• „ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPEKTROMETRU HR-ICP-MS”

  read more

 • Supply of high voltage generator

  read more

 • Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących materiałów archeologicznych ze stanowisk epipaleolitycznych Obishir-1 i Obishir-5 w Dolinie Fergańskiej, Kirgistan.

  read more

 • Supply of TSP cable

  read more

 • Wykonanie dzieła będącego wynikiem prac badawczych polegających na: pozyskaniu/dostarczeniu danych geologicznych koniecznych do zaprojektowania i przeprowadzenia badań terenowych w rejonie Sudetów.

  read more