BIP strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
 
REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA


Podstawy prawne działania archiwum ING PAN i jego organizacja
 1. Archiwum zakładowe Instytutu Nauk Geologicznych PAN z siedzibą przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie zostało utworzone na mocy Zarządzenia nr 2/2004 Dyrektora ING PAN z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie działalności archiwum zakładowego.
 2. Zasady przekazywania do archiwum dokumentacji spraw zakończonych określa Instrukcja kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem nr 2/2006 Dyrektora ING PAN z dnia 3 listopada 2006 r.
 3. Instytut Nauk Geologicznych PAN jako państwowa jednostka organizacyjna wytwarza materiały archiwalne wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego, w związku z czym archiwum ING PAN podlega nadzorowi PAN Archiwum w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
 4. Archiwum jest samodzielną komórką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi ING PAN.
Zasób archiwalny i zadania archiwum ING PAN
 1. Archiwum zakładowe ING PAN przechowuje dokumentację niearchiwalną i materiały archiwalne o wartości historycznej, powstałe w wyniku działalności Zakładu Nauk Geologicznych PAN utworzonego w 1956 r. i Instytutu Nauk Geologicznych PAN, powstałego w 1979 r. z przekształcenia Zakładu Nauk Geologicznych PAN.
 2. Zadania archiwum:
  • gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych i od referentów w stanie uporządkowanym, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi i referentami w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  • współpraca z zamiejscowymi komórkami ING PAN (ośrodkami badawczymi w Krakowie i Wrocławiu) w sprawach archiwalnych,
  • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji w celach służbowych, urzędowych, naukowo-badawczych i innych,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisji ds. oceny tejże dokumentacji oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad niszczeniem dokumentacji,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do PAN Archiwum w Warszawie,
  • sprawowanie nadzoru administracyjnego (dbanie o porządek i właściwe warunki przechowywania dokumentacji).
 3. Dokumentacja uznana za spuściznę pracowników naukowych przekazywana jest do PAN Archiwum w Warszawie w celu dalszego przechowywania.
 4. Materiały archiwalne w formie papierowej przekazywane są do PAN Archiwum w Warszawie po 25 latach od czasu wytworzenia, a w formie elektronicznej po 10 latach.
Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji
 1. Dokumentacja przechowywana w archiwum ING PAN może być udostępniona do celów służbowych, urzędowych, naukowo-badawczych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
 2. Udostępnienie dokumentacji odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o działalności archiwum zakładowego ING PAN.
 3. Dokumentacja udostępniana jest zainteresowanym osobom i instytucjom z zewnątrz za zgodą Dyrektora ING PAN.
Kontakt
Mgr Olga Martyniak
o.martyniak@twarda.pan.pl
Tel. 22 6978 744

 

© 2015  Instytut Nauk Geologicznych PAN

BIP strona główna