I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008
26 - 28 czerwca
Program Sesji Tematycznych
 I    II    III   IV   V   VI  VII VIII IX  X  XI XII
Strona Główna
Harmonogram

I “GEOFIZYKA”

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Teresa GRABOWSKA
11:40 - 12:20 Edward Gruszczyk - Sejsmika lądowa - aktualne możliwości i ograniczenia
Referat wiodący
12:20 - 12:40 Pietsch Kaja, Tatarata Artur, Kobylarski M. - Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem
12:40 - 13:00 Czerwińska Barbara, Zubrzycka Mieczysława - Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych Sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów - Pogwizdów

14:30 - 16:30  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Jadwiga JARZYNA

14:30 - 15:10 Marian Kiełt, Geofizyka Toruń, Sp. z o.o. - Geofizyka otworowa w Geofizyce Toruń na początku XXI w. - poziom techniczny, metodyczny i interpretacyjny
Referat wiodący
15:10 - 15:30 Furgał Grzegorz - Zastosowanie parametrów sprężystych skał do obliczania ciśnienia szczelinowania hydraulicznego i określania stabilności ścian otworu wiertniczego
15:30 - 15:50 Szewczyk Jan - Ziemski strumień cieplny a glacjalne zmiany klimatyczne późnego plejstocenu na obszarze Polski
15:50 - 16:10 Wróblewska Marta - Charakterystyka termiczna głębokiej litosfery w rejonie Karpat Zachodnich
16:10 - 16:30 Wojdyła Marek, Stefaniuk Michał - Pierwsze eksperymentalne badania audio-magnetotelluryczne z kontrolowanym źródłem

16:50 - 18:30  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Halina JĘDRZEJOWSKA-TYCZKOWSKA

16:50 - 17:10 Malytskyy Dmytro, Mujla O., Mospan O., Pak R. - Recurrent modeling of seismic waves in layered media and the inversion of source parameters
17:10 - 17:30 Jarzyna Jadwiga, Bała Maria, Cichy A., Gądek W., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Zorski T. - Nowe aplikacje systemu GeoWin® - do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej
17:30 - 17:50 Bała Maria, Witek K. - Opracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem ESTYMACJA w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
17:50 - 18:10 Stefaniuk Michał, Jarzyna Jadwiga - Wykorzystanie danych geofizyki otworowej w interpretacji badań magnetotellurycznych
18:10 - 18:30 Stefaniuk Michał, Probulski Jaromir, Sada Marek, Wojdyła Marek - Szczegółowe badania struktur fliszowych z wykorzystaniem ciągłego profilowania magnetotellurycznego

27 czerwca 2008

8:30 - 10:50  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Kaja PIETSCH

   8:30 - 8:50 Sobotka Jerzy - Zastosowanie technologii akustycznej “rewitalizacji” otworów i warstw roponośnych w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów
   8:50 - 9:10 Szaraniec Edward - Elektryczna tomografia procesowa
   9:10 - 9:30 Pilecki Zenon, Komorowski M., Krawiec K. - Rozwój procesu zapadliskowego w świetle symulacji numerycznej metodą DEM
   9:30 - 9:50 Bestyński Zbigniew, Hrabowski W., Pacanowski G. - Ocena skuteczności uszczelnienia obwałowań przeciwpowodziowych metodami geofizycznymi
  9:50 - 10:10 Dębski Wojciech - Pasywna tomografia obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
10:10 - 10:30 Giżejewski Jerzy, Jarosław Tęgowski - Zastosowanie wybranych metod akustycznych do sedymentologicznej analizy osadów morskoglacjalnych i limnoglacjalnych
10:30 - 10:50 Stefaniuk Michał, Klityński W., Pokorski J., Sada Marek, Wojdyła Marek - Regionalne badania magnetotelluryczne struktur centralnej i północno-zachodniej Polski

10:50 - 12:50  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Maria BAŁA

10:50 - 11:10 Bojdys G., Grabowska Teresa - Względne zmian wiekowe pola magnetycznego Ziemi w okresie (1996-2005) na profilu Zgorzelec-Wiżajny
11:10 - 11:30 Kosobudzka Irena, Wrzeszcz Marek - Stan rozpoznania pola magnetycznego Ziemi na terytorium Polski
11:30 - 11:50 Kądziałko-Hofmokl Magdalena i in. - Paleomagnetyzm paleozoicznych dunitów z ofiolitu sudeckiego zawierających ferrichromity i implikacje tektoniczne
11:50 - 12:10 Zalewska Natalia i in. - Laboratoryjne badania anizotropii fizycznych właściwości skał
12:10 - 12:30 Ha Quang Man, Jarzyna Jadwiga - Dane petrofizyczne w jednostkach o jednakowych własnościach hydraulicznych do modelowania przepływów w złożu gazu w zapadlisku przedkarpackim
12:30 - 12:50 Kaźmierczuk Monika, Jarzyna Jadwiga - Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Dzików

Sesja posterowa

Robert Bartoń, Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żukowska - Zastosowanie pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego - PPS (sejsmiki otworowej) do poprawy rozdzielczości sejmiki powierzchniowej
Elżbieta Chrzanowska, Ryszard Śmiszek, Andrzej Bugajski - Poszukiwania wodonośnej strefy uskokowej w utworach fliszowych w rejonie Jeleśni przy użyciu metod geofizycznych
Krzysztof Dzwinel, Dagmara Krawiec, Szczepan Porębski - Obraz sejsmiczny koryt w osadach sarmatu południowej części zapadliska przedkarpackiego (rejon Pustków-Trzciana - Cierpisz)
Piotr Dacewicz, Kinga Wróblewska, Zdzisław Zubrzycki, Jan Wójcik - Inwersja sejsmiczna i analizy amplitudy z offsetem (AVO) - metody przybliżające litofacjalną, strukturalną i tektoniczną budowę geologiczną
Piotr Godlewski - Sonda mikroimagingowa XRMI - geologiczne źródło informacji
Jerzy Karczewski, Jerzy Ziętek - Określenie przydatności metody georadarowej do badania osuwisk
Sylwia Kijewska, Piotr Krzywiec - Interpretacja profilu sejsmicznego z rejonu Brzeska-Tarnowa - modelowanie sejsmiczne
Andrzej Kostecki, Anna Półchłopek, Krzysztof Żuławiński - Określenie prędkości propagacji fal
z wykorzystaniem metody ekstrapolacji pola falowego w głąb ośrodka (DMVA)
Arkadiusz Krawiec, Michał Rudzki - Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej w rozpoznaniu budowy geologicznej - niejednoznaczność rozwiązań interpretacyjnych
Anna Leginowicz - Analiza zmienności amplitudy względem offsetu jako metoda weryfikacji bezpośrednich wskaźników węglowodorów
Sławomir Maj - Optyczno-termiczne własności bazaltu oceanicznego: współczynnik załamania światła a sejsmiczny parametr Φ i przewodnictwo cieplne
Bożena Nikiel-Tshabang, Urszula Nebelska - GEOPROBE - Interpretacja i wizualizacja danych sejsmicznych w przestrzeni 3D
Cezary Ostrowski, Marek Lemberger, Krystyna Ostrowska, Małgorzata Pisuła, Paweł Targosz - Mapy grawimetryczne Karpat w ramach Atlasu geofizycznego Karpat
Michał Stefaniuk, Marek Lemberger, Wojciech Klityński, Marek Wojdyła, Paweł Targosz - Mapy magnetotelluryczne Karpat
Wiesława Romaniuk - Pomiary profilowania upadu warstw w Geofizyce Toruń Sp. z o.o. na przestrzeni lat 1992 - 2008
Leszek Józef Kaszubowski - Obraz sejsmiczny osadów neogeńskich mierzei jeziora Wicko i Mierzei Dziwnowskiej
Jolanta Klaja, Sylwia Kowalska, Anna Przelaskowska - Typy petrofizyczne skał czerwonego spągowca z rejonu południowo-zachodniej części niecki poznańskiej
Edyta Puskarczyk, Jadwiga Jarzyna, Aleksander Wójcik, Roman Szmyrka - Połączenie wyników pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego z innymi metodami badania przestrzeni porowej skał

II “GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA”

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30

  8:30 - 8:40 Wstęp organizacyjny
  8:40 - 9:05 Ryszard R. Kaczyński - 127 lat Geologii Inżynierskiej
  9:05 - 9:30 Krzysztof Szamałek - Swoboda wykonywania zawodu geologa w UE i kierunki zmian prawa geologicznego i górniczego
  9:30 - 9:45 Maciej Kordian Kumor - Skurcz i pęcznienie ekspansywnych iłów Północnej Polski
  9:45 - 10:00 Joanna Stróżyk - Charakterystyka wrażliwości gruntów pylastych okolic Wrocławia
10:00 - 10:15 Paweł Borowczak - O właściwościach gruntów mało spoistych zmieniających się w procesie konsolidacji na podstawie badań pasty gruntowej
10:15 - 10:30 Dyskusja

10:50 - 12:50

10:50 - 11:05 Hanna Suchnicka - O ściśliwości gruntów prekonsolidowanych
11:05 - 11:20 Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - Obliczanie osiadania długotrwałego torfów na podstawie badań laboratoryjnych
11:20 - 11:35 Stanisław Kamiński, Jerzy Trzciński - Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w badaniach geologiczno-inżynierskich
11:35 - 11:50 Krystyna Dzidowska, Lech Noga - Ocena warunków geotechnicznych podłoża dla potrzeb modernizacji jazu na Nysie Łużyckiej przy elektrowni wodnej Zielisko
11:50 - 12:05 Janusz Nowak, Michał Strzelecki - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń geotechnicznych na podstawie przestrzennego modelu zwierciadła wody w wielkowymiarowej budowli hydrotechnicznej
12:05 - 12:20 Leszek Józef Kaszubowski - Śledzenie struktur geologicznych i ruchów tektonicznych w osadach neogeńskich metodą sejsmiczną w aspekcie geologiczno-inżynierskim
12:20 - 12:35 Tomasz Falkowski - Stabilizacja erozji wgłębnej i jej wpływ na morfologię powierzchni tarasowej dolin rzecznych na Niżu Polskim
12:35 - 12:50 Dyskusja

14:30 - 16:30

14:30 - 14:45 Ewa Falkowska - Naturalne geologiczne bariery izolacyjne na obszarach glacjalnych na przykładzie fragmentu Wysoczyzny Nidzickiej w okolicy Grzebska
14:45 - 15:00 Beata Łuczak-Wilamowska - Mineralne bariery izolacyjne składowisk odpadów - zasady wstępnej oceny przydatności gruntów spoistych Polski
15:00 - 15:15 Roman Kuś - Przesłony hydroizolacyjne, ich charakterystyka i funkcje
15:15 - 15:30 Roman Kuś, Daniel Słowikowski - Zastosowanie ultradrobnych spoiw na bazie modyfikowanych glin do wykonywania przesłon hydroizolacyjnych
15:30 - 15:45 Wiesław Sroczyński - Geologiczne uwarunkowania rewitalizacji i zagospodarowania tzw. “Białych Mórz” na terenach po byłych KZS "Solvay"
15:45 - 16:00 Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk - Problemy z oceną warunków geotechnicznych wynikających z interpretacji sondowań CPTU
16:00 - 16:15 Dyskusja
16:15 - 16:30 Geosoft Sp. z o.o. - Prezentacja firmy

16:50 - 18:35

16:50 - 17:05 TITAN Polska Sp. z o.o. - Prezentacja firmy
17:05 - 17:20 Leszek Opyrchał, Anna Kosik, Tomasz Bruzda - Obliczeniowy problem stateczności skarpy
17:20 - 17:35 Zbigniew Bednarczyk - Metody instrumentacji i monitoringu powierzchniowych ruchów masowych na przykładzie wybranych osuwisk położonych w Karpatach (Beskid Niski i Pogórze )
17:35 - 17:50 Wojciech Rączkowski, Lesław Zabuski - Numeryczne modelowanie deformacji stoku osuwiskowego - Maślana Góra w Szymbarku k. Gorlic
17:50 - 18:05 Jerzy Ziętek, Jerzy Karczewski - Określenie przydatności metody georadarowej do badania osuwisk
18:05 - 18:20 Joanna Baran, Paweł Goldsztejn, Marcin Urbaniak, Agnieszka Widawska - Ocena warunków geotechnicznych posadowienia obiektów liniowych na obszarach oddziaływań górniczych na przykładzie obwodnicy Południowej Lubina
18:20 - 18:35 Dyskusja

Sesja posterowa

Aleksandra Borecka, Robert Kaczmarczyk - Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
Paweł Dobak, Rafał Pająk - Określanie parametrów filtracyjnych iłów krakowieckich z badań w konsolidometrze Rowe'a
Zbigniew Frankowski, Piotr Gałkowski - Kompleksowe badania geologiczno-inżynierskie w wąwozach lessowych
Krzysztof Majer, Paweł Pietrzykowski - Tworzenie mapy warunków budowlanych w środowisku GIS
Tymoteusz Zydroń, Marcin Niebylski - Geotechniczne badania powierzchniowych ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Targanicach


III “HYDROGEOLOGIA”

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek MOTYKA

11:40 - 12:00 Aneta Afelt - Warunki migracji wybranych pierwiastków w wodach porowych lessu
12:00 - 12:20 Anna Żurek - Tendencje zmian jakości wód podziemnych w północno-wschodniej części rejonu olkuskiego na podstawie badań w źródłach
12:20 - 12:50 Aleksandra Czajkowska - Model konceptualny zlewni rzeki Bierawki - systemu wodonośnego przeobrażonego antropogenicznie

14:30 - 16:30  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek POZZI

14:30 - 14:50 Leszek Józef Kaszubowski - Obraz sejsmiczny kopalnych struktur hydrogeologicznych
14:50 - 15:10 Janusz Kropka - Prognozowanie dopływu wody do zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego odwadnianych systemem głębinowym
15:10 - 15:30 Krzysztof Labus - Wybrane zagadnienia geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
15:30 - 15:50 Ryszard Lisik, Agnieszka Myśliwiec - Analiza dróg zasilania złoża wód leczniczych w miejscowości Busko-Zdrój
15:50 - 16:10 Joanna Najman, Ireneusz Śliwka, Jan Lasa - Zastosowanie metody chromatografii gazowej w pomiarach stężenia helu w wodach podziemnych dla celów hydrogeologicznych
16:10 - 16:30 Irena Pluta, Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik - Regionalna strefowość hydrochemiczna wód dopływających do kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

16:50 - 18:10  Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław STAŚKO

16:50 - 17:10 Marek Pozzi, Edward Cempiel - Problematyka hydrogeologiczna likwidacji kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na przykładzie kopalń "Gliwice" i "Sośnica-Makoszowy
17:10 - 17:30 Lucyna Rajchel - Walory wybranych źródeł karpackich
17:30 - 17:50 Stanisław Staśko, Sebastian Buczyński, Tomasz Olichwer, Robert Tarka - Baza danych źródeł jako narzędzie rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla obszarów górskich na przykładzie Ziemi Kłodzkiej
17:50 - 18:10 Łukasz Żmijewski - Warunki hydrogeochemiczne Masywu Trójgarbu (Sudety Środkowe)

Sesja posterowa

Edward Chruściel, Nguyen Dinh Chau, Lucyna Rajchel, Jacek Motyka: Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich
Zofia Ćwiertniewska, Joanna Czebreszuk, Piotr Herbich, Elżbieta Przytuła, Małgorzata Woźnicka: wybrane problemy interpretacji przestrzennej wyników polowych oznaczeń związków azotu wykonanych na potrzeby realizacji warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP "pierwszy poziom wodonośny - wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód"
Katarzyna Gej, Magdalena Nidental, Dorota Węglarz: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w kartografii seryjnej na przykładzie warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP
Piotr Herbich: Wybrane problemy hydrogeologiczne bilansu wodno-gospodarczego jako elementu oceny stanu ilościowego wód podziemnych
Jacek Jackowicz-Korczyński, Irena Pluta: Możliwość wykorzystania wód ze zlikwidowanych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do potrzeb leczniczych
Leszek Józef Kaszubowski, Ryszard Coufal: Poszukiwania kopalnych dolin rzecznych z interglacjału eemskiego wypełnionych wodą słodką przy pomocy aparatury sejsmicznej cs-5g-1
Grzegorz Mordzonek, Elżbieta Przytuła, Dorota Węglarz: Baza zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych - stan aktualny i perspektywy rozwoju
Lidia Razowska-Jaworek, Zbigniew Kaczorowski, Anna Chmura, Joanna Cudak, Anna Wantuch: Zasoby dyspozycyjne głównych użytkowych poziomów wodonośnych na terenie GZW
Sebastian Stefaniak, Irena Twardowska: Wpływ budowli inżynieryjnych wykonanych z odpadów skał karbońskich na zanieczyszczenie wód podziemnych


IV “ZŁOŻA KOPALIN - AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH”

Kopaliny niemetaliczne

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Tadeusz RATAJCZAK

 8:30 - 8.50 Janusz Skoczylas - Surowce skalne w dziejach ludzkości
 8:50 - 9:10 Marek Rembiś, Anna Smoleńska - Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik
 9:10 - 9:30 Joanna Pinińska, Paweł Łukaszewski, Artur Dziedzic, Andrzej Domonik - Potrzeba integracji właściwości wytrzymałościowych skał - baza danych geomechanicznych
 9:30 - 9:50 Danuta Flisiak, Katarzyna Cyran - Wpływ petrologi i zaangażowania tektonicznego na własności mechaniczne mioceńskiech soli kamiennych
 9:50 - 10:10 Marek Rembiś - Zmienność fizyczno-mechanicznych właściwości utworów górnych warstw lgockich między Sułkowicami a Myślenicami
10:10 - 10:30 Katarzyna Delura, Ryszard Sałaciński - Perspektywy wykorzystania serpentynitów z Nasławic jako surowca do produkcji kamieni okładzinowych

10:50 - 12:50  Prowadzący: Prof. dr hab. Ryszard SAŁACIŃSKI

10:50 - 11:10 Paweł P. Zagożdżon - Zgorzel słoneczna w bazaltoidach Śląska
11:10 - 11:30 Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł - Spękania wymuszone i ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne w wapieniach złoża Nielepice (Jura Krakowsko-Częstochowska)
11:30 - 11:50 Tadeusz Ratajczak, Elżbieta Hycnar, Waldemar Jończyk - Złoże węgla brunatnego w Bełchatowie zagłębiem energetycznym czy rejonem eksploatacji surowców skalnych i ceramicznych
11:50 - 12:10 Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski, Michał Gientka - Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w Polsce
12:10 - 12:30 Paweł Brański - Problem genezy kaolinitu w dolnojurajskich iłach ceramicznych i ogniotrwałych z regionu świętokrzyskiego
12:30 - 12:50 Edyta Sermet, Jerzy Górecki - O metodyce dokumentowania i oceny geologiczno-gospodarczej złóż kruszyw łamanych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich

14:30 - 14:50  Prowadzący: Dr hab. inż. Jan BROMOWICZ, prof. AGH

14:30 - 14:50 Maria Brych - Wykorzystanie Systemu Skanującego MDL QuarrymanR ALS w ocenie złóż surowców skalnych oraz w opracowywaniu technologii urabiania

Sesja Posterowa

Bogusław Bąk, Adam Szeląg: Przyrodnicze uwarunkowania i ograniczenia wykorzystania kopalin skalnych pod kątem drogownictwa na przykładzie województwa podkarpackiego
Roksana Maćkowska: Skład mineralny kredy jeziornej i gytii w świetle nowoczesnych metod badawczych

Kopaliny energetyczne - złoża węgla i torfu

27 czerwca 2008

15:10 - 17:30  Prowadząca: Prof. dr hab. inż. Barbara KWIECIŃSKA

15:10 - 15:30 Krystian Probierz, Borys Borówka - Przyczyny przeklasyfikowywania zasobów węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
15:30 - 15:50 Adam Ihnatowicz, Janusz Jureczka - Baza zasobowa węgla kamiennego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego - zmiany w okresie restrukturyzacji, aktualia i perspektywy zagospodarowania
15:50 - 16:10 Jan Kwarciński, Albin Zdanowski, Janusz Jureczka, Włodzimierz Krieger - Zasoby węgla kamiennego o znaczeniu przemysłowym Lubelskiego Zagłębia Węglowego
16:10 - 16:30 Albin Zdanowski, Vitaly Shulga - Złoża węgla kamiennego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy
16:30 - 16:50 Leszek Jurdziak, Witold Kawalec - Kryteria budowy modelu wartościowego węgla brunatnego i jego formuła cenowa
16:50 - 17:10 Jacek Robert Kasiński, Andrzej Saternus, Paweł Urbański - Łużycko-lubuski masyw złóż węgla brunatnego i jego znaczenie gospodarcze

Sesja Posterowa

Dariusz Botor: Stopień uwęglenia utworów karbońskich w Niecce Wałbrzyskiej - wyniki modelowań historii pogrążania i ewolucji paleotermicznej
Jacek Misiak: Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu
Barbara Styrnol: Wybrane cechy budowy geologicznej i jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu "Koźmin" (KWB "Adamów" )

Kopaliny energetyczne - złoża węglowodorów i odnawialne źródła energii

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  Prowadzący: Prof.dr hab. inż.Wojciech GÓRECKI

11:40 - 12:00 Górecki W. - Wprowadzenie
12:00 - 12:20 Karnkowski P.H. - Strefy dojrzałości materii organicznej w basenie polskim: ich ewolucja i rozmieszczenie
12:20 - 12:40 Speczik S., Oszczepalski S., Karwasiecka M. - Współczesne pole cieplne w południowo-zachodniej Polsce
12:40 - 13:00 Kuśmierek J., Baran U. - Wgłębna budowa Karpat w strefie sigmoidy przemyskiej: interpretacja profili sejsmicznych i ocena prognoz naftowych

14:10 - 16:30  Prowadzący: Mgr inż. Adam GÓRKA

14:10 - 14:30 Matyasik I., Słoczyński T., Steczko A. - Potencjał generacyjny warstw istebniańskich jednostki śląskiej jako alternatywne źródło dla akumulacji węglowodorów
14:30 - 14:50 Such P. - Nowe spojrzenie na parametry zbiornikowe i filtracyjne skał piaskowcowych fliszu karpackiego
14:50 - 15:10 Machowski G., Kuśmierek J. - Wpływ zeszczelinowania na ropogazonośność mikroporowych piaskowców fliszowych
15:10 - 15:30 Stańczak G. - Zmienność właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich
15:30 - 15:50 Leśniak G. - Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe piaskowców karpackich
15:50 - 16:10 Marcinkowski A. - Produktywność karpackich skał zbiornikowych w świetle historii wydobycia węglowodorów
16:10 - 16:30 Such P., Matyasik I. Leśniak G. - Wychodnie jako klucz do rozpoznawania struktur wgłębnych w Karpatach

16:50 - 18:50  Prowadzący: Dr inż. Adam ZUBRZYCKI

16:50 - 17:10 Krzysztof Pieniądz, Tomasz Marecik, Leszek Stolarski - Metodyka wybranych procedur przetwarzania danych sejsmicznych z obszaru Karpat Wschodnich
17:10 - 17:30 Maliszewska A., Kuberska M. - Spoiwo skał czerwonego spągowca górnego zachodniej Polski w ujęciu kartograficznym
17:30 - 17:50 Waksmundzka M.J. - Korelacja i geneza piaskowców karbońskich w świetle stratygrafii sekwencyjnej i ich potencjał węglowodorowy w płn.-zach. i centralnej części basenu lubelskiego
17:50 - 18:10 Poprawa P., Kiersnowski H. - Możliwości poszukiwania złóż gazu w łupach (shale gas) oraz gazu zamkniętego (tight gas) w Polsce
18:10 - 18:30 Wróbel G., Krzywiec P. - Modelowania złożowe naftowych pułapek przyuskokowych w utworach mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Sokołów-Smolarzyn
18:30 - 18:50 Grzegorz J. Nowak, Stanisław Speczik, Sławomir Oszczepalski - Refleksyjność materii witrynitopodobnej jako wskaźnik dojrzałości termicznej cechsztyńskiego łupku miedzionośnego

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech STRZETELSKI

   8:30 - 8:50 Strzetelski W., Górecki W., Maćkowski T., Soboń J. - Geosejsmiczne aspekty budowy struktury gazonośnej Morawsko w miocenie SE części zapadliska przedkarpackiego
   8:50 - 9:10 Soboń J. - Zastosowanie zintegrowanych powierzchniowych bezpośrednich metod poszukiwawczych złóż węglowodorów w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w rejonie Munina Wielka - Morawsko
   9:10 - 9:30 Semyrka G. - Potencjał węglowodorowy węgli górnośląskiego zagłębia węglowego
   9:30 - 9:50 Ciągło J., Kępińska B. - Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych
  9:50 - 10:10 Kwarciński J., Kwarciński M. - Gaz kopalniany (metan), ekologiczny (odnawialny ?) surowiec energetyczny
10:10 - 10:30 Kosakowski P., Wróbel M., Kotarba M.J., Burzewski W. - Generowanie węglowodorów w utworach dolomitu głównego polskiej części basenu cechsztyńskiego

10:50 - 12:50  Prowadzący: Dr inż. Tadeusz WOLNOWSKI

10:50 - 11:10 Matyasik I., Słoczyński T. - Pirobituminy w węglanowych utworach dolomitu głównego: geneza i wpływ na parametry zbiornikowe
11:10 - 11:30 Such P., Leśniak G. - Węglanowe skały zbiornikowe dolomitu głównego o mieszanej zwilżalności
11:30 - 11:50 Semyrka R., Semyrka G., Zych I. - Zmienność parametrów petrofizycznych wydzielonych subfacji dolomitu głównego, zachodniej strefy półwyspu Grotowa, w świetle badań porozymetrycznych
12:10 - 12:30 Papiernik B., Machowski G., Słupczyński K., Semyrka R. - Model litologiczno - zbiornikowy dolomitu głównego zachodniej części półwyspu Grotowa
12:30 - 12:50 Słupczyński K., Papiernik B., Machowski G., Semyrka R. - Warunki geologiczno - złożowe akumulacji węglowodorowej Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG)

Sesja Posterowa

Barbara Darłak, Małgorzata Kowalska - Włodarczyk: Aplikacja metody sztucznych sieci neutronowych do rozpoznania struktur geologicznych: analiza jakości skał zbiornikowych i uszczelniających
Marek Dzieniewicz, Henryk Suchman - Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach polskich i ukraińskich Karpat fliszowych
Lidia Dudek - Współczesne metody bilansowania przekrojów geologicznych z zastosowaniem nowych technik komputerowych
Wojciech Górecki, Jan Soboń, Wojciech Strzetelski, Artur Piotr Łapinkiewicz - Analiza badań geochemicznych, promieniowania gamma, mikrobiologicznych i sejsmicznych z wykorzystaniem metod statystycznych jako element zwiększenia efektywności poszukiwań złóż węglowodorów
Marek Hajto - Baza zasobowa wód termalnych na Niżu Polskim - geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania lokalizacji obszarów perspektywicznych
Zbigniew Mikołajewski, Mirosław Słowakiewicz - Mikrofacje i diageneza barierowych utworów dolomitu głównego (Ca2) w rejonie bariery Międzychodu (Półwysep Grotowa, Polska Zachodnia)
Bartosz Papiernik, Anna Sowiżdżał, Joanna Ciągło - Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice-Busko-Pińczów
Mirosław Słowakiewicz, Zbigniew Mikołajewski, Magdalena Sikorska - Mikrofacje i diageneza barierowych utworów dolomitu głównego (Ca2) na obszarze Pomorza Zachodniego
Jan Soboń, Jerzy Wojciech Mietelski - Badania gamma spektrometryczne i koncentracji Radonu nad strefą uskokową w mioceńskiej strukturze gazonośnej Morawska - wschodnia część zapadliska przedkarpackiego
Krzysztof Sowiżdżał, Piotr Such - Petrofizyczno-facjalne modelowanie 3D złoża węglowodorów na przykładzie złoża Lubiatów
Magdalena Wróbel, Paweł Kosakowski, Maciej J. Kotarba, Wacław Burzewski - Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego

Kopaliny metaliczne

28 czerwca 2008

8:50 - 10:30

   8:50 - 9:10 Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Piotr Lutyński - Porównanie mineralizacji Cu-Ag typu stratabound w utworach Formacji Mitu (Peru) z mineralizacją w złożu rud Cu-Ag na Monoklinie Przedsudeckiej
   9:10 - 9:30 Stanisław Z. Mikulski, Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski - Złoto w żyłach kwarcowo-siarczkowych z wiercenia DB-4 (rejon Doliny Będkowskiej, południowa Polska)
   9:30 - 9:50 Jakub Czober, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński - Geologia i mineralizacja złoża złota Saulyak (Masyw Marmaroski, Ukraina)
  9:50 - 10:10 Marek Markowiak, Jarosław Badera - Mineralizacja kruszcowa na tle wieloetapowych intruzji porfirowych w rejonie Myszkowa
10:10 - 10:30 Stanisław Z. Mikulski - Geneza i wiek pierwotnych mineralizacji złota w Sudetach Zachodnich

10:50 - 12:10

10:50 - 11:10 Adam Piestrzyński, Jadwiga Pieczonka - Mezotermalne złoże złota, Tsagaan Tsakhir Uul, Centralna Mongolia
11:10 - 11:30 Jacek Mucha, Monika Wasilewska, Bożena Strzelska - Smakowska, Mariusz Krzak - Wyznaczanie pól anomalii geochemicznych Zn w dolomitach kruszconośnych metodą krigingu indykatorowego
11:30 - 11:50 Mateusz Niedbał, Jacek Pyra - Modelowanie Trójwymiarowe złóż polimetalicznych w projektach eksploracyjnych
11:50 - 12:10 Wojciech Retman - Poszukiwanie rud Zn-Pb typu gniazdowego w rejonie olkuskim

