I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  A 3
Kamieniołom Czatkowice - utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa - historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny; warunki hydrogeologiczne kamieniołomu;
permski kras kopalny


DZIAŁY TEMATYCZNE  »   III  ;  IX   

Prowadzący: Mariusz PASZKOWSKI *, Mariusz CZOP, Sylwia LETKI, Tadeusz LEŚNIAK, Jacek MOTYKA, Michał GRADZIŃSKI, Anna LEWANDOWSKA
* ndpaszko@cyf-kr.edu.pl

Informacje organizacyjne:
Początek: parking przed budynkiem Instytutu Nauk Geologicznych UJ ul. Oleandry 2a w Krakowie, 25.06. (środa) o godz. 8.30, przewidywany powrót do Krakowa ok. godz. 18.00. Konieczny jest ekwipunek terenowy oraz kaski.

Termin: 25.06.2008 r.

Liczba uczestników: minimalna - 20, maksymalna - 45.

Opłata: 70 zł - obejmuje koszty przejazdu, suchy prowiant oraz tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Trasa: Kraków - Czatkowice - Kraków (autokarem). W obrębie wyrobiska piechotą, trasa przejścia około 3,5 km z podejściem około 80 m. Potrzebny jest standardowy ekwipunek terenowy.

Zagadnienia:

Przedmiotem wycieczki będzie prezentacja problematyki związanej z utworami paleozoiku budującymi waryscyjskie piętro strukturalne w podłożu monokliny śląsko-krakowskiej odsłaniającymi się w kamieniołomie Czatkowice. Rozkład facji basenu wczesnokarbońskiego w rejonie Krakowa był kontrolowany przez progresywną dezintegrację podłoża dewońskiej morawsko-małopolskiej platformy węglanowej. Ten synsedymentacyjny proces tektoniczny odbywał się na przedpolu fałdowanego orogenu waryscyjskiego i zarazem w rejonie oddziaływania transkontynentalnej strefy przesuwczej Hamburg-Kraków-Dobrudża (“linii Buły -Żaby”). Uczestnicy będą mieli możliwość poznania profilu utworów karbonu dolnego budujących północną krawędź platformy węglanowej bloku Krakowa, historii jej założenia i architektury facjalnej, podstaw stratygrafii i korelacji z innymi segmentami szelfu Laurussi (superkontynentu old redu). Obszar antykliny Dębnika na północ od Krzeszowic, rozcięty głębokimi dolinami na krawędzi tak zwanej płyty północnej jest jednym z nielicznych rejonów monokliny śląsko-krakowskiej, gdzie utwory dewonu i karbonu dolnego odsłaniają się na powierzchni. Niemal kompletny profil utworów węglanowych karbonu dolnego możemy obserwować w rozległym wyrobisku kamieniołomu Czatkowice będącego celem tej sesji terenowej.

Drugim tematem sesji będzie zaprezentowanie warunków hydrogeologicznych w kamieniołomie Czatkowice i ich wpływ na eksploatację wapieni. Omówione zostanie przede wszystkim wodonośny poziom karbonu dolnego. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki warunkujące przepływ wód tego poziomu, problemy głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych, wydatki okolicznych źródeł i kwestie składu chemicznego wód.

Ponadto uczestnicy zapoznają się z kopalnym systemem krasowym, którego powstanie i wypełnienie osadami było genetycznie związane z permską aktywnością magmową rejonu Śląsko-Krakowskiego.


Prezentowane punkty w kamieniołomie Czatkowice:

Wejście na wyrobisko - wprowadzenie, widok ogólny wyrobiska, omówienie profilu i podziału litostratygraficznego utworów karbonu dolnego na bloku Krakowa, waryscyjska fleksura Czatkowic stanowiąca zachodnie skrzydło brachantykliny Dębnika.

Poziom 370 m - ściany północna i wschodnia - środkowa część sekwencji, zapis raptownych zmian batymetrycznych w profilu karbonu dolnego wokół granicy turnej/wizen, przyczyny epizodycznego zatopienia platformy węglanowej bloku Krakowa, ichnofacje, problem anoksji i pochodzenie warstwy piroklastycznej w profilu efemerycznej depresji śródszelfowej.

Centralna część najniższego poziomu - warunki hydrogeologiczne w kamieniołomie.

Poziom 330 m, ściana zachodnia - facje zabarierowe wczesnego wizenu, zapis śródsekwencyjnych wynurzeń na granicy wizenu dolnego i środkowego, permski wulkanogeniczny hydrotermalny system paleokrasowy.

Ponadto planowana jest prezentacja rdzeni z wierceń wykonanych na wschód od wyrobiska kamieniołomu obejmujących facje wokół granicy dewon/karbon.

Transport w obrębie wyrobiska kamieniołomu Czatkowice autokarem na poziom 330 m, dalej piechotą, trasa przejścia ok. 3 km z podejściem około 70 m. Potrzebny jest standardowy ekwipunek terenowy.

Widok ogólny północnej ściany kamieniołomu Czatkowice Ściana wschodnia kamieniołomu Czatkowice


Ściana północna kamieniołomu Czatkowice, poziom 370 Wypełnienie kopalnej permskiej formy krasowej

Horyzont kalicze typu α w sekwencji płytkowodnych osadów węglanowych
górnego turneju
 

   KONGRES - Strona Główna Sesja terenowa A 4    PTG - Oddział Krakowski