Strona domowa


Ośrodek Badawczy w Krakowie

Kierownik:  prof. dr hab. Stanisław Mazur

Z-ca Kierownika ds. Administracyjno-Ekonomicznych,
Z-ca Kierownika Ośrodka ds. Organizacyjnych:
           mgr Adam Jaracz

Sekretariat: mgr Alicja Bobrowska‑Borowiec

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.        (48) 12 37 05 200 (centrala) ; 12 422 19 10 ; 422 89 20
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:  ndingobk@cyf-kr.edu.pl

Logo OB


Pracownicy ▼ ▼
Prace w Ośrodku Badawczym w Krakowie koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie geologii i mineralogii oraz na działalności muzealno - wystawienniczej. Badania sedymentologiczne dotyczą głównie rekonstrukcji basenów przedgórskich karbonu i miocenu Polski południowej oraz ewolucji współczesnych systemów rzecznych. Badania nad mineralogią i diagenezą iłów poświęcone są modelowaniu historii termicznej, diagenezy i termochronometrii basenów sedymentacyjnych oraz aspektom metodologicznym. Prace z zakresu geologii strukturalnej i stratygrafii prowadzone są w Karpatach, obszarach polarnych i w Wietnamie. Badania biostratygraficzne dotyczą mikropaleontologii otwornicowej i palinologii.

W skład Ośrodka Badawczego w Krakowie wchodzą: Ponadto w Ośrodku znajdują się siedziby redakcji: Studia Geologica PolonicaAnnales Societatis Geologorum Poloniae


Pracownicy Ośrodka Badawczego  

Sekretariat:
 
Alicja Bobrowska‑Borowiec Mgr - referent ds. administracyjnych  

Dział Finansowo-Księgowy:
 
Karolina Brodzińska‑Górka Mgr - samodzielna księgowa  

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne ds. OB. w Krakowie:
Adam Jaracz Mgr - z-ca kierownika Biura ds. OBK  
Magdalena Błachowska Mgr - samodzielny referent ds. administracyjno-ekonomicznych  
Paweł Ciepiela   - samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych  
Tomasz Kruszec Mgr inż. - samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych  
Robert Niewiara Mgr inż. - informatyk  
Elżbieta  Żytyńska‑Chwast Mgr - referent ds. administracyjnych  
Pracownicy naukowi:
strona informacyjna
pracownika
 » »  
Stanisław Mazur Prof. dr hab. - tektonika, geologia strukturalna, interpretacja geofizycznych pól potencjalnych, analiza basenowa
Koordynator Zespołu Badawczego Systemów Depozycyjnych
 
Jan Środoń Prof. dr hab. - mineralogia iłów  » »
Robert Anczkiewicz Dr hab.
prof. nadzw.
- geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna
Kierownik Zespołu Badań Geochronologiczno-Izotopowych
» »
Arkadiusz Derkowski Dr hab.
prof. nadzw.
- minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K-Ar
Laboratorium Minerałów Ilastych
» »
Jarosław Tyszka Dr hab.
prof. nadzw.
- mikropaleontologia, morfologia teoretyczna, paleoekologia, paleoceanografia, paleoklimatologia
Koordynator Zespołu Modelowania Biogeosystemu
» »
Bartosz Budzyń Dr hab. - petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia
Kierownik Pracowni Preparatyki Geologicznej
» »
Przemysław Gedl Dr hab. - biostratygrafia i paleoekologia cyst Dinoflagellata
(dinocyst)
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Artur Kędzior Dr hab. - sedymentologia
» »
Aneta A. Anczkiewicz Dr - geochronologia niskich temperatur, analiza traków, diageneza, geneza pirytu
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
» »
Agnieszka Arabas Dr - paleośrodowisko, paleoklimat » »
Irena Brunarska Dr - geochemia izotopów, mineralogia i geochemia środowiskowa
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
» »
Justyna Kowal‑Kasprzyk Dr - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Artur Kuligiewicz Dr - mineralogia iłów
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Katarzyna Luberda‑Durnaś Dr - adiunkt
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Douglas K. McCarty Dr - profesor wizytujący  
Mateusz Mikołajczak Dr - asystent  
Agnieszka Pisarzowska Dr - geochemia izotopów  
Wiesława Radmacher Dr - palinologia
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Marek  Szczerba Dr - mineralogia minerałów ilastych, spektroskopia, modelowanie molekularne
Kierownik Zespołu Badań Minerałów Ilastych
» »
Małgorzata Lempart Mgr inż. - p.o. menadżera  Laboratorium Minerałów Ilastych  
Akeek Maitra Mgr - asystent
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 

Doktoranci:
 
Jan Hejnar
 (st. zaoczne)
Mgr - stratygrafia
doktorant
 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 
Dorota Bakowska Mgr - starszy ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Michał Banaś Mgr - ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Zuzanna Ciesielska Inż. - laborant
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Jan Goleń Mgr - technik
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Karol Jewuła Mgr - technik  
Karolina Kobos Mgr - technik-stażysta
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
 
Izabela Kocjan   - laborant
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Mariola Kowalik Mgr - laborant
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Nina Kowalik Mgr - geochemik
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Marta Koziarska Mgr inż. - geochemik
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Milena Matyszczak Dr - laborant
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Paweł Motak Mgr inż. - technik-stażysta
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Igor Niezgodzki Mgr - asystent
paleoklimatologia, paleoceanografia
Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
» »
Mariusz Paszkowski Dr - specjalista ds. badawczo–technicznych
sedymentologia, stratygrafia
 
Monika Plech Mgr inż. - referent ds. informacji naukowej  
Martyna Rogozik   - laborant-stażysta
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Dariusz Sala Dr inż. - geolog
Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
 
Tomasz Siwecki Inż. - technik-stażysta
Pracownia Preparatyki Geologicznej
 
Aleksander Skała Dr inż. - ekspert ds. technicznych
Laboratorium Minerałów Ilastych
 
Eva Vernet Tarrago Mgr - doktorant  
Anna Zagórska Mgr - ekspert ds. technicznych
Pracownia Preparatyki Geologicznej
starszy inspektor ds. BHP w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie
 
Paweł Ziemiański Mgr inż. - asystent
Laboratorium Minerałów Ilastych
 

Biblioteka :
Magdalena Hłobił‑Zwiercan Mgr - bibliotekarz
Biblioteka
 

Muzeum Geologiczne :
Michał Banaś Mgr -  Muzeum
 


© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN