I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  VIII
GEOLOGIA CZWARTORZĘDU


W ramach działu planuje się kilka sesji technicznych obejmujących następujące zakresy problemowe:
Klimatostratygrafia plejstocenu Europy Środkowej
Paleogeografia interglacjałów.
Zapis lito- i biostratygraficzny ostatniego glacjału w osadach rzecznych, lessowych i stokowych.
Zapis zmian klimatu ostatnich 15 000 lat w osadach jezior i torfowisk.
Podstawy klimatostratygrafii holocenu - a ingerencja człowieka.
Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów czwartorzędowych.
Porównanie dokładności metod chronostratygraficznych stosowanych w badaniach czwartorzędu.
Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest prof. Leszek.Starkel (IGiPZ PAN), tel., 012 422-40-85 , mail: starkel@zg.pan.krakow.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: VIII
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny IX    PTG - Oddział Krakowski