Home page
Strona główna ING PAN Pracownicy ING PAN Ośrodki Badawcze


 Home
Działalność zawodowa
Publikacje
Inne działania
 LINKI - Portale
Mapy Online - Software
 Hobby

 Dr Andrzej Łaptaś

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE I DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

PUBLIKACJE
Łaptaś A. 1974. O dolomitach w wapieniach skalistych okolic Krakowa. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, XLIV: 247-273
Łaptaś A. 1982. Sedymentacja utworów węglanowych dewonu środkowego rejonu Dębnika. Studia Geologica Polonica, LXXV: 59-100
Łaptaś A. 1986. Sedimentary evolution of Lower Ordovician carbonate sequence in South Spitsbergen. Studia Geologica Polonica, LXXXIX: 7-30
Łaptaś A. 1992. Giant-scale cross-bedded Miocene biocalcarenites in the Northern margin of the Carpathian Foredeep. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 62: 149-167
Łaptaś A., Mitura P., Muzyczuk A., Olszewska B., Paszkowski M., P. Valde-Nowak P., 2002. Krzemień z Birczy. Geologia i wykorzystanie w pradziejach, W: Gancarski J. (red.), "Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach". Krosno, Muzeum Podkarpackie: 315-338
Łaptaś A., Paszkowski M., 2003. Ferruginous Pigments. In: Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T., (eds) "Obłazowa cave, human activity, stratigraphy and palaeoenvironment". Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Kraków: 78-79., plus fig. 45-47
Szmoniewski B. Sz., Tyniec-Kępińska A., Wołoszyn M., Duszak S., Kielski A., Łaptaś A., Paszkowski M., Tyszka J., Wodnicka K., 2006. Analizy specjalistyczne wybranych materiałów źródłowych z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie. W: Chudziak W., Moździoch S. (red.), "Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później". Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk. Toruń - Wrocław - Warszawa 2006: 486-492
INNE PRACE
 
    W 1980 roku, po doktoracie, byłem na wyprawie Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen (byłem kierownikiem dwuosobowej grupy geologicznej).
Badania terenowe prowadziliśmy po południowej stronie Hornsundu - na terenie południowego półwyspu Spitsbergenu - Sörkappland. Moim celem było przeprowadzenie badań sedymentologicznych węglanowych formacji ordowiku, odsłaniających się dobrze w masywach górskich otaczających zatokę Gåshamna i lodowiec Gås (Tsjebysjovfjellet, Midifjellet).
Badania wykazały, że ordowicka sekwencja węglanowa rozpoczyna się sedymentacją na płytkiej platformie z dużą dostawą materiału piaszczystego z lądu (Formacja Dolomitu Luciapynten). Wyżej występujące czarne wapienie "robaczkowe" (silnie zbioturbowane) osadzały się w płytkim, nisko-energetycznycm basenie szelfowym, bez wpływu lądu. Utwory te były intensywnie, selektywnie dolomityzowane (Formacja Wapieni Nigerbreen). Sekwencję kończą osady otwartego szelfu - wapienie mikrytowe z fauną ramienionogów i głowonogów (Formacja Hornsundtind).

   W 1992 przeszedłem na stanowisko kierownika Muzeum, z zadaniem dokończenia realizacji wystawy o geologii regionu krakowskiego.
Scenariusz wystawy był już wtedy opracowany przez prof. R. Gradzińskiego, a część okazów (paleontologicznych) przygotowana była do ekspozycji przez dra Horzemskiego. Teksty i okazy litologiczne dotyczące poszczególnych okresów geologicznych przygotowali pracownicy Ośrodka Badawczego (zgodnie ze swymi specjalnościami). Moim zadaniem było konsultowanie się z pracownikami i uzyskanie akceptacji materiałów przez autora scenariusza. Teksty te (w formie elektronicznej) były następnie przekazywane do Ośrodka Wydawniczego O.B. do nadania im odpowiedniej formy i wydrukowania.
Równolegle opracowaliśmy wraz zespołem muzealnym technikę przygotowania ilustracji wystawowych - poczynając od szkicu wykonanego ręką geologa, poprzez rysunek kreślarza, skanowanie i dalszą obróbkę w programach graficznych Corel. Wszystkie ilustracje na Wystawie są efektem naszej pracy. Rozmieszczenie materiałów na Wystawie zostało wykonanie wspólnie z wynajętymi plastykami z Muzeum Archeologicznego.
Otwarcie Wystawy "Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego" nastąpiło w 1994 roku.
   W czasie dalszej pracy w Muzeum opracowałem system inwentaryzacji komputerowej - katalogowanie zbiorów i kolekcji w bazie danych d'Base.

    Od roku 2001 zajmuję się serwisem internetowym Instytutu, a od roku 2003 prowadzę go oficjalnie. W tym czasie włączyłem do serwisu ING PAN strony wydawnictw Instytutu przygotowane przez L. Chudzikiewicza - Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica.
W roku 2003 roku wykonałem stronę stronę Asocjacji ECGA i prowadziłem ją do roku 2007. W latach 2006-2007 prowadziłem stronę Krakowskiego Oddziału PTG.

Studia Geologica Polonica
GEOLOGIA SUDETICA

Ponadto w tym okresie wykonałem kilka innych stron - na potrzeby różnych Kongresów, Zjazdów i inne  ---» »


© 2003-2011 Instytut Nauk Geologicznych PAN