Muzeum Geologiczne

INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH PAN,

OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

ul. Senacka 1

31-002 Kraków

tel. (48) 12 370-52-17, 12 370-52-40, 12 370-52-54, 12 370-52-00

fax (48) 12 422-16-09

e-mail: muzeum@ingpan.krakow.pl


 

 

 

Pracownicy

dr Agata Jarzynka, specjalista ​​​​​​ ds. badawczo-technicznych

mgr Michał Banaś, ekspert ds. technicznych

 

Struktura

Muzeum mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 51/55).  Muzeum Geologiczne posiada, opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne oraz prowadzi ekspozycje.

Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN - Prof. dr hab. Ewa Słaby

Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie - Prof. dr hab. Stanisław Mazur

Siedziba muzeum

Ośrodek Badawczy w Krakowie mieści się w budynkach przy ulicy Senackiej 1 i 3 (wejście na Wystawę), sąsiadując z zabudowaniami Muzeum Archeologicznego. [http://www.ma.krakow.pl ]

Historia tych budynków wiąże się częściowo z dziejami zabudowań dawnego klasztoru i kościoła św. Michała powstałych na początku XVII wieku jako siedziba karmelitów bosych. Po pożarze zabudowań w roku 1797 karmelici przenieśli się do Czernej koło Krzeszowic, a zabudowania klasztorne zamieniono na więzienie. W roku 1872 został rozebrany kościół a na jego miejscu powstała siedziba Sądu Karnego.

Więzienie w zabudowaniach poklasztornych było używane przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego jeszcze przez kilka lat po wojnie (więziono tu m.in. ludzi związanych z AK). Po likwidacji więzienia budynki poklasztorne zostały przekazane na siedzibę Muzeum Archeologicznego. W latach 60-tych, również w obrębie zabudowań dawnego klasztoru, postawiono budynek mający się stać siedzibą geologicznej placówki badawczo - muzealnej PAN. W 1966 roku powstała tu Pracownia i Muzeum Geologii Młodych Struktur - zalążek dzisiejszego Instytutu Nauk Geologicznych PAN. W piwnicach tej części budynku, mieszczących obecnie m.in. magazyny zbiorów Muzeum, zachowane są fragmenty murów wczesnośredniowiecznych budowli obronnych jednej z przedlokacyjnych osad Krakowa - Okołu.

Po przeniesieniu się Sądu do nowych budynków przy Rondzie Mogilskim (w latach 70-tych), budynki posądowe zostały podzielone pomiędzy Muzeum Archeologiczne i Zakład Nauk Geologicznych (ówczesna nazwa placówki geologicznej PAN w Krakowie). Obecnie więc Ośrodek Badawczy w Krakowie zajmuje budynek powstały w 1966 roku (Senacka 3), oraz częściowo dawny budynek posądowy (Senacka 1).

Zbiory geologiczne muzeum

Początki zbiorów geologicznych sięgają czasów Komisji Fizjograficznej utworzonej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim w 1865 roku. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów geologicznych było następnie kontynuowane przez Dział Geologiczny Akademii Umiejętności i od 1921 roku przez Muzeum Przyrodnicze PAU. Po utworzeniu PAN w 1954 roku, geologiczna część zbiorów PAU znalazła się w Pracowni Geologiczno-Stratygraficznej, z której wywodzą się dzisiejszy Ośrodek Badawczy i Muzeum Geologiczne.

Muzeum Geologiczne obecnie posiada zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Cenne zbiory archiwalne, opracowane według obowiązujących zasad inwentaryzacji, są ujęte w kolekcje. Posiadamy między innymi: 132 kolekcje dokumentalne (są to kolekcje liczące niekiedy wiele tysięcy okazów, opisane w publikowanych pracach), 72 kolekcje porównawcze (tematyczne zbiory okazów) i 2 kolekcje dydaktyczne. Wśród archiwalnych kolekcji paleobiologicznych wiele zawiera okazy po raz pierwszy opisanych gatunków (holotypów) - np. kolekcje paleobotaniczne Mariana Raciborskiego . Nasza kolekcja meteorytów jest jedną z największych w Polsce, a nasze kolekcje mineralogiczne zawierają m.in. XIX w. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki (z Ameryki Południowej).