Strona domowa


Studium Doktoranckie ING PAN

Kierownik: dr hab. Maciej Bojanowski

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (22) 6978-804
e-mail: mbojan@twarda.pan.pl

Obecni uczestnicy St. Dr.
Lista potencjalnych opiekunów/promotorów
Dokumenty St. Dr.


INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN W WARSZAWIE
PROWADZI 4-LETNIE
STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
W KRAKOWIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU

w zakresie

geochemii izotopowej skał osadowych i wód podziemnych,
oddziaływań woda-skała w procesach diagenetycznych,
geochemii i geochronologii,
geochemii skał klastycznych i analizy basenów,
mineralogii skał ilastych,
tektoniki sukcesji osadowych,
tektoniki i petrologii skał krystalicznych,
interpretacji geologicznych danych geofizycznych,
paleoekologii i mikropaleontologii,
badań paleośrodowiska.
Rekrutacja uczestników Studium odbywa się w miarę wolnych miejsc po opublikowaniu ogłoszenia o naborze. O przyjęciu na Studium decyduje wynik kolokwium kwalifikacyjnego. Zgłaszać się mogą kandydaci, którzy uzyskali tytuł zawodowy magistra z zakresu nauk przyrodniczych lub ścisłych z wynikiem co najmniej dobrym. Kolokwium kwalifikacyjne ma na celu sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy kandydata z geologii, zwłaszcza w obszarze jego zainteresowań tą dyscypliną, motywacji do pracy naukowej oraz stopnia znajomości języka angielskiego. Ponadto oczekuje się od kandydata przedstawienia jego wizji rozprawy doktorskiej i problemu naukowego, do rozwiązania którego powinna się przyczynić.

O terminie i miejscu kolokwium kwalifikacyjnego kandydaci spełniający powyższe wymogi formalne są informowani odrębnym pismem. Studia doktoranckie trwają cztery lata i odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rok akademicki zaczyna się 2 stycznia. Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Studium Doktoranckiego oraz w Ramowym Programie.

Bliższych informacji udziela kierownik Studium Doktoranckiego

dr hab. Maciej Bojanowski

Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,

tel.: 22 6978-804, e-mail: mbojan@twarda.pan.pl


DOKUMENTY STUDIÓW DOKTORANCKICH 
czerwiec, 2018


OBECNI UCZESTNICY STUDIUM DOKTORANCKIEGO 
styczeń, 2018

Stacjonarne Studia Doktoranckie:
 1. mgr Łukasz Słonka (2013-2018) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 2. mgr Mateusz Kufrasa (2013-2018) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 3. mgr Magdalena Goryl (2015-2018) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Środoń
 4. mgr inż. Małgorzata Lempart (2015-2018) - opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Derkowski
 5. mgr Łukasz Birski (2015-2018) - opiekun naukowy: prof. dr hab.  Ewa Słaby
 6. mgr inż. Alicja Wudarska (2015-2018) - opiekun naukowy: prof. dr hab.  Ewa Słaby
 7. mgr Marta Wojewódka (2015-2018) - opiekun naukowy: dr Edyta Zawisza
 8. mgr Anna Sałacińska (2015-2018) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
 9. mgr Agata Stypa (2016-2018) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 10. mgr Aleksandra Stachowska (2016-2018) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 11. mgr Anastasja Romanova (2016-2019) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 12. mgr Jan Goleń (2016-2019) - opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Tyszka
 13. mgr Liu Wenhang (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 14. mgr Piotr Król (2017-2021) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
 15. mgr Anna Maria Rogowska (2017-2021) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 16. mgr Maksymilian Twyrdy (2018-2019) wznowienie - opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

Niestacjonarne Studia Doktoranckie:
 1. mgr Karol Jewuła  (2012-2015) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Środoń i dr hab. Arkadiusz Derkowski


czerwiec, 2018

Lista pracowników Instytutu (w nawiasie specjalności) - potencjalnych opiekunów
(promotorów) uczestników Studium Doktoranckiego

Dr hab. Robert Anczkiewicz (geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna, dynamika i tempo procesów geologicznych, budowa orogenów, proweniencja skał osadowych, geoarcheologia, metodologia pomiarów izotopowych, ablacja laserowa, spektrometria mas) strona informacyjna

Dr hab. Maciej Bojanowski (petrologia i geochemia skał osadowych, rekonstrukcja warunków paleośrodowiska w basenach sedymentacyjnych, rekonstrukcja warunków diagenezy, geneza autigenicznych węglanów, zastosowanie badań geochemicznych w archeometrii) strona informacyjna

Dr hab. Bartosz Budzyń (Mineralogia/petrologia eksperymentalna, petrologia procesów metamorficznych i magmowych, stabilność fosforanów i krzemianów REE, geochronologia, geochemia izotopów, geotermobarometria, analiza proweniencji skał osadowych) strona informacyjna

Dr hab. Arkadiusz Derkowski (minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K‑Ar) strona informacyjna

Dr hab. Michał Gąsiorowski (paleolimnologia, geologia krasu, rekonstrukcja warunków środowiska na podstawie danych paleobiologicznych i izotopowych, badania paleoklimatyczne, datowanie osadów jeziornych metodami radioizotopowymi)

Dr hab. Przemysław Gedl (biostratygrafia i rekonstrukcja paleośrodowiskowa utworów osadowych mezozoiku i trzeciorzędu w oparciu o zespoły dinocyst i analizę palinofacji)

Dr hab. Helena Hercman (geologia krasu, ewolucja systemów jaskiniowych; geochronologia czwartorzędu; rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych na podstawie badań izotopowych nacieków jaskiniowych; metody analizy danych w badaniach izotopowych; modelowanie procesów krasowych)

Dr hab. Mirosław Jastrzębski (tektonika i petrologia skał krystalicznych, geologia strukturalna) strona informacyjna

Dr hab. Monika Kusiak (badania wczesnej Ziemi, geochronologia U‑Pb, minerały akcesoryczne w mikro- i nanoskali) strona informacyjna

Dr hab. inż. Piotr Krzywiec (zintegrowana interpretacja danych geofizycznych i geologicznych, tektonika, geodynamika, analiza basenów osadowych, analiza systemów naftowych)

Prof. dr hab. Stanisław Mazur (geofizyka poszukiwawcza, tektonika, geologia strukturalna)

Dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska (geologia czwartorzędu; badania klastycznych osadów jaskiniowych, limnologia, badania osadów jeziornych, analiza izotopowa osadów jeziornych)

Prof. dr hab. Ewa Słaby (modelowanie geochemiczne procesów magmowych, powstawanie i transformacja minerałów, środowiska abiotyczne wczesnej Ziemi) strona informacyjna

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska (hydrobiologia, paleolimnologia) strona informacyjna

Prof. dr hab. Jan Środoń (mineralogia iłów) strona informacyjna

Dr hab. Jarosław Tyszka (mikropaleontologia, paleobiologia, paleoceanografia, sedymentologia) strona informacyjna

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (tektonika i petrologia skał krystalicznych, geologia strukturalna, geologia regionalna)© 2003-2018 Instytut Nauk Geologicznych PAN