Sesja Posterowa

R. Kotliński A. Piestrzyński: Cykliczność formowania złóż w świetle ewolucji geosystemu
Śliwiński Wojciech, Kaczmarek Wojciech: Elewacje stropu czerwonego spągowca w LGOM
Śliwiński Wojciech: Obraz, skala i przebieg przemieszczeń poziomych w kopalni RudnaV “METODY INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE
W GEOLOGII”

28 czerwca 2008

8:30 - 10:30

   8:30 - 9:10 Janusz Kotlarczyk - Wykład wprowadzający
   9:10 - 9:30 Aneta Afelt - Parametryzacja przestrzeni porowej lessu z wykorzystaniem wymiaru fraktalnego
   9:30 - 9:50 Justyna Wiktorowicz, Paweł P. Zagożdżon - Zastosowanie aplikacji programu Datamine Studio w przestrzennym modelowaniu głębokich struktur litosfer
  9:50 - 10:10 Katarzyna D. Zagożdżon, Ksenia Mochnacka - Przestrzenny model złoża kopalni Wolność w Kowarach
10:10 - 10:30 Zbigniew Małolepszy, Krzysztof Wróbel, Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita - System interaktywnej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych

10:50 - 11:50

10:50 - 11:10 Oktawia Malec, Mateusz Kyc, Adam Piórkowski - Internetowa baza danych odsłonięć GeoKarpaty II
11:10 - 11:30 Bernadetta Stochel, Adam Walanus - Analiza składowych głównych czterdziestu cech fizykochemicznych wód podziemnych rejonu Pogórza Wiślickiego
11:30 - 11:50 Maciej Borowiec, Adam Walanus - Probabilistyczny model predykcyjny zależności przepuszczalności od porowatości w utworach węglanow ych

Sesja Posterowa

Karolina Pieniążek, Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Zastosowanie metody optymalizacji globalnej SA (simulated annealing) do wyznaczenia prędkości propagacji fal w ośrodku geologicznym
Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak: Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy danych satelitarnej interferometrii radarowej
Anna Poszytek, Michał M. Żywiecki: Możliwości interpretacji modelu rozwoju basenów sedymentacyjnych południowej Polski z wykorzystaniem programu SEDPAK
Krystian Probierz, Marek Marcisz, Grzegorz Miodoński, Jarosław Mgłosiek: Cyfrowa forma dokumentów geologicznych dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny
Maciej Rossa, Urszula Stępień: Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej wybranego fragmentu aglomeracji miejskiej
Anna Tekielska, Joanna Przasnyska, Monika Nowacka, Urszula Stępień: Mapa Litogenetyczna Polski 1:50 000 - redakcja techniczna i udostępnianie
Maja Adamska-Szatko: Modelowanie matematyczne naturalnych zjawisk dynamicznych
Grzegorz Gajda, Adam Piórkowski: Konstrukcja rozproszonej bazy danych dla danych odsłonięć geologicznych w Karpatach
Witold Kawalec, Paweł Zagożdżon: Odwzorowanie struktur geologicznych w trójwymiarowym środowisku modelowania cyfrowego
Arkadiusz Kowal, Adam Piórkowski , Anna Pięta, Tomasz Danek: Wykorzystanie środowisk komponentowych w rozproszonych obliczeniach geologicznych


VI “PETROLOGIA, MINERALOGIA I GEOCHEMIA”

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI

11:40 - 12:20 Michał Sachanbiński - Zastosowanie metod nieniszczących w geologii
12:20 -13:00 Krzysztof Bąk - Znaczenie analiz geochemicznych w rekonstrukcjach paleośrodowisk głębokich basenów oceanicznych; na przykładzie badań osadów środkowej kredy Karpat Zewnętrznych

14:30 - 16:30  Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław HAŁAS

14:30 - 15:10 Jan Środoń, Tomasz Zorski, Andrzej Ossowski - Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
15:10 - 15:50 Andrzej Muszyński, Łukasz Karwowski, Ryszard Kryza, Andrzej Pilski - Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne - Deszcz meteorytów żelaznych - stan badań
15:50 - 16:30 Sylwia Kowalska, Jan Środoń - Wiek anchimetamorfizmu skał górnoproterozoicznych i kambryjskich antyklinorium dolnego Sanu

16:50 - 18:10  Prowadzący: Prof. dr hab. Jan ŚRODOŃ

16:50 - 17:30 Stanisław Hałas - Analiza izotopowa litu, boru i chloru - nowe możliwości dla geochemii
17:30 - 18:10 Mariusz O. Jędrysek - Geochemia izotopowa S-O-C w jeziorach: hydrogeologia, ekohydrologia i zmiany klimatu

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadząca: Prof. dr hab. Ewa SŁABY

   8:30 - 9:10 Nonna Bakun-Czubarow - Pierwiastki śladowe w badaniach protolitów i ewolucji skał metamorficznych
   9:10 - 9:50 Jacek Szczepański, Robert Anczkiewicz, Stanisław Mazur - Skały wyskociśnieniowe metamorfiku Śnieżnika świadectwem wczesnych etapów formowania orogenu waryscyjskiego
  9:50 - 10:30 Elżbieta Dubińska, Krzysztof Nejbert, Paweł Bylina - Metamorfizm skał ultramaficznych z masywu Jordanów-Gogołów i bloku Gór Sowich (Sudety) na podstawie zróżnicowania oliwinów

10:50 - 12:50  Prowadzący: Prof. dr hab. Michał SACHANBIŃSKI

10:50 - 11:30 Anna Lewandowska, Mariusz Rospondek, Friedrich Finger, Bernhard Schulz, Jerzy Nawrocki - Modelowanie frakcjonalnej krystalizacji bazaltowych trachyandezytów rejonu krakowskiego
11:30 - 12:10 Ewa Słaby - Generowanie i ewolucja stopów w reżimie transpresyjno-transtensyjnym na przykładzie permskiego magmatyzmu strefy Kraków-Lubliniec
12:10 - 12:50 Anna Ladenberger, Marek Michalik , David Peate, Cestmir Tomek - Petrogeneza kenozoicznych magm alkalicznych z Dolnego Śląska

14:30 - 16:30  Prowadząca: Prof. dr hab. Nonna BAKUN-CZUBAROW

14:30 - 15:10 Robert Anczkiewicz - Datowanie metamorfizmu
15:10 - 15:50 Stanisław Z. Mikulski, Holly J. Stein - Wiek mineralizacji molibdenitu w Sudetach Zachodnich na podstawie datowań metodą Re-Os
15:50 - 16:30  Quo vadis Min-Pet-Geo? - Podsumowanie sesji

16:50 - 18:30

16:50 - 17:05 PRECOPTIC - Mikroskopowa analiza obrazu - prezentacja firmy
17:05 - 17:20 SILESIA - Jednoczesny pomiar wielkości i kształtu ziarn - prezentacja firmy

Sesja Posterowa

Izabela Bojakowska, Anna Pasieczna: Arsen i tal w węglach kamiennych i brunatnych ze złóż krajowych
Monika Chuchro, Maciej Manecki: Analiza stanu czystości i możliwości zagospodarowania zbiornika machowskiego - wyniki wstępne
Justyna Ciesielczuk, Monika Fabiańska, Magdalena Misz-Kennan: Zmienność mineralogiczna, petrograficzna i geochemiczna na kontakcie stref całkowicie i częściowo przeobrażonych termicznie w obrębie składowiska odpadów powęglowych
Justyna Ciesielczuk, Aleksandra Ondrula, Magdalena Sikorska: Rola, zasięg oraz intensywność przeobrażeń hydrotermalnych w granitoidach karkonoskich - przykład ze Szklarskiej Poręby
Katarzyna Delura: Chromityty z Braszowic i Tąpadeł na Dolnym Śląsku - nowe spojrzenie na genezę skał ofiolitu sudeckiego
Agnieszka Duś-Picheta: Kalcyty blokowe ze szczelin w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnętrzne)
Beata Dziubińska: Detrytyczne spinele chromowe z górnokredowych i paleoceńskich osadów jednostki dukielskiej polskich Karpat fliszowych
Agnieszka Furmann, Monika Fabiańska, Magdalena Misz-Kennan: Geochemiczne i petrograficzne przemiany w materii organicznej węgli kamiennych w atmosferze tlenowej i beztlenowej w symulacyjnym spalaniu
Anna Górecka-Nowak, Gregorz J. Nowak: Charakterystyka petrologiczna i palinologiczna materii organicznej czarnych łupków Sudetów
Miłosz Huber: Ocena procesów metamorfizmu za pomocą fraktalnych (pudełkowych) analiz teksturalnych na przykładzie granatów, amfiboli i piroksenów z granulitów Laplandzkiego Pasa Granulitowego, w rejonie Kandalaksza, płw. Kolski
Miłosz Huber: Występowanie i charakterystyka piaskowców mioceńskich na terenie Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (na wschód od Lublina)
Piotr Jaglarz, Monika A. Kusiak: Minerały ciężkie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wierchowej w Tatrach Polskich - wyniki wstępne
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Leszek Jankowski: Problematyka mineralizacji w strefie melanżu w Bieszczadach
Iwona Jonczy: Skład chemiczny szlaki hutniczej ze zwałowiska Huty Kościuszko w Chorzowie
Maciej Kania, Anna Wolska: Charakterystyka petrologiczno-mineralogiczna egzotyków gnejsowych z piaskowców ciśniańskich (płaszczowina dukielska)
Przemysław Karcz: Współzależności pomiędzy zawartością węgla organicznego a siarką pirytową jako wskaźnik zjawiska wysokiej biologicznej produktywności dla czarnych łupków ogniwa Passhatten (formacja Bravaisberget, środkowy trias, archipelag Svalbard)
Paweł Kosakowski, Maciej J. Kotarba, Jurij V. Koltun, Dariusz Więcław, Jan Kuśmierek: Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych
Aleksandra Kozłowska, Anna Feldman-Olszewska, Marta Kuberska, Anna Maliszewska, Zbigniew Złonkiewicz: Wstępne wyniki badań skał syderytowych jury środkowej w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Anna Maliszewska: Spoiwa piaskowców miocenu zapadliska przedkarpackiego w jego polskiej i ukraińskiej części
Małgorzata Labus: Wykształcenie przestrzeni porowej skał okruchowych jako czynnik warunkujący odporność na wietrzenie
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Magdalena Pańczyk: Geochemiczne środowisko mineralizacji typu porfirowego w południowo-zachodniej części bloku małopolskiego
Magdalena Misz-Kennan, Beata Smieja-Król, Stefan Cebulak: Przeobrażenia materii organicznej ulegającej samozagrzewaniu na składowiskach odpadów powęglowych w świetle badań analizy termicznej. Przykład składowiska Starzykowiec (KWK Chwałowice, GZW)
Rafał Morga, Joanna Komorek: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w mikroobszarze (mikro-FTIR) do badań struktury wewnętrznej macerałów węgla kamiennego
Jacek Nowak: Skład mineralny samoczynnie spieczonych odpadów powęglowych ze Zwałowiska Nr IV KWK Nowy Wirek
Katarzyna Nowińska: Formy występowania pierwiastków towarzyszących koncentratom Zn-Pb w procesie Imperial Smelting Process na przykładzie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie"
Regina Puka, Jan Środoń: Związane z diagenezą trendy składu mineralnego piaskowców fliszu podhalańskiego na tle łupków, na podstawie badań materiału z otworów wiertniczych
Maria Racka, Leszek Marynowski: Geochemiczny zapis późnofameńskiego wydarzenia Annulata w kamieniołomie Kowala w Górach Świętokrzyskich
Michał Rakociński, Michał Zatoń, Leszek Marynowski: Framboidy pirytowe jako wskaźniki paleośrodowiska
Mariusz J. Rospondek, Leszek Marynowski, Maciej Góra: Identyfikacja nieznanej grupy organicznych związków siarki w skałach osadowych i ropach naftowych
Dorota Salata, Nestor Oszczypko: Egzotyki krystaliczne z ogniwa krynickiego formacji zarzeckiej w Tyliczu k. Krynicy (strefa krynicka płaszczowiny magurskiej)
Magdalena Sikorska: Fluorki: bardzo rzadki sellait i pospolity fluoryt w dolomitach cechsztyńskich (Ca2) Pomorza Zachodniego
Monika Anna Skrzeczkowska: Dystrybucja wybranych radionuklidów na obszarach skażonych radioaktywnie na przykładzie strefy Czarnobyla
Beata Smieja-Król, Stefan Cebulak, Magdalena Misz-Kennan: Symulacja warunków samozagrzewania materii organicznej występującej w odpadach powęglowych z wykorzystaniem analizy termicznej
Beata Smieja-Król, Barbara Fiałkiewicz, Mariola Jabłońska: Charakterystyka cząstek mineralnych torfowiska "Bagno Bruch" zanieczyszczonego pyłami atmosferycznymi
Katarzyna Stanienda: Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna wapieni triasowych Śląska Opolskiego z kamieniołomu w Ligocie Dolnej
Krzysztof Starzec, Robert Niedźwiedzki: Zmienność mineralogiczna zielonych ziaren w utworach turonu we Włodzieninie jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacyjnego
Oksana Stupka: The role of gaseous phase in the process of serpentenization of ultrabazites of the Ukrainian Carpatians
Marek Szczerba, Jan Środoń: Problematyka szacowania wieku diagenezy na podstawie pomiarów K-Ar próbek kontaminowanych detrytycznym materiałem ilastym
Katarzyna Walczak, Robert Anczkiewicz, Jan Košler, Jacek Szczepański: Dystrybucja pierwiastków śladowych w granatach skał wysoko- i ultrawysokotemperaturowych Masywu Orlicko-Śnieżnickiego
Dariusz Więcław, Maciej J. Kotarba: Rola i zachowanie się siarki organicznej podczas procesu generowania węglowodorów z kerogenu typu II i IIS
Krystyna Wołkowicz, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc: Kwarc z Jaroszowa (blok przedsudecki) w świetle badań termometrycznych
Natalia Zalewska: Hellas Planitia jako potencjalne źródło sedymentacji minerałów (Analiza mineralogiczna powierzchni marsjańskiego krateru Hellas na podstawie widm PFS z sondy Mars Express)


VII “GEOOCHRONA”

28 czerwca 2008

9:00 - 10:30  Prowadząca: prof. dr hab. Zofia ALEXANDROWICZ

   9:10 - 9:30 Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz, Andrzej Tomasz Solecki. - Zmienność koncentracji radonu w atmosferze na terenie byłego Noworudzkiego Zagłębia Węglowego
   9:30 - 9:50 Tomasz Walczykiewicz, Celina Rataj - Sposoby osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej - realizacja programu działań
  9:50 - 10:10 Małgorzata Barszczyńska, Danuta Kubacka - Ramowa Dyrektywa Wodna. Znaczące oddziaływanie antropogeniczne na wody rzek Polski
10:10 - 10:30 Tomasz Walczykiewicz, Celina Rataj - Ramowa Dyrektywa Wodna - geologiczne aspekty wyznaczania typów wód rzek

10:50 - 12:50  Prowadzący: dr Bogusław KAZIMIERSKI

10:50 - 11:10 Bogusław Kazimierski - Ochrona i monitoring wód podziemnych w Polsce
11:10 - 11:30 Bogusław Kazimierski, Ewa Pilchowska-Kazimierska - Renaturalizacja stosunków wodnych obszarów chronionych - przykład Puszczy Kampinoskiej
11:30 - 11:50 Anna Pasieczna - Kartografia geochemiczna w Polsce
11:50 - 12:10 Jan Boć, Agnieszka Moryl - Kształtowanie się regulacji prawnej dotyczącej składowania odpadów w górotworze
12:10 - 12:30 Janusz Moryl - Metody usuwania zanieczyszczeń substancjami ropo-pochodnymi z wybranych regionów Legnicy
12:30 - 12:50 Daniel Słowikowski, Jacek Łączny, Roman Kuś - Wspomaganie komputerowe projektowania rekultywacji aktywnych termicznie zwałowisk odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

14:30 - 16:30  Prowadząca: prof. dr hab. Zofia ALEXANDROWICZ

14:30 - 15:10 Zofia Alexandrowicz - Geoochrona w programach działalności organizacji międzynarodowych
15:10 - 15:30 Iwona Jelonek - Oddziaływanie infrastruktury narciarskiej na ekosystem Karkonoskiego Parku Narodowego
15:30 - 15:50 Dorota Wolicka - Wykorzystanie mikroflory autochtonicznej w biomediacji in situ terenu skażonego produktami ropopochodnymi
15:50 - 16:10 Roksana Knapik, Artur Sobczyk - Inwentaryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach projektowanego Geoparku Karkonosze
16:10 - 16:30 Małgorzata Gonera - Ochrona stanowisk geologicznych w realiach rzeczywistości rynkowej


VIII “GEOLOGIA CZWARTORZĘDU”

28 czerwca 2008

8:30 - 10:50

   8:30 - 9:10 Wójcik Antoni, Granoszewski Wojciech - Stratygrafia plejstocenu Polski południowej na tle stratygrafii czwartorzędu Europy
   9:10 - 9:30 Hrynowiecka-Czmielewska Anna - Palinostratygrafia oraz historia roślinności i klimatu interglacjału mazowieckiego i wczesnego glacjału liwca (Nowiny Żukowskie, Wyżyna Lubelska)
   9:30 - 9:50 Nitychoruk Jerzy - Pozycja stratygraficzna interglacjału mazowieckiego w świetle badań izotopowych
  9:50 - 10:10 Mamakowa Kazimiera, Wójcik Antoni, Granoszewski Wojciech - Interglacjał eemski w Karpatach
10:10 - 10:30 Gębica Piotr - Stratygrafia i paleogeografia vistulianu Kotliny Sandomierskiej
10:30 - 10:50 Superson Józef - Klimatyczne uwarunkowania vistuliań-skich procesów fluwialnych w dolinach Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

10:50 - 12:50

10:50 - 11:30 Borówka Ryszard i inni - Lito- i chronostratygrafia górnoczwartorzędowych osadów Niziny Szczecińskiej i ich wymowa paleogeograficzna
11:30 - 11:50 Woziński Robert, Duda Tomasz - Próba rekonstrukcji holoceńskiego rozwoju Bramy Świny w świetle analiz granulometrycznej i malakologicznej
11:50 - 12:10 Mateja Jacek, Wacnik Agnieszka i in. - Kopalne DNA bakterii fekalnych jako źródło dodatkowych informacji o osadnictwie w przeszłości
12:10 - 12:30 Harmata Krystyna, Kalynovyc Natalia, Machnik Jan, Starkel Leszek - Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w dorzeczu górnego Dniestru
12:30 - 12:50 Walanus Adam - Zdolność rozdzielcza metody radiowęglowej

14:30 - 16:30

14:30 - 15:10 Starkel Leszek - Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów holoceńskich
15:10 - 15:30 Margielewski Włodzimierz - Fazy intensyfikacji ruchów masowych w Karpatach w późnym glacjale i holocenie (problematyka istotności datowań)
15.30 - 15.50 Krąpiec Marek - Datowania bezwzględne oparte na cykliczności rocznej w badaniach czwartorzędu
15:50 - 16:10 Dyskusja generalna

Sesja Posterowa

Brzozowska Karolina, Latałowa Małgorzata: Rekonstrukcja holoceńskich przekształceń szaty roślinnej oraz gospodarki pra-dziejowej w świetle badań osadów Jeziora Raczego na Ziemi Pyrzyckiej
Zawadzki Dominik: Litofacje osadów budujących Równinę Wkrzańską (Zalew Szczeciński)
Mianowicz Kamila: Przemiany środowiska w holocenie w osadach limnicznych doliny Dziwny
Kołaczek Piotr, Kłapyta Piotr, Zasadni Jerzy: Palinologia chłodnej oscylacji wewnątrz wewnątrz Allerödu (oscylacji Gerzensee) w profilu z Kobylnicy Wołoskiej (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska)
Rychel Joanna: Okresy interglacjalne okolic Kętrzyna (Mazury Zachodnie)
Kalińska Edyta: Morfologia, charakterystyka sedymentologiczna i geneza form "stożkopodobnych" pogranicza Niziny Środkowomazowieckiej i Wysoczyzn Południowomazowieckich


