Strona domowa


Ośrodek Badawczy w Krakowie

Kierownik:  prof. dr hab. Jan Środoń
Z-ca Kierownika:  dr hab. Jarosław Tyszka, prof. nadzw.
Kierownik Działu Administracji:  mgr Adam Jaracz
Sekretariat: mgr Aleksandra Mizerska

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.        (48) 12 37 05 200 (centrala) ; 12 422 19 10 ; 422 89 20
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:  ndingobk@cyf-kr.edu.pl

Logo OB


Pracownicy ▼ ▼
Prace w Ośrodku Badawczym w Krakowie koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie geologii i mineralogii oraz na działalności muzealno - wystawienniczej. Badania sedymentologiczne dotyczą głównie rekonstrukcji basenów przedgórskich karbonu i miocenu Polski południowej oraz ewolucji współczesnych systemów rzecznych. Badania nad mineralogią i diagenezą iłów poświęcone są modelowaniu historii termicznej, diagenezy i termochronometrii basenów sedymentacyjnych oraz aspektom metodologicznym. Prace z zakresu geologii strukturalnej i stratygrafii prowadzone są w Karpatach, obszarach polarnych i w Wietnamie. Badania biostratygraficzne dotyczą mikropaleontologii otwornicowej i palinologii.

W skład Ośrodka Badawczego w Krakowie wchodzą: Ponadto w Ośrodku znajdują się siedziby redakcji: Studia Geologica PolonicaAnnales Societatis Geologorum Poloniae

Pracownicy Ośrodka Badawczego  

Sekretariat:
 
Aleksandra Mizerska Mgr - ekspert ds. administracyjnych  

Stanowisko ds. obsługi finansowej :
 
Karolina Brodzińska‑Górka Mgr - samodzielna księgowa  

Dział Administracji i Zamówień Publicznych:
Adam Jaracz Mgr - Kierownik Działu  
Krystyna Otok   - samodzielny referent do spraw administracyjnych  
Jacek Roszkowski   - samodzielny referent ds. administracyjnych  
Piotr Dekorda   - rzemieślnik  
Robert Niewiara Mgr inż. - informatyk  
Janina Morawska   - Centrala / Portiernia
telefonistka
 
Zofia Pazdur   - Centrala / Portiernia
telefonistka
 
Pracownicy naukowi:
strona informacyjna
pracownika
 » »  
Jan Środoń Prof. dr hab. - mineralogia iłów  » »
Robert Anczkiewicz Dr hab.
prof. nadzw.
- geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
 Koordynator i menadżer  Lab. Geochemii Izotopów
» »
Arkadiusz Derkowski Dr hab.
prof. nadzw.
- minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K-Ar
  Koordynator  Lab. Minerałów Ilastych
» »
Stanisław Mazur Dr hab.
prof. nadzw.
- tektonika, geologia strukturalna, interpretacja geofizycznych pól potencjalnych, analiza basenowa  
Jarosław Tyszka Dr hab.
prof. nadzw.
- mikropaleontologia, morfologia teoretyczna, paleoekologia, paleoceanografia, paleoklimatologia
 Zastępca Kierownika  Ośrodka
 Kierownik Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Bartosz Budzyń Dr hab. - petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia
 Koordynator Laboratorium Preparatyki Geologicznej
» »
Aneta A. Anczkiewicz Dr - geochronologia niskich temperatur, analiza traków, diageneza, geneza pirytu » »
Irena Brunarska Dr - geochemia izotopów, mineralogia i geochemia środowiskowa
Laboratorium Geochemii Izotopów
» »
Artur Kędzior Dr - sedymentologia
» »
Sirle Liivamägi Dr -    
Katarzyna Luberda‑Durnaś Dr -
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Douglas K. McCarty Dr - profesor wizytujący  
Agnieszka Pisarzowska Dr - geochemia izotopów  
Marek  Szczerba Dr - mineralogia minerałów ilastych, spektroskopia, modelowanie molekularne
Laboratorium Minerałów Ilastych
» »
Agnieszka Arabas Mgr - paleośrodowisko, paleoklimat » »
Akeek Maitra Mgr - Laboratorium Geochemii Izotopów  

Doktoranci:
 
Alicja Giera
tel.: 12 3705 264
Mgr inż. -    
Jan Hejnar
 (st. zaoczne)
Mgr - stratygrafia  
Tomasz Topór
tel.: 12 3705 252
Mgr -    

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 
Dorota Bakowska Mgr - Laboratorium Minerałów Ilastych
starszy ekspert ds. technicznych
 
Michał Banaś Mgr - Laboratorium Minerałów Ilastych
ekspert ds. technicznych
 
Zuzanna Ciesielska   - Laboratorium Minerałów Ilastych
laborant
 
Przemysław Gedl Dr - specjalista ds. badawczych
biostratygrafia i paleoekologia cyst Dinoflagellata
(dinocyst)
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Jan Goleń Mgr - laborant-stażysta
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Tadeusz Kawiak Dr - Laboratorium Minerałów Ilastych
starszy ekspert ds. technicznych
 
Izabela Kocjan Mgr - Laboratorium Preparatyki Geologicznej
laborant
 
Katarzyna Kołtonik Dr - Laboratorium Preparatyki Geologicznej
laborant
 
Nina Kowalik Mgr - Laboratorium Geochemii Izotopów
geochemik
 
Justyna Kowal‑Kasprzyk Mgr - Laboratorium Geochemii Izotopów
technik-stażysta
 
Marta Koziarska Mgr inż. - Laboratorium Geochemii Izotopów
geochemik
 
Artur Kuligiewicz Mgr - laborant-stażysta  
Małgorzata Lempart Mgr inż. - p.o. menadżera  Laboratorium Minerałów Ilastych
asystent
 
Mateusz Mikołajczak Mgr inż. - geolog  
Marcin Mroczko Mgr inż. - Laboratorium Preparatyki Geologicznej
geochemik
 
Igor Niezgodzki Mgr - biofizyk
modelowanie numeryczne zjawisk przyrodniczych, paleoklimatologia, paleoceanografia
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Mariusz Paszkowski Dr - specjalista ds. badawczo–technicznych
sedymentologia, stratygrafia
 
Monika Plech Mgr inż. - laborant  
Wiesława Radmacher Dr - Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
laborant
palinologia
» »
Dariusz Sala Dr inż. - Laboratorium Geochemii Izotopów
geolog
 
Aleksander Skała Dr inż. - Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Anna  Zagórska Mgr - Laboratorium Preparatyki Geologicznej
starszy laborant
 
Małgorzata Zielińska Mgr inż. - Laboratorium Minerałów Ilastych
ekspert ds. technicznych
 
Paweł Ziemiański Mgr inż. - asystent  

Dział Informacji i Wydawnictw :
Leszek Chudzikiewicz Dr -   starszy ekspert ds. wydawniczych  

Biblioteka :
Małgorzata Łabno Mgr - Biblioteka
kustosz
 

Muzeum Geologiczne :
Barbara Kietlińska‑Michalik Mgr -  Muzeum
Starszy kustosz
 
Piotr Olejniczak Mgr - kustosz  


© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN