Jubileusz 50-lecia Ośrodka Badawczego w Krakowie
Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk


1954 - 2004
 
 
 Jubileusz 60-lecia OB w Krakowie  »
Bibliografia publikacji pracowników krakowskiej placówki geologicznej PAN, 1954-2004

29 kwietnia 2004 roku przy ul. Senackiej 1 w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50-lecia.

Spotkanie otworzył doc. dr hab Szczepan Porębski - obecny kierownik Ośrodka Badawczego - powitał przybyłych gości, w tym obecnego Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych panią profesor Teresę Madeyską oraz byłych Dyrektorów: panią profesor Marię Borkowską i pana profesora Andrzeja Pszczółkowskiego.

Uczczono minutą ciszy zmarłych pracowników - i dalsze prowadzenie spotkania przejął profesor Ryszard Gradziński.

W spotkaniu uczestniczyło 65 osób, a więc prawie wszyscy byli i obecni pracownicy placówki geologicznej PAN w Krakowie, która w swej 50-letniej historii zmieniała nazwę i rangę;
na początku była:
Pracownia Geologiczno-Stratygraficzna PAN
potem mieliśmy kolejno:
- Pracownia i Muzeum Geologii Młodych Struktur Zakładu Nauk Geologicznych PAN
- Zespół Pracowni ZNG PAN w Krakowie
- Zakład Geologii Dynamicznej Instytutu Nauk Geologicznych PAN
a dziś mamy:
Ośrodek Badawczy w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe tableau z fotografiami pracowników i kolejnych kierowników - ułożone w „porządku stratygraficznym” jak przystało na placówkę geologiczną.

W ramach przybliżenia historii placówki - zwłaszcza młodszym pracownikom - pani profesor Elżbieta Turnau (jeden z nadłuższych stażem pracowników, ale jak sama zaznaczyła nie wiekiem...), przedstawiła prezentację:

HISTORIA PRACOWNI GEOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNEJ PAN W KRAKOWIE


Poznaliśmy zawiłe losy powstania placówki, początkowo na Sławkowskiej 17, później przeniesionej do uzyskanego od miasta budynku Senacka 3, poszerzenie „włości” o część budynku posądowego Senacka 1.
Wspomniano zasługi inicjatorów założenia placówki PAN w Krakowie - Profesorów: Mariana Książkiewicza, Jana Samsonowicza i Walerego Goetla

Marian Książkiewicz

Jan Samsonowicz

Walery Goetel


i pierwszych jej kierowników - dra St. Dżułyńskiego, prof. W. Kracha i prof. H. Świdzińskiego.

 

Stanisław Dżułyński („Miś”)

 

Wilhelm Krach


Mogliśmy też zobaczyć wizerunki pierwszych pracowników z ich lat młodzieńczych: doktora St. Czarnieckiego, profesora K. Birkenmajera i nieżyjącego już docenta St. Gąsiorowskiego.

Stanisław Czarniecki
Krzysztof Birkenmajer
Stanisław Gąsiorowski


oraz pełniącej w owym czasie obowiązki sekretarki pani E. Turnau.


A tak wyglądali kolejni kierownicy za czasów swoich kadencji:

Ryszard Gradziński
1970-75 oraz 1991-92

Stanisław Kwiatkowski
1975-1991

Jan Środoń
1992-1994


Ważną częścią prezentacji było krótkie podsumowanie wydarzeń w historii placówki - tu wymieniam w skrócie:

  • 1954 - powstanie Pracowni - na Sławkowskiej 17
  • 1966 - przeprowadzka na Senacką 3
  • 1972 - powstanie Studium Doktoranckiego

pierwszy zatrudniony u nas absolwent
Studium Doktoranckiego - Szczepan Porębski

  • 1980 - zakładamy Solidarność (była na ten temat osobna relacja filmowa)
  • 1985 - uzyskujemy pierwsze komputery: Amstrad CPC 664 i Apple Macintosh
  • 1988 - zasiedlenie Senackiej 1 - po remoncie (1980-1988)
  • 1991 - powstanie Centrum Wydawniczego
  • 1993-1995 - rozwój komputeryzacji: poczta elektroniczna a następnie wewnętrzna sieć
  • 1994 - otwarcie stałej wystawy „Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego"


Bardzo ciekawe prezentacje filmowe przedstawił dr Jarek Tyszka: pierwsza - uzupełniająca znakomicie historię Ośrodka i jego siedzib a druga - przedstawiająca powstanie i działalność jawną i tajną „Solidarności” w naszej placówce i w PAN–ie krakowskim.

Po poczęstunku nastąpiła zbiorowa fotografia uczestników spotkania a następnie, już w bardziej nieoficjalnej atmosferze, chętni przedstawili pokazy przezroczy.
- prof. K. Birkenmajer historię wypraw polarnych
- dr M. Doktor odkrycie i badania współczesnej delty jeziornej rzeki Płociczna (poj. Drawskie)
- dr Anna Świerczewska badania tektoniczne w Wietnamie
- prof. R. Gradziński badania anastomozujących rozlewisk Narwi
- mgr M. Banaś impresje fotograficzne spod koła podbiegunowego w Norwegii
- dr A. Łaptaś relację z wyprawy Spitsbergeńskiej w 1980 roku.

Na ścianach sali konferencyjnej można było obejrzeć wystawę fotograficzną przygotowną przez prof. R. Gradzińskiego, dobrze ilustrującą większość ważniejszych i ciekawych zdarzeń z życia placówki.


Całość wysiłku organizacyjnego spotkania ponieśli jego inicjatorzy - pracownicy techniczni i administracyjni Ośrodka Badawczego.

Materiały graficzne i fotograficzne opracowali dr L. Chudzikiewicz i dr A. Łaptaś oraz dr M. Doktor.
Materiały filmowe wykonał dr J. Tyszka, a zdjęcie zbiorowe mgr M. Banaś.

 


Redakcja : Andrzej Łaptaś - [ ndlaptas@cyf-kr.edu.pl ]

© 2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN