I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  A 6
Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego - oligocenu dolnego

DZIAŁY TEMATYCZNE  »   IX   

Prowadzący: Stanisław LESZCZYŃSKI *, Michał WARCHOŁ
* stan.leszczynski@uj.edu.pl

Informacje organizacyjne:
Początek: parking przed budynkiem Instytutu Nauk Geologicznych UJ ul. Oleandry 2a w Krakowie, 24.06. (wtorek) o godz. 7.30, przewidywany powrót do Krakowa we środę 25.06. ok. godz. 18.00 . Konieczny jest ekwipunek terenowy w tym buty gumowe.

Termin: 24-25 czerwca 2008 r.

Trasa:
24 czerwca, wtorek: Kraków - Gorlice - Siary - Ropica - Bartne - przejście na Kornuty - Bartne - Folusz
25 czerwca, środa: Folusz - Kłopotnica - Diabli Kamień - Huta Pielgrzymska - Mrukowa - Gorlice - Znamirowice - Kraków

Opłata: 260 zł - obejmuje koszty przejazdu, wyżywienie (suchy prowiant, śniadanie, obiadokolacja) i zakwaterowania oraz tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Nocleg przewidziany jest w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym - Andrzej Krupa w Foluszu. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Liczba uczestników: minimalna - 9, maksymalna - 30.


Zagadnienie:

Pokazane zostaną kontrasty między profilami, facjami, genezą i czynnikami kontrolującymi sedymentację utworów eocenu górnego - oligocenu dolnego brzeżnej, północnej części płaszczowiny magurskiej (strefy Siar) oraz jej relacje facjalno-genetyczne z równowiekowymi utworami pozostałych płaszczowin Karpat zewnętrznych, na przykładzie profilu w Znamirowicach. Facje omawianych utworów i ich rozmieszczenie stratygraficzne i regionalne sugerują, że utwory eocenu górnego - oligocenu dolnego strefy Siar płaszczowiny magurskiej osadzały się w głębokomorskim basenie typu rowu, położonym pomiędzy śródbasenowym wyniesieniem - kordylierą śląską, oddzielającą basen magurski od bardziej zewnętrznych basenów sedymentacyjnych fliszu, a wyniesieniem czoła ekspandującej ku 'północy' pryzmy akrecyjnej. Sedymentacja utworów eocenu górnego - oligocenu dolnego strefy Siar kontrolowana była głównie ekspansją pryzmy akrecyjnej, natomiast sedymentacja utworów płaszczowin bardziej zewnętrznych kontrolowana była głównie regionalnymi i eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz czynnikami, które im towarzyszą lub też są ich pochodnymi.


Prezentowane punkty:

Koryto potoku Siary w Siarach koło Gorlic - Przekrój dolnej części systemu depozycyjnego warstw magurskich w strefie odległej od głównej drogi dostawy materiału okruchowego (dominacja utworów międzykanałowych i lobowych). Kontakt warstw magurskich z łupkami pstrymi formacji z Łabowej.

Koryto rzeki Sękówka w Ropicy Górnej - Zapis skokowego nasilenia resedymentacji/destrukcji śródbasenowego źródła materiału okruchowego (spąg eocenu górnego?), wielkoskalowe rumoszowce (debryty) śródformacyjne, utwory piaszczystych i piaszczysto-mułowych spływów grawitacyjnych o wysokiej gęstości, bardzo gruboławicowe zawiesinowce (turbidyty) mułowe, głębokomorskie piaskowce warstwowane przekątnie wielkoskalowo; facje utworów redepozycji masowej, a rozmieszczenie i cechy osadów tła depozycyjnego; architektura pośredniego przekroju dolnej części systemu depozycyjnego: facje wylotu kanału zasilającego, kanałów rozprowadzających, obszarów międzykanałowych; ichnologiczny zapis przydennego reżimu tlenowego oraz sposobu i natężenia sedymentacji; rozciągłość litosomów rumoszowców.

Koryto potoku Małastówka między Ropicą Górną i Małastowem - Architektura pośredniego przekroju systemu depozycyjnego w strefie pobocznej do głównych dróg roznoszenia materiału, pionowe zmiany facji przy zachowaniu natężenia resedymentacji jako wyraz sposobu destrukcji obszaru źródłowego (zastępowanie wielkoskalowo resedymentowanych piaskowców, wielkoskalowo resedymentowanymi mułowcami; ichnologiczny zapis przydennego reżimu tlenowego: unikalność przydennego reżimu tlenowego strefy Siar basenu magurskiego we wczesnym oligocenie; dylemat dotychczasowej litostratygfrafii utworów eocenu górnego - oligocenu dolnego północnej części płaszczowiny magurskiej.

