Zespół Badania Procesów Petrogenetycznych - PetroGen

Kierownik: dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (48) 12 370-52-50

e-mail:ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl

 

Skład zespołu:Prezentacja badań: Strona informacyjna:
1. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu  Strona pracownika
2. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

  Strona pracownika
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutu Strona pracownika
5. dr Łukasz Birski, adiunkt 
6. dr Jakub Ciążela,adiunkt  Strona pracownika
7. drAnna Łosiak, adiunkt  Strona pracownika
8. mgr Małgorzata Cegiełka, asystent  
9. dr  Anna Kukuła, asystent  Strona pracownika
10. mgr Anna Sałacińska, asystent  
11. dr inż. Alicja Wudarska, adiunkt Strona pracownika
12. mgr inż. Maciej Jaranowski, asystent   
13. mgr Marek Śliwiński, doktorant   
14. mgr Fabian Tramm, doktorant   
15. mgr Wiktoria Gmochowska   
16. mgr Dariusz Marciniak   

Tematyka badawcza:

 • Zapis mechanizmów ewolucji stopów w domenach minerałów
 • Geochemia i mineralogia procesów pożarowych
 • Sygnały ewolucji wczesnej Ziemi zachowane w fosforanach
 • Analiza molekularna materii organicznej jako narzędzie do odtwarzania jej źródła, środowiska sedymentacji oraz dojrzałości termicznej
 • Stabilność fosforanów REE i krzemianów REE podczas metamorfizmu - eksperymenty i przyroda
 • Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i mikroskali oraz rozwój analityczny mikrosondy elektronowej i mikrospektroskopii Ramana dla tych faz

 • Analiza izotopów stabilnych (H, Cl, O) i datowanie U-Pb minerałów z grupy apatytu przy użyciu spektroskopii mas jonów wtórnych (SIMS) - rozwój metod badawczych

 • Izotopy stabilne w badaniach bioapatytu

 • Krystalochemia minerałów z grupy apatytu - badania przy użyciu metody Rietvelda i spektroskopii Ramana

 • Historia tektoniczna i metamorficzna jednostek krystalicznych w Sudetach

 • Pochodzenie skał włączonych w obręb orogenu waryscyjskiego w centralnej Europie 

 • Chemiczna i izotopowa frakcjonacja metali chalkofilnych i syderofilowych w płaszczu podczas częściowego topnienia i metasomatyzmu

 • Chemiczna i izotopowa frakcjonacja metali chalkofilnych i syderofilnych w skorupie oceanicznej w procesach dyferencjacji magmy

 • Procesy hydrotermalne i metalogeniczne na Ziemi i Marsie

 • Migracja metali ciężkich między antroposferą, litosferą, pedosferą i hydrosferą