I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Sesje terenowe towarzyszące I Polskiemu Kongresowi Geologicznemu

Informacji dotyczących poszczególnych sesji terenowych udzielają:
Michał Gradziński -  < gradzinm@ing.uj.edu.pl > i kierownicy poszczególnych sesji, do których adresy e–mailowe są podane w opisach tych sesji.
Sesje, na które zgłosi się zbyt mała liczba uczestników zostaną odwołane. Informacja o odwołaniu poszczególnych sesji będzie rozesłana do zainteresowanych do 20 marca. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podniesienia cen sesji terenowych w przypadku radykalnego wzrostu cen lub spadku kursu złotówki w stosunku do korony czeskiej lub słowackiej (dotyczy to sesji A7 i B5).

Zgłoszenia na załączonym formularzu - Sesje teren >> [plik Worda]
   - prosimy przesyłać na adres biura kongresu:
     geolog2008@geol.agh.edu.pl   do dnia 29. lutego.
Prosimy o wpisanie zarówno preferowanej sesji jak i sesji alternatywnej, która byłaby wybrana w przypadku odwołania sesji preferowanej.

Wpłaty prosimy dokonać do dnia 15. marca, z zaznaczeniem numeru wybranej, preferowanej sesji terenowych lub wybranych sesji, jeśli zamierzają Państwo uczestniczyć w sesjach przed- i pokongresowych.
Prosimy nie wpisywać numerów sesji alternatywnych.

Sesje terenowe przedkongresowe:

Nr Temat prowadzący termin

opłata

A 1 Geologiczne spojrzenie na architekturę Krakowa
       Informacje organizacyjne  » »
Jacek Rajchel 25.06.

20 zł

A 2 Georóżnorodność i tradycje górnictwa ziemi krzeszowickiej
     ODWOŁANA
Jerzy Górecki, Edyta Sermet    
A 3 Kamieniołom Czatkowice - utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa - historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny; warunki hydrogeologiczne; permski kras kopalny
       Informacje organizacyjne  » »
Mariusz Paszkowski, Mariusz Czop, Sylwia Letki, Tadeusz Leśniak, Jacek Motyka, Michał Gradziński, Anna Lewandowska 25.06.

70 zł

A 4 Osady jury górnej i trzeciorzędowa tektonika rejonu Krakowa
       Informacje organizacyjne  » »
Marcin Krajewski, Ireneusz Felisiak, Jacek Matyszkiewicz 25.06.

70 zł

A 5 Późnopaleozoiczny wulkanizm bimodalny okolic Krakowa; relacje genetyczne bazaltowych trachyandezytów i ryodacytów, modelowanie geochemiczne, paleomagnetyzm
     ODWOŁANA
Anna Lewandowska, Jerzy Nawrocki  

A 6 Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego - oligocenu dolnego
       Informacje organizacyjne  » »
Stanisław Leszczyński, Michał Warchoł 24-25.06.

260 zł

A 7 Wycieczka geologiczno-regionalna Morawy południowe - geologia i wino
       Informacje organizacyjne  » »
Lech Małysz 23-25.06.

730 zł


Sesje terenowe pokongresowe:

B 1 Brzeżna część Zachodnich Karpat fliszowych i zapadlisko przedkarpackie - sedymentacja fliszu i molasy, tektonika, dawne i współczesne górnictwo
Michał Krobicki, Jan Golonka, Katarzyna Cyran, Tomasz Toboła 29.06. 190 zł
B 2 Kamień romańskich budowli Krakowa
       Informacje organizacyjne  » »
Jan Bromowicz 29.06 20 zł
B 3 Krzemionki Opatowskie i Park Jurajski w Bałtowie
     ODWOŁANA
Jacek Rajchel, Gerard Gierliński    
B 4 Martwice wapienne regionu śląsko-krakowskiego jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych
       Informacje organizacyjne  » »
Joachim Szulc, Ewa Stworzewicz 29.06. 70 zł
B 5 Trawertyny i kras północnej Słowacji
       Informacje organizacyjne  » »
Michał Gradziński, Pavel Bella, Mariusz Czop, Marek Duliński, Jerzy Głazek, Dagmar Haviarová, Helena Hercman, Peter Holúbek, Jacek Motyka, Teresa Mrozińska, Piotr Rajnoga, Ewa Stworzewicz, Wojciech Wróblewski. 29-30.06. 430 zł
B 6 Wody mineralne i lecznicze miasta Krakowa
     ODWOŁANA
Lucyna Rajchel, Mariusz Czop, Jacek Motyka    
B 7 Wybrane zagadnienia budowy, stratygrafii i wieku serii aluwialnych młodszego plejstocenu i holocenu Rynny Podkarpackiej
     ODWOŁANA
Piotr Gębica, Józef Superson, Marek Krąpiec, Kazimierz Szczepanek    

Koordynator  -  Michał Gradziński (ING UJ, Kraków, Oleandry 2a)
Kontakt: gradzinm@ing.uj.edu.pl, tel.: 012 - 633-63-77 w. 2491
 

   KONGRES - Strona Główna  
PTG - Oddział Krakowski