IX “SEDYMENTOLOGIA”

27 czerwca 2008

14:30 - 16:30  Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej ŚLĄCZKA

14:30 - 15:10 Tadeusz Marek Peryt - Sedymentologia ewaporatów - Wykład kluczowy
15:10 - 15:30 Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Andrij Bogucki - Mikrobiality gipsowe z badenu zapadliska przedkarpackiego - zarys problematyki
15:30 - 15:50 Jaglarz Piotr - Środowisko sedymentacji utworów serii wierchowej między późnym olenekiem i ladynem w Tatrach Zachodnich
15:50 - 16:10 Stanisław Skompski, Piotr Łuczyński, Daniel Drygant, Wojciech Kozłowski - Sylurskie warstwy stromatoporoidowe Podola jako przykład osadów z redepozycji
16:10 - 16:30 Grzegorz Haczewski - Zdarzenia sedymentacji kokolitowej w oligoceńskiej Paratetydzie

16:50 - 18:30  Prowadzący: Prof. dr hab.Tadeusz M. PERYT

16:50 - 17:10 Michał Matysik - Studium cykliczności sedymentacji węglanowej warstw karchowickich wapienia muszlowego na Śląsku Opolskim
17:10 - 17:30 Michał Gradziński, Anna Lewandowska, Mariusz Paszkowski, Michał Żywiecki, Jerzy Nawrocki, Marek Duliński, Justyna Krygier, Rafał Litwinowicz - Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego - wstępne wyniki badań
17:30 - 17:50 Mariusz Hoffmann & Bogusław Kołodziej - Wapienie typu sztramberskiego z polskich Karpat zewnętrznych
17:50 - 18:10 Andrzej Koszarski - Podstawowe czynniki kierujące powszechną rolą resedymentacji zapisane w osadach późnej jury okolic Krakowa
18:10 - 18:30 Piotr Ziółkowski - Górna jura wschodniej części Wyżyny Krakowskiej

28 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadzący: Dr hab. inż. Marek WENDORFF

   8:30 - 9:10 Szczepan Jan Porębski - Delty jako źródła zasilania dla systemów głębokomorskich Wykład kluczowy
   9:10 - 9:30 Przemysław Prędki - Wpływ transportu litoralnego na progradację delt morskich
   9:30 - 9:50 Piotr Krzywiec, Anna Wysocka, Nestor Oszczypko, Krzysztof Mastalerz, Bartosz Papiernik, Grzegorz Wróbel, Marta Oszczypko-Clowes, Paweł Aleksandrowski, Kazimierz Madej, Sylwia Kijewska -Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D "Sokołów - Smolarzyny" ) - wyniki kompleksowej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych
  9:50 - 10:10 Wysocka Anna, Górka Marcin, Radwański Andrzej - Miocen Opola Lwowskiego i Podola: otwarcie na świat
10:10 - 10:30 Hanna Matyja - Paleogeograficzne i paleotektoniczne uwarunkowania rozwoju facjalnego osadów mississipu w basenie pomorskim (NW Polska)

10:50 - 12:50  Prowadzący: Prof. dr hab. Szczepan J. PORĘBSKI

10:50 - 11:10 Marek Wendorff - Rola genezy 'megabrekcji' w reinterpretacji stratygrafii i ewolucji tektonicznej neoproterozoicznego orogenu Afryki centralnej
11:10 - 11:30 Andrzej Ślączka & Alessio Valente - Struktury ucieczkowe w głębokowodnych piaskowcach (flisz Cilento, górny miocen, Apeniny południowe)
11:30 - 11:50 Michał Warchoł - Hiperpiknity formacji z Machowa (miocen, zapadlisko przedkarpackie)
11:50 - 12:10 Krzysztof Starzec - Obszar alimentacyjny utworów górnego eocenu i oligocenu strefy Siar płaszczowiny magurskiej na podstawie badań glaukonitu
12:10 - 12:30 Andrzej Koszarski - Podstawowe cechy i pozycja płaszczowiny jasielskiej w obszarze półwyspu Harklowej na SW od Jasła
12:30 - 12:50 Marek Wendorff - Stratygrafia nadgrupy Karoo w południowej części Afryki i przejście morskiego basenu przedgórskiego w lądowy basen intrakratoniczny na obszarze Botswany

14:30 - 15:30  Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz HACZEWSKI

14:30 - 14:50 Marek Wendorff & Roger M. Key - Sedymentacja i stratygrafia neoproterozoicznych osadów glacjogenicznych 'Grand Conglomerat' w Afryce środkowej
14:50 - 15:10 Beata Gruszka - Zróżnicowanie środowisk sedymentacyjnych ozu (osady tunelu subglacjalnego versus osady wrót lodowych
15:10 - 15:30 Bernard Cedro & Tomasz Rusiniak - Litofacjalne zróżnicowanie oraz zapis zmian paleośrodowiskowych w późnoglacjalnych i holoceńskich osadach doliny Regi z okolic Łobza

Sesja Posterowa

Aleksandrowski Paweł, Mastalerz Krzysztof - Analiza sedymentologiczna danych profilowania upadu warstw (PUW) - ważne narzędzie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
Ciurej Agnieszka - Budowa mikrolamin w wapieniach tylawskich oraz osadach towarzyszących i jej znaczenie dla rekonstrukcji warunków paleoceanograficznych w oligoceńskiej Paratetydzie
Jaglarz Piotr & Rychliński Tomasz - Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr
Jamer Małgorzata - Materiał silikoklastyczny frakcji piaskowej w głębokomorskich osadach tła depozycyjnego jako wskaźnik warunków sedymentacji, na przykładach z sukcesji podmenilitowych margli globigerynowych Karpat Polskich
Kołodziej Bogusław, Szulc Joachim, Duda Maciej - Przejawy późnokredowej tektoniki w zrębie Zakrzówka w Krakowie
Kurovets Ihor, Peryt Tadeusz - Lithological-petrophysical characteristics of the Jurassic deposits of the outer zone of the Carpathian Foredeep
Lis Paweł & Słowakiewicz Mirosław - Analiza sedymentologiczna osadów cechsztynu cyklotemu PZ1 na wschód od Poznania
Łaba A. & Leszczyński S. - Geneza piasków bogucickich (górny baden, okolice Krakowa) w świetle analizy cech teksturowych ziaren kwarcu
Malec Jan, Kuleta Maria, Buła Zbigniew - Grubookruchowe szarogłazy syluru blokumałopolskiego
Olszewska-Nejbert Danuta, Świerczewska-Gładysz Ewa - Wykształcenie facjalne i sedymentacja utworów koniaku na "progu krakowskim" (południowa Polska)
Ratajczak Joanna - Egzotyki wapienne jednostki skolskiej strefy Rybotycz, Karpaty Wschodnie
Stadnik Renata - Środowisko sedymentacji warstw cergowskich z kamieniołomu Klęczany (jednostka grybowska, zachodnie Karpaty fliszowe)
Strzeboński Piotr, Golonka Jan, Waśkowska-Oliwa Anna - Środowisko sedymentacyjne formacji wierzowskiej (Morawy, Karpaty zewnętrzne)
Strzeboński Piotr - Kontrast sedymentacyjny na granicy dolnego i górnego senonu zachodniej części serii śląskiej Karpat
Stupka Orest - The Carpathian Flysch - the product of washing out of a foreland or "cordilleras"
Vierek Aleksandra - Wpływ sztormu na izolowanąplatformę węglanową (Kamieniołom Kostomłoty-Mogiłki, Góry Świętokrzyskie, Górny Dewon)
Waśkowska-Oliwa Anna, Cieszkowski Marek, Renata Stadnik & Chodyń Rafał - Warstwy heroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne
Wyżga Bartłomiej, Kaczka Ryszard P., Zawiejska Joanna - Wpływ szerokości cieku na Przestrzenne zróżnicowanie depozycji grubego rumoszu drzewnego w potokach i rzekach górskich


X “PALEONTOLOGIA I STRATYGRAFIA”

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  Prowadzący: Dr Elżbieta PORĘBSKA / Prof. dr hab. M. Adam GASIŃSKI

11:40 - 12:20 - Danuta Zdebska - Krakowska Szkoła paleobotaniki. Główne kierunki badań
12:20 - 13:00 - M. Adam Gasiński & Michael A. Kaminski - Józef Grzybowski i polska szkoła mikropaleontologii stosowanej

14:30 - 16:30  Prowadząca: Prof. dr hab. Elżbieta MORYCOWA

14:30 - 14:50 Anna Żylińska, Zbigniew Szczepanik - Sukcesja Gór Świętokrzyskich na tle globalnego schematu chronostratygraficznego systemu kambryjskiego
14:50 - 15:10 Bogusław Kołodziej, Ioan I. Bucur, Vyara Idakieva, Marin Ivanov, Emanoil Sǎsǎran, Vassil Zlatarski - Paleośrodowiskowe uwarunkowania rozwoju wczesnokredowych biokonstrukcji koralowcowych z Bułgarii i Rumunii
15:10 - 15:30 Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski - Zasadnicza zmiana położenia granicy oksfordu i kimerydu w Polsce jako konsekwencja nowych korelacji biostratygraficznych
15:30 - 15:50 Agata Jurkowska - Tafonomia amonitów z osadów dolnego i środkowego oksfordu okolic Krakowa
15:50 - 16:10 Zbigniew Remin - Znaczenie stratygraficzne belemnitów górnego kampanu/dolnego mastrychtu profilu Wisły w oparciu o analizy paleontologiczne wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe
16:10 - 16:30 Michał Rakociński - Tafonomia środkowofameńskiego (górny dewon) poziomu goniatytowego w kamieniołomie Kowala (Góry Świętokrzyskie)

16:50 - 18:50  Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej WIERZBOWSKI / Prof. dr hab. Barbara OLSZEWSKA