Rezerwat skalny Kornuty - Facje kanału zasilającego: masywne piaskowce z otoczakami i zlepieńce drobnokalibrowe - utwory piaszczystych i drobnożwirowych spływów grawitacyjnych o wysokiej gęstości, głębokomorskie piaskowce warstwowane przekątnie wielkoskalowo; maskowanie struktur depozycyjnych przez wstęgi deformacyjne.

Koryto potoku Kłopotnica oraz skałka Diabli Kamień w Foluszu - Przekrój proksymalnej części systemu depozycyjnego obocznej względem głównej trasy transferu materiału osadowego; brak osadów wielkoskalowej redepozycji masowej w profilu eocenu górnego oraz oddźwięk ogólnokarpackich zmian facji; rumoszowce, zlepieńce drobnokalibrowe utwory kanałowe i międzykanałowe w utworach oligocenu - cechy i rozmieszczenie w przekroju.

Koryto potoku głównego w Hucie Pielgrzymskiej - Utwory wyższej części proksymalnego fragmentu systemu depozycyjnego (rupel górny?) obocznej względem głównej trasy transferu materiału osadowego; osady wałów przykanałowych (brzegowych), międzykanałowe oraz bardzo gruboławicowe mułowce zawiesinowcowe (turbidytowe).

Koryto potoku Szczawa w Mrukowej - Facje, architektura i skala wypełnienia kanału zasilającego system depozycyjny; stosunek kanału do utworów podścielających - ewolucja systemu depozycyjnego w czasie i przestrzeni; podsumowanie cech i genezy systemu depozycyjnego warstw magurskich na obszarze analizowanym podczas konferencji.

Brzeg Jeziora Rożnowskiego w Znamirowicach - Sukcesja osadów zminimalizowanej skali depozycji masowej: osady tła depozycyjnego - silikoklastyczne, węglanowe, krzemionkowe, bogate i ubogie w materię organiczną, diagenity (rogowce), fluktuacja wapnistości i jej przyczyny; ekspansja anoksji w zapisie litofacjalnym i ichnologicznym - sposób i przyczyny, wpływ zmian poziomu morza na przebieg sedymentacji.


Dojście do jednego z odsłonięć (Kornuty) jest dość forsowne. Uczestnicy proszeni są o zabranie standardowego ekwipunku terenowego oraz butów gumowych.


Osady spływów rumoszowych i turbidyty, spągowa część warstw magurskich, eocen górny, potok Sękówka, Ropica Górna Bardzo gruba ławica turbidytu mułowego i utwory spływów rumoszowych, spągowa część warstw magurskich, eocen górny, potok Sękówka, Ropica Górna


Piaskowiec wypełniający kanał podmorski, w spągu turbidyty i utwory spływów rumoszowych, spągowa część warstw magurskich, eocen górny, potok Sękówka, Ropica Górna Cienkoławicowy piaskowiec turbidytowy warstw magurskich, potok Sękówka, Ropica Górna


Zlepieniec śródformacyjny, utwór spływu rumoszowego, spągowa część warstw magurskich, eocen górny, potok Sękówka, Ropica Górna Ophiomorpha rudis, spąg ławicy turbidytowej, warstwy magurskie (piaskowce z Wątkowej) oligocen dolny(?), Mrukowa


Wielkoskalowe jamki wirowe w spągu ławicy turbidytowej, dolna część warstw magurskich, eocen górny, potok Siary, Siary Wielkoskalowe warstwowanie przekątne w piaskowcu dolnej części warstw magurskich, potok Sękówka, Ropica Górna


Piaskowce spływów masowych, wypełnienie kanału zasilającego, warstwy magurskie (piaskowce z Wątkowej), potok Szczawa, Mrukowa Osady tła depozycyjnego i bardzo cienkoławicowe turbidyty mułowe, łupki z Szymbarku - warstwy zembrzyckie, eocen górny, potok Kłopotnica, Folusz
 

   KONGRES - Strona Główna Sesja terenowa A 7    PTG - Oddział Krakowski