LABORATORIUM MODELOWANIA BIOGEOSYSTEMU
BIOGEOSYSTEM MODELLING LABORATORY

ING PAN Cele Personel Aparatura Metody Publikacje Współpraca ENGLISH
Aktualizacja informacji: Marzec, 2014
  • Naszym nadrzędnym celem jest eksploracja procesów przyrodniczych, zachodzących na pograniczu biosfery i geosfery przy wykorzystaniu nowych i klasycznych metod badawczych. Stosujemy metody in fossilio oraz in silico, oparte na rekonstrukcji zjawisk kopalnych przy wykorzystaniu skamieniałości oraz testowaniu hipotez badawczych metodami modelowania komputerowego.

  • Biogeosystem jest dla nas całokształtem powiązanych zjawisk, przebiegających na styku materii ożywionej i nieożywionej, bez względu na ich skalę czasową i przestrzenną. Mogą to być procesy zachodzące w nano-, mikro-, makroskali, czy skali regionalnej lub globalnej.

  • Modelowanie biogeosystemu opiera się na ścisłym opisie powiązanych ze sobą części systemu, w celu symulacji złożoności jego zachowania. Modele podlegają weryfikacji na podstawie porównania wyników symulacji z rzeczywistością.

  • Stosowane przez nas klasyczne metody in fossilio koncentrują się na analizie jakościowej i ilościowej mikroskamieniałości, służących do rekonstrukcji paleośrodowiska w wybranych interwałach czasu geologicznego. Nasze ulubione organizmy to otwornice (ich skorupki), bruzdnice (cysty) oraz nanoplankton wapienny analizowane w ścisłym powiązaniu z kopalnym osadem.