BIP strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


  1. Dyrektor i jego zastępcy przyjmują interesantów codziennie w godzinach 9:00 do 14:00.
  2. W ośrodkach badawczych Instytutu interesanci są przyjmowani codziennie przez kierownictwo ośrodków w godz. 9:00-14:00.
  3. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach funkcjonowania ośrodków.
  4. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie. Dalszy obieg dokumentów regulują postanowienia Instrukcji kancelaryjnej ING PAN.
  5. Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do siedziby Instytutu Nauk Geologicznych PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa.
  6. Sprawy z zakresu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) prowadzi Rada Naukowa Instytutu zgodnie z normami przewidzianymi w tej ustawie.

 

© 2015  Instytut Nauk Geologicznych PAN

BIP strona główna