 2019

Dr hab. Robert Anczkiewicz (geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna, dynamika i tempo procesów geologicznych, budowa orogenów, proweniencja skał osadowych, geoarcheologia, metodologia pomiarów izotopowych, ablacja laserowa, spektrometria mas)

strona informacyjna


Dr hab. Maciej Bojanowski (petrologia i geochemia skał osadowych, rekonstrukcja warunków paleośrodowiska w basenach sedymentacyjnych, rekonstrukcja warunków diagenezy, geneza autigenicznych węglanów, zastosowanie badań geochemicznych w archeometrii)

strona informacyjna


Dr hab. Bartosz Budzyń (Mineralogia/petrologia eksperymentalna, petrologia procesów metamorficznych i magmowych, stabilność fosforanów i krzemianów REE, geochronologia, geochemia izotopów, geotermobarometria, analiza proweniencji skał osadowych)

strona informacyjna


Dr hab. Arkadiusz Derkowski (minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K‑Ar)

strona informacyjnaDr hab. Michał Gąsiorowski (paleolimnologia, geologia krasu, rekonstrukcja warunków środowiska na podstawie danych paleobiologicznych i izotopowych, badania paleoklimatyczne, datowanie osadów jeziornych metodami radioizotopowymi)


Dr hab. Przemysław Gedl (biostratygrafia i rekonstrukcja paleośrodowiskowa utworów osadowych mezozoiku i trzeciorzędu w oparciu o zespoły dinocyst i analizę palinofacji)


Dr hab. Helena Hercman (geologia krasu, ewolucja systemów jaskiniowych; geochronologia czwartorzędu; rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych na podstawie badań izotopowych nacieków jaskiniowych; metody analizy danych w badaniach izotopowych; modelowanie procesów krasowych)


Dr hab. Mirosław Jastrzębski (tektonika i petrologia skał krystalicznych, geologia strukturalna)

strona informacyjna


Dr hab. Maciej T. Krajcarz (geologia czwartorzędu, sedymentologia i geochemia czwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych, rekonstrukcja paleośrodowiska i paleoekologii na podstawie badań izotopowych szczątków fauny, biogeochemia)

strona informacyjna


Dr hab. Monika Kusiak (badania wczesnej Ziemi, geochronologia U‑Pb, minerały akcesoryczne w mikro- i nanoskali)

strona informacyjnaDr hab. inż. Piotr Krzywiec (zintegrowana interpretacja danych geofizycznych i geologicznych, tektonika, geodynamika, analiza basenów osadowych, analiza systemów naftowych)


Prof. dr hab. Stanisław Mazur (geofizyka poszukiwawcza, tektonika, geologia strukturalna)


Dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska (geologia czwartorzędu; badania klastycznych osadów jaskiniowych, limnologia, badania osadów jeziornych, analiza izotopowa osadów jeziornych)


Dr Adam Porowski (badania w zakresie hydrogeologii izotopowej i hydrogeochemii stosowanej. Zagadnienia badawcze dotyczą opracowania, zastosowania i wdrażania zintegrowanych metod izotopowych, geochemicznych i hydrogeologicznych do określania pochodzenia wód podziemnych w różnych strukturach geologicznych, w szczególności wód silnie zmineralizowanych i geotermalnych. Ważną część zajmują również badania biogeochemicznych procesów wpływających na formowanie się składu chemicznego wód podziemnych (w tym w szczególności wód mineralnych, leczniczych, solanek) i zawartości wybranych pierwiastków o znaczeniu gospodarczym.)

 

strona informacyjna


Prof. dr hab. Ewa Słaby (modelowanie geochemiczne procesów magmowych, powstawanie i transformacja minerałów, środowiska abiotyczne wczesnej Ziemi)

strona informacyjna


Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska (hydrobiologia, paleolimnologia)

strona informacyjna


Prof. dr hab. Jan Środoń (mineralogia iłów)

strona informacyjna


Dr hab. Jarosław Tyszka (mikropaleontologia, paleobiologia, paleoceanografia, sedymentologia)

strona informacyjnaProf. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (tektonika i petrologia skał krystalicznych, geologia strukturalna, geologia regionalna)