BIP strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Instytut Nauk Geologicznych należy do Wydziału III - Nauk ścisłych i nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Nauk Geologicznych PAN jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa. Jednostkami naukowymi Instytutu są Ośrodki Badawcze w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Studium Doktoranckie.  


Do zadań Instytutu należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań naukowych w zakresie:
  a)    ewolucji geosystemu,
  b)    planet terrestrialnych oraz obiektów materii kosmicznej;
 2. rozwijanie metod badawczych użytecznych dla tych badań, w szczególności:
  a)    geochemii izotopów,
  b)    hydrogeologii izotopowej,
  c)     mineralogii,
  d)    paleoekologii,
  e)    sedymentologii,
  f)     stratygrafii i paleontologii,
  g)    tektoniki,
 3. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia badań wymienionych w pkt 1 i 2;
 4. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej;
 5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 6. współpraca ze środowiskiem społeczno - gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 7. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej;
 8. upowszechnianie wiedzy oraz edukacja w zakresie działalności Instytutu;
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym ekspertyz, raportów, sprawozdań i innych opracowań o podobnym charakterze, zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje rządowe.

Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych PAN prowadzi sprawy dotyczące nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora – w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii – na podstawie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nadanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).
 

© 2015  Instytut Nauk Geologicznych PAN

BIP strona główna