16:50 - 17:10 Adrian Kin - Biostratygrafia amonitowa skondensowanych utworów oksfordu w Podłężu k./Krakowa
17:10 - 17:30 Małgorzata Gonera - Genetyka versus paleoekologia: przypadek otwornic planktonicznych
17:30 - 17:50 Małgorzata Gonera - Zmiana cyrkulacji wód w basenie przedkarpackim (miocen środkowy, Paratetyda): hipoteza na podstawie otwornic
17:50 - 18:10 Marta Bąk - Zmienność zespołów radiolarii jako wskaźnik paleośrodowiska w środkowo kredowych utworach Zachodniej Tetydy
18:10 - 18:30 Imad Mahmood Ghafor, Qahtan Ahmad Mohammad - Taxonomy and Paleoenvironment of Lepidocyclina (Nephrolepidina) kirkuknesis new species (Foraminifera) from Late Oligocene (Baba Formation) in Kirkuk and Bai-Hassan Oil Fields, (Kirkuk, North Iraq)
18.30 - 18.50 Górska-Zabielska Maria - Fennoskandzkie narzutniaki w żwirach lobu Odry

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadzący: Prof. dr hab. Barbara OLSZEWSKA / Dr hab. Małgorzata GONERA

   8:30 - 8:50 Andrzej Szydło, Tomasz Malata, Piotr Nescieruk - Tafonomia otwornic jako zapis rozwoju środkowokredowej sedymentacji w basenie karpackim (strefa śląsko-podśląska)
   8:50 - 9:10 Eiichi Setoyama, Michael A. Kaminski, Jarosław Tyszka, Claudia G.Cetean, Miroslav Bubik - Karpackie otwornice fliszowe w późnokredowych osadach Morza Barent
   9:10 - 9:30 Sławomir Florjan - Procesy fosylizacji tkanek przewodzących u roślin
   9:30 - 9:50 Grzegorz Pacyna - Pierwsze rozpoznane karbońskie Lagerstätte w Polsce
  9:50 - 10:10 Jadwiga Ziaja & Maria Barbacka - Rośliny jurajskie oraz ich środowisko
10:10 - 10:30 Elżbieta Worobiec & Grzegorz Worobiec - Kopalne spory glonów Zygnemataceae w analizie pyłkowej mioceńskich osadów z Bełchatowa

10:50 - 11:50  Prowadzący: Dr hab. Danuta ZDEBSKA / Dr Elżbieta PORĘBSKA

10:50 - 11:10 Monika Jachowicz - Postęp w palinologicznych badaniach stratygraficznych utworów neoproterozoicznych i dolnopaleozoicznych w południowej Polsce
11:10 - 11:30 Barbara Olszewska, Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko - Podłoże skałek andrychowskich w świetle nowych badań
11:30 - 11:50 Barbara Studencka - Zastosowanie stratygrafii strontowej: przykład z miocenu Portugalii

Sesja Posterowa
Prowadzący: Prof. dr hab. M. Adam GASIŃSKI / Dr Elżbieta PORĘBSKA

Małgorzata Bieńkowska - Masowe nagromadzenie ryb tropikalnych z rodziny brzytewnikowatych (Centriscidae) w oligocenie jednostki podśląskiej - geneza w świetle analizy tafonomicznej
Małgorzata Garecka, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło - Spływowe osady paleogenu wschodnich Karpat zewnętrznych w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy
Jan Golonka, Anna Waśkowska-Oliwa, Marek Cieszkowski - Stratygrafia zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych
Jan Hejnar - Mikrofacje i biostratygrafia formacji górnej jury i dolnej kredy na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów w wybranych profilach sukcesji braniskiej i pienińskiej (pieniński pas skałkowy)
Monika Jachowicz - Neoproterozoiczna mikroflora anchimetamorficznych skał bloku małopolskiego
Marcelina Łabaj - Uwarunkowania środowiskowe wybranych gatunków koralowców Scleractinia budujących anizyjskie rafy na Śląsku Opolskim
Elżbieta Machaniec, Barbara Zapałowicz-Bilan - Biostratygrafia górnokredowych osadów marglistych rejonu Krakowa na podstawie otwornic
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska - Mięczaki miocenu basenu wiedeńskiego z historycznych kolekcji Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach
Elzbieta Morycowa, Ewa Roniewicz - Kopalne koralowce Scleractinia z terenu Polski
Teresa Podhalańska, Wiesław Trela - Zdarzenie klimatyczne w hirnancie a zmiany biotyczne w górnym ordowiku i dolnym sylurze obniżenia bałtyckiego (NE Polska)
Michał Rakociński - Wstępne dane o łodzikowatych z środkowego famenu (górny dewon) Kowali w Górach Świętokrzyskich
Zbigniew Remin, Michał Gruszczyński, Krzysztof Małkowski - Stratygrafia amonitowa górnego koniaku i santonu profilu Lipnik-Kije, Polska centralna; biogeografia amonitów w kontekście zapisu izotopów δ 13C i δ 18O
Michał Stachacz - Analiza ichnolologiczna dolnokambryjskich piaskowców z rejonu Ociesęk
Zbigniew Szczepanik, Anna Żylińska - Korelacja trylobitowych i akritarchowych poziomów biostratygraficznych furongu (kambr górny) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich
Przemysław Sztajner - Rodzaje nagromadzeń skamieniałości w piaskach szczecińskich
Wiesław Trela, Teresa Podhalańska - Stratygrafia i litologia landoweru (dolny sylur) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich
Jarosław Tyszka, Renata Jach, Miroslav Bubík - Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydrotermalnymi toarku (Tatry Zachodnie)
Zbigniew Złonkiewicz - Kelowej i górna jura w niecce Nidy na tle małopolskiej części basenu epikontynentalnego

XI “GEOLOGIA STRUKTURALNA I TEKTONIKA”

26 czerwca 2008

11:40 - 13:00  "Geologia strukturalna i tektonika - nowe spojrzenie"
Prowadzący: Prof. dr hab. Witold ZUCHIEWICZ

11:40 - 12:00 Stanisław Mazur - Historia Oceanu Arktycznego w świetle rekonstrukcji przemieszczeń płyt litosfery
12:00 - 12:20 Robert Anczkiewicz, Daniela Rubatto & Giulio Viola - Tektonometamorficzna ewolucja uskoku Czerwonej Rzeki w północnym Wietnamie
12:20 - 12:40 Paweł H. Karnkowski, Urszula Stępień, Tomasz Gogołek & Maciej Kłos - Bazy danych (GIS) w geologii strukturalnej: tworzenie, przetwarzanie, wizualizacja
12:40 - 13:00 Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Janusz Badura, Nguyen Q. Cuong, Dušan Starek - Spękane klasty jako narzędzie do badań tektonicznych

14:30 - 15:30

14:30 - 14:50 Marek Jarosiński - Fazy inwersji tektonicznej basenów w świetle wyników modelowania numerycznego reologicznie rozwarstwionej litosfery
14:50 - 15:10 Barbara Rybak-Ostrowska, Andrzej Konon, Krzysztof Nejbert, Marek Koprianiuk & Andrzej Kozłowski - Rola płynów porowych w procesie młodopaleozoicznego fałdowania w Górach Świętokrzyskich
15:10 - 15:30 Marta Rauch-Włodarska - Zastosowanie modelowania analogowego do rekonstrukcji ewolucji strukturalnej pryzmy akrecyjnej na przykładzie polskiej części karpackiej pryzmy akrecyjnej

15:30 - 16:30  "Tektonika Polski pozakarpackiej - 1"
Prowadząca: Dr hab. Anna ŚWIERCZEWSKA

15:30 - 15:50 Andrzej Żelaźniewicz - Regionalizacja tektoniczna Polski
15:50 - 16:10 Zbigniew Cymerman - Proterozoiczny rozwój polskiej i przygranicznej części kratonu wschodnioeuropejskiego
16:10 - 16:30 Zbigniew Buła & Jerzy Żaba - Architektura podłoża prekambryjskiego terranów małopolskiego i Brunovistulicum, platforma zachodnioeuropejska

16:50 - 18:30  "Tektonika Polski pozakarpackiej - 2"
Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej ŻELAŹNIEWICZ

16:50 - 17:10 Jerzy Żaba & Paweł Poprawa - Sekwencja oraz charakter deformacji tektonicznych w strefie Koszalin-Chojnice: ewolucja pomorskiego segmentu szwu transeuropejskiego
17:10 - 17:30 Zbigniew Cymerman - Dwie dekady modeli terranowych w Sudetach
17:30 - 17:50 Zbigniew Cymerman - Tektonika Sudetów i bloku przedsudeckiego
17:50 - 18:10 Jerzy Żaba & Agnieszka Krzykowska - Struktury załomowe bloku izerskiego (Sudety Zachodnie): przejawy późnowaryscyjskich deformacji  w północnej części Masywu Czeskiego 

27 czerwca 2008

8:30 - 10:30  "Tektonika Polski pozakarpackiej - 3"
Prowadzący: Doc. dr hab. Zbigniew CYMERMAN

   8:30 - 8:50 Adam Mydłowski - Rekonstrukcja ścieżek migracji fluidów w masywie serpentynitowym Gogołów - Jordanów
   8:50 - 9:10 Andrzej Konon & Rafał Szaniawski - Młodopaleozoiczna ewolucja strukturalna Gór Świętokrzyskich w świetle badań strukturalnych i paleomagnetycznych
   9:10 - 9:30 Sylwester Salwa - Fyllity z Podmąchocic i ich miejsce w rozwoju strukturalnym regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich
   9:30 - 9:50 Zbigniew Złonkiewicz - Rozwój paleotektoniczny bruzdy śródpolskiej w świetle paleogeograficznych przemian basenu jurajskiego na obszarze niecki Nidy
  9:50 - 10:10 Piotr Krzywiec - Regionalny model ewolucji struktur solnych w obrębie permsko-mezozoicznego basenu polskiego - próba syntezy
10:10 - 10:30 Bronisław A. Matyja - Późnojurajska historia południowo-wschodniego segmentu bruzdy śródpolskiej

10:50 - 12:50  "Tektonika Karpat i zapadliska przedkarpackiego - 1"
Prowadzący: Dr Robert ANCZKIEWICZ

10:50 - 11:10 Piotr Krzywiec - Struktura frontu orogenu karpackiego - 250 lat badań geologicznych i geofizycznych
11:10 - 11:30 Paweł Aleksandrowski, Iwona Sieniawska & Piotr Krzywiec - Bilansowanie struktury frontu orogenicznego Karpat
11:30 - 11:50 Jan Kuśmierek - Specyfika tektoniki Karpat zewnętrznych: implikacje i kontrowersje interpretacyjne
11:50 - 12:10 Leszek Jankowski - Rola melanży tektonicznych w Karpatach
12:10 - 12:30 Nestor Oszczypko & Marta Oszczypko-Clowes - Kredowo-wczesnomioceńska ewolucja basenu magurskiego
12:30 - 12:50 Marta Oszczypko-Clowes, Nestor Oszczypko & Antoni Wójcik - Nowe dane o stratygrafii i ewolucji tektonicznej Kotliny Sądeckiej

14:30 - 15:10  "Tektonika Karpat i zapadliska przedkarpackiego - 2"

14:30 - 14:50 Leszek Jankowski, Robert Kopciowski & Wojciech Ryłko - Mapa geologiczna łuku Karpat Zewnętrznych pomiędzy południkiem rzeki Białej w Polsce a równoleżnikiem rzeki Risca w Rumunii w skali 1: 200 000
14:50 - 15:10: Michał Śmigielski, Andrzej Domonik, Anna Głowacka, Danuta Klimkiewicz, Andrzej Konon, Marek Koprianiuk, Mirosław Ludwiniak, Leonard Mastella, Jacek Rubinkiewicz & Wojciech Ozimkowski - Cios w Karpatach

15:10 - 16:30  "Neotektonika - 1"
Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. Paweł ALEKSANDROWSKI

15:10 - 15:30 Marek Jarosiński - Wyznaczanie kierunków i wielkości współczesnych naprężeń tektonicznych na podstawie profilowań i testów otworowych
15:30 - 15:50 Barbara Guterch - Stan wiedzy o sejsmiczności Polski
15:50 - 16:10 Witold Zuchiewicz - Stan badań nad neotektoniką Karpat
16:10 - 16:30 Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Petra Štěpančíková, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska & Bogusław Przybylski - Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych

16:50 - 18:30  "Neotektonika - 2"

16:50 - 17:10 Leszek Józef Kaszubowski & Ryszard Dobracki - Struktury neotektoniczne Mierzei Dziwnowskiej
17:10 - 17:30 Krzysztof Urbański & Paweł Różański - Zaburzenia glacitektoniczne na przedpolu Sudetów w strefach aktywnych neotektonicznie - wyniki badań geologicznych na inwestycjach liniowych
17:30 - 17:50 Włodzimierz Margielewski & Jan Urban - Jaskinie szczelinowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z rozwojem powierzchniowych ruchów masowych
17:50 - 18:10 - Nguyen Quoc Cuong, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz & Anna Świerczewska - Spękane klasty w młodoczwartorzędowych osadach rzecznych Karpat Zachodnich: wskaźnik zjawisk paleosejsmicznych
18:10 - 18:30 Witold Zuchiewicz & Nguyen Quoc Cuong - Morfotektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie

28 czerwca 2008

Sesja Posterowa  (od 8:30)

Jan Golonka, Kaja Pietsch, Michał Stefaniuk, Paweł Marzec, Anna Waśkowska-Oliwa & Marek Cieszkowski: Tektonika zachodniej części polskich Karpat fliszowych
Daniel K. Holm, D. A. Schneider, Maciej Manecki & J. Majka: Ekshumacja orogeniczna dolnych partii skorupy ziemskiej: kompleksowe badania terenowe waryscydów sudeckich
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski & Wojciech Ryłko: Mapa geologiczna łuku Karpat Zewnętrznych pomiędzy południkiem rzeki Białej w Polsce a równoleżnikiem rzeki Risca w Rumunii w skali 1: 200 000
Leszek Józef Kaszubowski: Obraz sejsmiczny struktur neotektonicznych Mierzei Dziwnowskiej
Marek Koprianiuk: Przykłady zastosowania metody elementów skończonych (MES) w analizie strukturalnej
Małgorzata Labus: Wykształcenie przestrzeni porowej skał okruchowych jako czynnik warunkujący odporność na wietrzenie
Stanisław Mazur, Jerzy Czerny, Jarosław Majka, Aleksandra Smyrak & Maciej Manecki: Przesuwcza strefa ścinania na granicy terranów SW Spitsbergenu - charakterystyka i implikacje dla transregionalnych korelacji w Arktyce
Mirosław Ludwiniak: Analiza sieci ciosu na obszarze zachodniego Podhala - rekonstrukcja pola paleonaprężeń i ocena zaangażowania tektonicznego utworów fliszowych (Karpaty wewnętrzne, Polska)
Marta Rauch: Neogenskie pole naprezen w centralnej i wschodniej cześci polskiego zapadliska przedkarpackiego.
Jacek Rubinkiewicz: Martwice wapienne w strefie kontaktu płaszczowiny śląskiej i dukielskiej
Piotr Ruciński: Geologia płaszczowiny dukielskiej w rejonie Tylawy
Michał Śmigielski, Andrzej Domonik, Anna Głowacka, Danuta Klimkiewicz, Andrzej Konon, Marek Koprianiuk, Mirosław Ludwiniak, Leonard Mastella, Jacek Rubinkiewicz & Wojciech Ozimkowski: Cios w Karpatach
Radosław Wasiluk: Analiza spękań w wybranych odsłonięciach na obszarze sigmoidy przemyskiej - Karpaty Zewnętrzne
Anna Waśkowska-Oliwa, Marek Cieszkowski, Renata Stadnik & Rafał Chodyń: Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne
Jerzy Żaba, Martyna Grelewicz & Justyna Kaczmarczyk: Deformacje tektoniczne utworów kambru środkowego w NE strefie krawędziowej bloku małopolskiego - na podstawie analizy strukturalnej rdzeni wiertniczych z otworu Dzików 17
Michał Żaba: Fotolineamenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jej obrzeżenia
Bożena Zapadka-Żurek & Jerzy Żaba - Pozycja strukturalna utworów żyłowych w północnej strefie kontaktowej granitów Karkonoszy, Sudety Zachodnie


XII “EDUKACJA I POPULARYZACJA NAUK GEOLOGICZNYCH”

28 czerwca 2008

8:30 - 10:30  Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Mizerski

   8:30 - 8:50 Alexandrowicz Stefan Witold - Popularyzacja geologii w przekazach medialnych
   8:50 - 9:10 Tołkanowicz Elżbieta - Kamień w obiektach architektonicznych Warszawy - spojrzenie geologa
   9:10 - 9:30 Skoczylas Janusz - Symbolika kamienia a popularyzacja nauk geologicznych
   9:30 - 9:50 Rajchel Jacek - Geologiczne walory architektury Krakowa
  9:50 - 10:10 Kin Adrian, Jacek Rajchel - Skamieniałości głowonogów w architekturze Krakowa
10:10 - 10:30 Krzeczyńska M., Woźniak Paweł - Geologiczne ścieżki turystyczne - terenowa forma popularyzacji georóżnorodności

10:50 - 12:50  Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Skoczylas

10:50 - 11:10 Krzywiec Piotr, Marek Narkiewicz, Andrzej Ślączka, John Diemer, Michael Collie - Geologiczna podróż sir. R.I. Murchisona do Polski (1843) i jego wpływ na poglądy geologów polskich
11:10 - 11:30 Wójcik Andrzej J - Podziemne zabytki przyrody nieożywionej w kopalni węgla kamiennego "Guido"
11:30 - 11:50 Zagożdżon Paweł P., Zagożdżon Katarzyna D. - Dawne wyrobiska podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze dydaktyczno-edukacyjne
11:50 - 12:10 Chybiorz Ryszard, Waldemar Bardziński, Jerzy Nita - Godne uwagi obszary i obiekty przyrody nieożywionej w województwie śląskim
12:10 - 12:30 Mizerski W., Woźniak P. - Konkurs Geologiczno-Środowiskowy "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" prowadzony przez Muzeum Geologiczne PIG jako instrument edukacji ekologicznej
12:30 - 12:50 Stępień Urszula, Dariusz Gałązka, Maciej Rossa, Marcin Żarski - OneGeology - Geologia w Międzynarodowym Roku Geologicznym

14:30 - 16:10  Prowadzący: prof dr hab. inż. Jacek Rajchel

14:30 - 14:50 Haczewski Grzegorz - Po co uczyć geologii? Potencjalne walory dydaktyczno-wychowawcze treści geologicznych w nauczaniu przyrody i geografii
14:50 - 15:10 Kin Adrian - Edukacja interaktywna w podstawach Nauk o Ziemi i przyrodoznawstwie
15:10 - 15:30 Woźniak Paweł - Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży Śląska i Zagłębia poprzez działalność edukacyjną prowadzoną przez Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego
15:30 - 15:50 Kin Adrian, Błażej Błażejowski - Zintegrowana strategia popularyzacji nauk o Ziemi - nauka, edukacja i dialektyka
15:50 - 16:10 Lipiec Marek, Adrian Kin - Między uczelnią wyższą a praktyką zawodową

Sesja Posterowa

Hołodnik Krzysztof: Modelowanie przestrzennej zmienności parametrów złożowych
Nowacka Monika, Stanisław Lisicki, Urszula Stępień, Anna Tekielska: Od szczegółu do ogółu - wkład polskiej geologii w międzynarodową inicjatywę OneGeology
Śmietańska Ilona, Barbara Żbikowska: Wystawy plenerowe Państwowego Instytutu geologicznego jako forma popularyzacji wiedzy o dziedzictwie Geologicznym kraju
Woźniak Paweł: Nosorożec włochaty z Pyskowic - (Re)konstrukcja w Oddziale Górnośląskim PIG?
Złonkiewicz Zbigniew: Walory edukacyjne rezerwatu "Wietrznia" im. Z. Rubinowskiego w Kielcach
Zych-Kotwicka Anita, Agata Mazurczyk: Projekt edukacyjny - Geofizyka w Szkole
Katarzyna Pochocka-Szwarc: Geoturystyka na Suwalszczyźnie


 

   KONGRES - Strona Główna HARMONOGRAM Początek strony PTG - Oddział Krakowski